EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES aukštojo mokslo modernizavimas

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

ES aukštojo mokslo modernizavimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Komisijos komunikatas (KOM(2011) 567 galutinis) dėl ES aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkės

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate išdėstomi ES aukštojo mokslo pagrindiniai prioritetai. Darbotvarke siekiama sudaryti galimybes aukštojo mokslo sistemoms labiau prisidėti siekiant augimo strategijos „Europa 2020“ tikslų.

Po komunikato priėmimo 2013 ir 2014 m. buvo parengtos dvi ataskaitos, skirtos Europos Komisijai, dėl mokymo ir mokymosi Europos aukštojo mokslo institucijose gerinimo ir naujų mokymo bei mokymosi būdų aukštajame moksle.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Komunikatu nustatomos penkios pagrindinės prioritetinės sritys, kuriose ES šalys ir aukštojo mokslo institucijos turi imtis veiksmų, ir priemonės, kurių imsis ES paremdama jų pastangas.

 • 1.

  Didinti aukštųjų mokyklų absolventų skaičių yra vienas strategijos „Europa 2020“ tikslų. Juo siekiama, kad iki 2020 m. aukštojo mokslo studijas baigtų 40 % jaunuolių. Taip pat apskaičiuota, kad aukšto lygio mokslinių tyrimų įgūdžių reikės vienam milijonui darbo vietų.

 • Tuo tikslu komunikate rekomenduojama:
  • mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir pritraukti daugiau žmonių į aukštąjį mokslą, visų pirma vykdant informavimo veiklą ir teikiant finansinę paramą moksleiviams iš nepalankioje padėtyje esančių grupių bei suaugusiesiems;
  • suteikti daugiau galimybių pramonei investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas, taip pat padėti esamiems darbuotojams įgyti geresnių mokslinių tyrimų įgūdžių;
  • nustatyti aiškius kelius iš profesinių ir kitokių mokyklų į aukštąsias mokyklas, suteikti mokslininkams galimybę siekti karjeros už akademinio pasaulio ribų.

2015 m. atliktame tyrime pateikiami aukštąjį mokslą baigusių ir nebaigusių asmenų skaičiai visoje Europoje.

 • 2.

  Didinti aukštojo mokslo kokybę ir aktualumą

 • Komunikate rekomenduojama:
  • parengti mokymo programas, įskaitant skirtas mokslininkų rengimui, kurios atitiktų dabartinių ir būsimų darbo rinkų reikmes, prognozuojant reikiamus įgūdžius bei augimą ir įtraukiant darbdavius bei darbo rinkos institucijas į šių programų sudarymo ir įgyvendinimo veiklą;
  • pasitelkti naująsias technologijas plėtojant veiksmingesnius mokslinių tyrimų metodus ir lankstesnį bei konkrečiam asmeniui geriau pritaikytą mokymą (pvz., e. mokymąsi);
  • užtikrinti geresnes darbo sąlygas, įskaitant nuolatinį kvalifikacijos kėlimą ir paskatas institucijoms už pasiekimus, ir taip pritraukti geriausius dėstytojus ir mokslininkus.
 • 3.

  Skatinti judumą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą – Europos šalių aukštojo mokslo ministrų nustatytas tikslas, kuriuo siekiama iki 2020 m. 20 % padidinti užsienyje studijuojančių ar besimokančių asmenų dalį.

 • Tuo tikslu komunikate rekomenduojama:
  • sistemingai integruoti judumą į programas;
  • siekti palyginamo ir nuoseklaus ECTS ir diplomo priedo naudojimo, susieti kvalifikacijas su Europos kvalifikacijų sistema ir taip gerinti diplomų bei kreditų pripažinimą arba stipendijų perkeliamumą;
  • didinti kitų šalių studentų, mokslininkų ir dėstytojų galimybes, gerinti jų įdarbinimo sąlygas ir karjeros galimybes.
 • 4.

  Stiprinti žinių trikampį, susiejant švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas

 • Komunikate rekomenduojama:
  • įgyvendinti viešąją politiką, skatinančią aukštojo mokslo institucijų ir įmonių partnerystę:
   • kuriant atlyginimo sistemas ir paskatas regioninei plėtrai,
   • pasitelkiant daugiadiscipliniškumą,
   • skatinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir
   • mažinant tarpsektorinio bendradarbiavimo reguliacines ir administracines kliūtis;
  • skatinti aukštojo mokslo institucijas integruoti mokslinių tyrimų rezultatus ir inovacijas į savo mokymo programas, taip skatinant verslumo, kūrybiškumo ir novatoriškumo plėtotę.
 • 5.

  Gerinti valdymą ir finansavimą

 • Komunikate rekomenduojama:
  • didinti ekonominę viešųjų investicijų į aukštąjį mokslą naudą susiejant finansavimą su veiklos rezultatais ir taip skatinant konkurenciją;
  • didinti investicijas į aukštąjį mokslą įvairinant finansavimo šaltinius ir palengvinti prieigą prie alternatyvių finansavimo šaltinių, įskaitant privatųjį finansavimą;
  • investuoti į profesionalų valdymą;
  • didinti finansavimo ir valdymo sistemų lankstumą, siekiant didinti aukštojo mokslo institucijų savarankiškumą ir leisti joms nusistatyti strategines veiklos kryptis.

ES indėlis

ES ketina remti nacionalinių valdžios institucijų ir šiose penkiose srityse dirbančių institucijų pastangas:

 • stebėdama strategiją „Europa 2020“ ir
 • užtikrindama, kad jos 2014–2020 m. finansinė programa leistų atitinkamoms politikos sritims remti aukštojo mokslo modernizavimą.

Komisija:

 • padės jaunuoliams priimti apgalvotą sprendimą naudojantis universitetų reitingavimo priemone („U-Multirank“), paremtą penkių sričių rezultatais;
 • gerins užsienio studijų pripažinimą stiprindama Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemą (ECTS);
 • sukurs studentų paskolų sistemą („Master Loan Erasmus+“), skirtą kitoje ES šalyje norintiems studijuoti magistrantūros studentams;
 • patvirtins Strateginę inovacijų darbotvarkę;
 • pasiūlys kokybišką stažuočių sistemą su centralizuota platforma, kurioje skelbiama apie laisvas stažuočių vietas visoje Europoje;
 • bendradarbiaus aukštojo mokslo klausimais su ES nepriklausančiomis šalimis (žr. 2013 m. komunikatą dėl Europos aukštojo mokslo pasaulyje);
 • pakeis direktyvas dėl studentų ir mokslininkų, kad pastariesiems ES taptų dar patrauklesnė.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimo darbotvarkė. Ekonomikos augimo ir užimtumo rėmimas“ (KOM(2011) 567 galutinis, 2011 9 20)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas – vienas svarbiausių strategijos Europa 2020 tikslų“ (KOM(2011) 18 galutinis, 2011 1 31)

2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendacija dėl politikos, kuria siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių (OL C 191, 2011 7 1, p. 1–6)

Tarybos išvados dėl mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo ir sėkmingo mokymosi mokykloje skatinimo (OL C 417, 2015 12 15, p. 36–40)

paskutinis atnaujinimas 14.06.2016

Top