EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo peržiūrimas ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 302/93, kuriuo buvo įsteigtas Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC).

Juo išplečiamas centro vaidmuo stebint tokius aspektus kaip naujos narkotikų vartojimo, ypač kombinuoto narkotikų vartojimo (kai draudžiami narkotikai vartojami kartu su teisėtais narkotikais ar vaistais), tendencijos.

Reglamentas buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES) 2017/2101, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas*, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Centras:

 • teikia ES institucijoms ir ES valstybėms narėms objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus bei narkomaniją;
 • siūlo politikos formuotojams informaciją, kurios jiems reikia siekiant parengti pagrįstus įstatymus dėl narkotikų ir strategijas;
 • teikia profesionalams ir gydytojams
  • geriausios praktikos pavyzdžius;
  • informaciją apie naujas narkotikų ir narkomanijos pasekmių tyrimų sritis.

Jo pagrindiniai tikslai:

 • rinkti ir analizuoti turimą informaciją apie narkotikus bei narkomaniją ES ir dalyvaujant trečiosioms šalims;
 • lyginti duomenis siekiant padėti įvertinti nacionalinę ir ES kovos su narkotikais politiką;
 • platinti duomenis ir informaciją apie kovos su narkotikais padėtį, įskaitant duomenis apie atsirandančias tendencijas;
 • bendradarbiauti su ES agentūromis, kaip antai Europolu ir Eurojustu ar Jungtinių Tautų specializuotomis agentūromis, kaip antai Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biuru ir trečiosiomis šalimis;
 • dalytis informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, palaikyti ankstyvojo perspėjimo apie jas sistemą ir atlikti jų keliamos rizikos vertinimo procedūrą.

Prioritetinės sritys

Centras daugiausia dėmesio skiria šioms sritims:

 • stebėti narkotikų problemą ir atsirandančias tendencijas, visų pirma kombinuoto narkotikų vartojimo tendencijas;
 • stebėti priemones, taikomas su narkotikais susijusioms problemoms ir palengvinti ES valstybių narių keitimąsi geriausia praktika;
 • turėti ankstyvojo perspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemą ir vertinti jų vartojimo riziką;
 • kurti tam skirtas priemones siekiant padėti Europos Komisijai ir ES šalims stebėti bei vertinti jų atitinkamas politikos dėl narkotikų kryptis.

REITOX tinklas

Siekdamas savo pagrindinio tikslo– teikti patikimą ir palyginamą informaciją, ENNSC sukūrė priemonę, kuria, naudojantis REITOX tinklu, suderintu būdu renkami nacionaliniai duomenys.

REITOX susieja nacionalines informacijos apie narkotikus sistemas ir pasitarnauja kaip pagrindinė priemonė, per kurią ENNSC keičiasi duomenimis ir metodine informacija apie narkotikus ir narkomaniją Europos Sąjungoje.

Per REITOX tinklą surinkti duomenys taip pat naudojami:

 • stebėti ES kovos su narkotikais veiksmų planų, kuriais vykdoma ES kovos su narkotikais strategija, įgyvendinimą;
 • padėti parengti rekomendacijas dėl atitinkamų nacionalinių atsakų dėl gydymo organizavimo, prevencijos ir žalos mažinimo veiklos.

Tinklą sudaro po vieną centrą kiekvienoje ES valstybėje narėje, kuri dalyvauja ENNSC, ir centras Komisijoje.

Sugriežtinta priežiūros ir rizikos vertinimo procedūra

Reglamentu (ES) 2017/2101 reikalaujama, kad ES valstybės narės užtikrintų, jog jų nacionaliniai centrai ir Europolo nacionaliniai padaliniai teiks centrui informaciją, kurią jie surenka apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas.

Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europolu ENNSC renka, lygina, analizuoja ir vertina informaciją bei greitai perduoda ją nacionaliniams centrams, nacionaliniams Europolo padaliniams ir Komisijai. Taip užtikrinama, kad jie visi kiek įmanoma greičiau gautų informaciją, reikalingą ankstyvojo perspėjimo tikslais, ir Centras turėtų galimybę parengti pradinę ataskaitą apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, jei yra pagrindo susirūpinimui, kad medžiaga gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką ES lygmeniu.

Komisija per dvi savaites nuo bendros pradinės ataskaitos gavimo dienos, gali paprašyti, kad Centras įvertintų galimą riziką, kurią kelia naujos psichoaktyviosios medžiagos, ir parengtų bendrą rizikos vertinimo ataskaitą. Centras rizikos vertinimo ataskaitą pateikia per šešias savaites nuo Komisijos prašymo gavimo dienos. Remdamasi rizikos vertinimo procedūra Komisija nusprendžia, ar atitinkama nauja psichoaktyvioji medžiaga turėtų būti įtraukta į termino „narkotikas“ apibrėžtį laikantis Tarybos pamatiniame sprendime 2004/757/TVRnusikalstamos veikos ir bausmės už neteisėtą prekybą narkotikais nustatytos procedūros.

Organizacija ir veikla

1993 m. Lisabonoje (Portugalija) įsteigtą centrą, kuris yra viena iš ES decentralizuotų agentūrų, sudaro valdyba, kuriai padeda:

 • biudžeto komitetas;
 • vykdomasis komitetas ir
 • mokslinis komitetas, kuris paskelbia savo nuomonę visais su centro veikla susijusiais moksliniais klausimais.

Centras palaiko glaudžius ryšius su REITOX tinklo nacionaliniais centrais ir kitomis organizacijomis partnerėmis. Jis savo užduotis atlieka laikydamasis strategijos, kuria apibrėžiami jo darbo pagrindiniai tikslai apibrėžtu laikotarpiu. Jo strategija, vykdoma iki 2025 m., ir 2018–2020 m. laikotarpiui skirta programa siekiama prisidėti prie saugesnės ir sveikesnės Europos. Programos prioritetai:

 • peržiūrėti ir tobulinti turimas narkotikų stebėsenos priemones (kurias papildo vis labiau naudojamos inovatyvios strategijos, skirtos naujoms tendencijoms nustatyti, sekti ir stebėti);
 • toliau įgyvendinti Reglamentą (ES) 2017/2101 dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų;
 • tobulinti kasmetinės Europos ataskaitos dėl narkotikų formą ir turinį ir
 • leisti kitą ENNSC ir Europolo ataskaitą apie ES narkotikų rinkas (2019 m.) ir Europos sveikatos apsaugos ir socialinių kovos su narkotikais priemonių informacinį vadovą (2020 m.).

Be to, Centras proporcingai didina paramą Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo projektą ir trejų metų laikotarpiu planuoja:

 • įgyvendinti naują REITOX plėtros programą ir naują ENNSC tarptautinio bendradarbiavimo sistemą;
 • stiprinti bendradarbiavimą su prioritetinėmis trečiosiomis šalimis įgyvendinant Komisijos finansuojamus techninės pagalbos projektus šalyse kandidatėse ir galimose šalyse kandidatėse (IPA 6 ir IPA 7 projektai) bei kaimyninėse šalyse (EU4 narkotikų stebėsenos projektas) atitinkamai siekiant geriau suprasti narkotikų problemos pasaulinį mastą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 16 d. Reglamentu (EB) Nr. 1920/2006 buvo peržiūrėtas ir pakeistas Reglamentas (EEB) Nr. 302/93 (ir jo paskesni pakeitimai).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Psichoaktyviosios medžiagos: tai grynos formos ar ruošiama medžiaga, kuri nėra įtraukta į 1961 m. Jungtinių Tautų bendrąją narkotinių medžiagų konvenciją, iš dalies pakeistos 1972 m. protokolu, ar į 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvenciją, tačiau kuri gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką panašiai kaip medžiagos, kurioms taikomos šios konvencijos. Tai medžiagos, kurias suvartojus yra paveikiama psichika.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 1–13)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2019

Top