EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas

Europos lyčių lygybės institutas padeda Europos institucijoms ir ES šalims integruoti lyčių lygybės principą į jų politikos kryptis ir kovoti su diskriminacija dėl lyties. Institutas taip pat teikia informaciją šiuo klausimu Europos Sąjungos (ES) piliečiams.

SANTRAUKA

Lyčių lygybė yra viena iš pagrindinių teisių pagal Lisabonos sutartį ir Europos Sąjungos prioritetinė politikos sritis. Vis dėlto reikia siekti tolesnės pažangos, kad būtų užtikrinta tikroji lyčių lygybė profesiniame ir privačiame gyvenime.

Šiuo atžvilgiu Europos lyčių lygybės institutas vaidina reikšmingą vaidmenį teikdamas profesinę patirtį, kurios reikia kuriant lyčių lygybės politiką visoje ES.

Instituto tikslai

Institutas dalijasi savo technine patirtimi su Europos institucijomis ir ES šalimis, kad padėtų:

  • skatinti ir stiprinti lyčių lygybę;
  • integruoti lyčių aspektą į visas ES politikos kryptis ir pagal ją parengtas nacionalinės politikos kryptis;
  • kovoti su diskriminacija dėl lyties;
  • ugdyti ES piliečių sąmoningumą, visų pirma organizuojant konferencijas ir viešinimo kampanijas.

Institutas grindžia savo darbą ES lygmens objektyviais, palyginamais ir patikimais duomenimis. Jis atsako už tokios informacijos rinkimą, analizę ir skleidimą.

Institutas taip pat analizuoja tarptautinių organizacijų ir ES nepriklausančių šalių surinktą informaciją. Galiausiai, jis prisideda prie lyčių lygybės principo integravimo į Europos išorės politiką.

Institutas skatina atitinkamus suinteresuotus subjektus, visų pirma socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas ir mokslinius centrus, keistis patirtimi ir plėtoti dialogą.

Veikla

Vykdydamas savo užduotis institutas yra nepriklausomas ir skaidrus. Jam vadovauja Valdymo taryba, kuriai padeda direktorius ir Ekspertų patariamasis forumas. Jo buveinė įsikūrusi Vilniuje (Lietuva).

Visų pirma institutas bendradarbiauja su Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra ir Europos profesinio mokymo plėtros centru.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2007 m. sausio 19 d.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiantis Europos lyčių lygybės institutą (OL L 403, 2006 12 30, p. 9–17)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1922/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 30.10.2015

Top