EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sveikata ir sauga darbe: bendrosios taisyklės

Sveikata ir sauga darbe: bendrosios taisyklės

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos darbe gerinimo priemonių

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva nustatomos priemonės, skatinančios gerinti darbuotojų sveikatą ir saugą darbe. Joje išdėstomos darbdavių* ir darbuotojų* pareigos mažinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų skaičių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva taikoma visiems valstybinės ir privačios veiklos sektoriams (pramonės, žemės ūkio, prekybos, administravimo, paslaugų, švietimo, kultūros, poilsio ir kt.).

Joje nurodyta, kad darbdaviai privalo:

  • užtikrinti savo darbuotojų sveikatą ir saugą. Jie turi įvertinti riziką ir jos vengti, sukurti bendrą saugos politiką ir užtikrinti atitinkamą darbuotojų mokymą;
  • paskirti už prevenciją atsakingą asmenį;
  • imtis būtinų pirmosios medicinos pagalbos, gaisrų gesinimo ir darbuotojų evakuacijos priemonių;
  • įvertinti rizikos rūšis, su kuriomis susiduria tam tikri darbuotojai, ir užtikrinti reikiamas apsaugos priemones;
  • teikti darbuotojams ir (arba) jų atstovams visą informaciją apie galimą pavojų sveikatai ir saugai bei prevencines priemones;
  • konsultuotis su darbuotojais ir (arba) jų atstovais bei leisti jiems dalyvauti diskusijose sveikatos ir saugos darbe klausimais;
  • užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas gautų pakankamai žinių apie sveikatą ir saugą, pirmiausia gaudamas informaciją apie savo darbą.

Kiti pagrindiniai aspektai

  • Kiekvienas darbuotojas privalo kuo geriau rūpintis savo ir savo bendradarbių sveikata bei sauga.
  • Ypatingai jautrios rizikos grupės turi būti apsaugotos nuo konkrečių jas veikiančių pavojų darbo vietoje.
  • Ši direktyva netaikoma tam tikrai specifinei valstybės tarnybos veiklai, kaip antai policijai, ginkluotosioms pajėgoms ar tam tikrai civilinės saugos veiklai.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Darbuotojas – darbdavio įdarbintas asmuo, taip pat ir stažuotojai bei mokiniai, išskyrus samdomus namų darbininkus.

* Darbdavys – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, susijęs su darbuotoju darbo santykiais ir atsakingas už įmonę.

KONTEKSTAS

DOKUMENTAS

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 89/391/EEB

1989 6 19

1992 12 31

OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

2003 11 20

OL L 284, 2003 10 31, p. 1–53

Direktyva 2007/30/EB

2007 6 28

2012 12 31

OL L 165, 2007 6 27, p. 21–24

Reglamentas (EB) Nr. 1137/2008

2008 12 11

OL L 311, 2008 11 21, p. 1–54

Paskesni direktyvos 89/391/EEB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 08.05.2020

Top