EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos Sąjunga ir vaiko teisės

Europos Sąjunga ir vaiko teisės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES vaiko teisių darbotvarkė (KOM(2011) 60 galutinis)

SANTRAUKA

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

Komunikate pristatoma darbotvarkė, kuria siekiama stiprinti ir apsaugoti vaiko teises, kaip išdėstyta ES pagrindinių teisių chartijos ir Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos (JTVTK) principuose. Visose ES politikos srityse, kurios turi poveikio vaikams, turėtų būti gerbiamos jų teisės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaiko teisės turėtų būti neatskiriama ES politikos formavimo dalis. Tai reiškia, kad svarbiems ES teisės aktų projektams yra taikomas patikrinimas dėl pagarbos pagrindinėms teisėms.

Įvairios ES teisingumo sistemos turi labiau atitikti vaiko interesus. Tai taikoma:

šeimos teisės ginčams;

dokumentų registravimui;

globai;

baudžiamiesiems ir laisvės atėmimo procesams;

civilinei būklei;

vaikų kaip pažeidžiamų liudininkų traktavimui.

Pažeidžiamiausiems vaikams reikia apsaugos, jei jie:

yra neįgalūs;

patiria skurdo grėsmę;

yra seksualinio išnaudojimo arba prekybos žmonėmis aukos;

prašo prieglobsčio arba

yra nelydimi.

Patyrę ir tinkamai išsilavinę specialistai, galintys padėti traumuotiems vaikams, turėtų būti tinkamai rengiami skirtingo amžiaus vaikų teisių ir poreikių klausimais.

Ypatingą dėmesį reikėtų skirti romų vaikams ES, nes jie yra labai pažeidžiami ir susiduria su įvairiomis problemomis.

ES veikia karštoji pranešimų apie dingusius vaikus linija (Nr. 116 000).

ES yra įsipareigojusi įgyvendinti vaiko teises visame pasaulyje, siekiant apsaugoti juos nuo įvairių grėsmių, kaip antai smurto, vaikų darbo, ginkluotų konfliktų ir sekso turizmo.

ES užtikrina, kad:

vaikai žinotų savo teises;

galėtų išsakyti savo nuomonę;

su jais būtų tariamasi ir jie būtų išklausomi;

gautų informacijos apie ES politiką, kuri gali turėti jiems įtakos.

KONTEKSTAS

Vaiko teisių apsauga pripažįstama Europos Sąjungos sutartyje (3 straipsnio 3 dalis) ir ES pagrindinių teisių chartijoje (24 straipsnis).

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „ES vaiko teisių darbotvarkė“ ( KOM(2011) 60 galutinis, 2011 2 15)

paskutinis atnaujinimas 25.01.2016

Top