EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Saugesnė kosmetika ES piliečiams

Saugesnė kosmetika ES piliečiams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu sugriežtinami saugumo reikalavimai, kad kosmetikos gaminiai, kuriais prekiaujama ES, būtų saugesni.
 • Supaprastinamos procedūros sektoriuje veikiančioms įmonėms ir priežiūros institucijoms.
 • Atnaujinamos taisyklės atsižvelgiant į naujausią technologinę plėtrą, įskaitant galimybę naudotis nanomedžiagomis.
 • Paliekamas galioti bandymų su gyvūnais draudimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Papildomi reikalavimai gamintojams rengiant saugos ataskaitą, jei ketinama pateikti gaminį rinkai.
 • Nauja sąvoka – „atsakingas asmuo“ kiekvienam gaminiui:
  • įmonės gali prekiauti kosmetikos gaminiais ES tik tada, kai atsakingu asmeniu paskiriamas fizinis ar „juridinis asmuo“;
  • atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad gaminys atitinka visus susijusius saugos reikalavimus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1223/2009.
 • Sumažinamas biurokratizmas gamintojų atžvilgiu, nes jiems reikia registruoti savo gaminius tik vieną kartą, ES pranešimo apie kosmetikos gaminius portale.
 • Nauji reikalavimai pranešti apie rimtą nepageidaujamą poveikį:
  • atsakingi asmenys ir platintojai privalo pranešti apie tokį poveikį nacionalinėms institucijoms,
  • tada nacionalinės institucijos privalo perduoti šią informaciją – kartu su informacija, gauta iš kitų šaltinių (vartotojų, sveikatos specialistų) – savo kolegoms kitose ES valstybėse narėse.
 • Pakuotėje turi būti pateikta įvairi informacija, kaip antai atsakingo asmens pavardė ir adresas, turinys, atsargumo priemonės naudojant ir sudedamųjų dalių sąrašas.
 • Naujos nanomedžiagų naudojimo taisyklės.
 • Kosmetikos gaminiuose draudžiamų naudoti, ribojamų arba leidžiamų medžiagų sąrašai.
 • Platintojai privalo patikrinti, kad žymėjimas, įskaitant tinkamumo termino datą ir kalbos reikalavimus, būtų tinkamas.
 • Pagrindiniai reglamento punktai yra apibendrinti šiame infografike. Reglamentu panaikinama ir pakeičiama Direktyva 76/768/EEB.
 • Įvairūs reglamento priedai buvo ne kartą keičiami. Šie pakeitimai buvo įtraukti į konsoliduotą reglamento versiją.
 • Be to, kai kuriais atvejais sunku atskirti medicinos prietaisus nuo kosmetikos gaminių, todėl Reglamento (ES) 2017/745 119 straipsniu (žr. santrauką) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, suteikiant galimybę priimti ES masto sprendimą dėl gaminio reguliavimo statuso. Nuo 2021 m. gegužės 26 d. Europos Komisija valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva gali nuspręsti, ar konkretus produktas ar produktų grupė patenka į „kosmetikos gaminio“ apibrėžtį.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. liepos 11 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (nauja redakcija) (OL L 342, 2009 12 22, p. 59–209)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl kosmetikos srities bandymams su gyvūnais alternatyvių metodų kūrimo, įteisinimo ir teisinio pripažinimo (2018 m.) (COM(2019) 479 final, 2019 10 15)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių peržiūra, atsižvelgiant į medžiagas, turinčias endokrininę sistemą ardančių savybių“ (COM(2018) 739 final, 2018 11 7)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl teiginių apie kosmetikos gaminius pagrindimo pagal bendruosius kriterijus (COM(2016) 580 final, 2016 9 19)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai dėl draudimo atlikti bandymus su gyvūnais ir draudimo teikti rinkai ir dėl alternatyvių metodų kosmetikos srityje (COM(2013) 135 final, 2013 3 11)

paskutinis atnaujinimas 18.05.2021

Top