EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kelių transportas: ES taisyklės dėl profesionalių vairuotojų darbo laiko organizavimo

Kelių transportas: ES taisyklės dėl profesionalių vairuotojų darbo laiko organizavimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos būtiniausios vairuotojų darbo laiko organizavimo taisyklės, papildančios Reglamentą (EB) Nr. 561/2006, kuriuo nustatomos bendros vairuotojų vairavimo ir poilsio trukmės taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyvos taisyklės taikomos visiems „mobiliems darbuotojams“, dirbantiems ES įmonėse, dalyvaujančiose kelių transporto veikloje. Ji taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams.

„Darbo laikas“ apima:

  • vairavimą;
  • pakrovimą ir iškrovimą;
  • pagalbą keleiviams įlipti į transporto priemonę ir iš jos išlipti;
  • valymą ir techninę priežiūrą;
  • visus kitus darbus, skirtus transporto priemonės, krovinio ir keleivių saugumui užtikrinti arba vykdyti tam tikrus teisinius įpareigojimus, tiesiogiai susijusius su konkrečia atliekama transporto veikla (pavyzdžiui, muitinės formalumus);
  • bet kokį kitą laiką, kai laikoma, kad vairuotojas budi.

Ilgiausia nustatyta darbo savaitė – 48 valandos, tačiau ji gali būti pailginta iki 60 valandų tuomet, jei per keturis mėnesius neviršijamas 48 darbo valandų per savaitę vidurkis.

Vairuotojai be pertraukos negali dirbti ilgiau negu šešias valandas. Jeigu vairuotojas per dieną dirba 6–9 valandas, pertrauka turi trukti ne trumpesnė kaip 30 minučių.

Šiomis nuostatomis papildomas Reglamentas (EB) 561/2006, kuriuo nustatoma, kad ilgiausiai vairuoti be poilsio arba pertraukos galima 4,5 valandos.

Šioje direktyvoje išlaikytos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatos dėl poilsio. Vairuotojams būtinas kasdienis ir kassavaitinis poilsio laikas.

Dirbant naktinėje pamainoje, kasdienis darbo laikas negali viršyti 10 valandų per kiekvieną 24 valandų laikotarpį.

2014 m. Komisijos ataskaitoje analizuotas direktyvos ir reglamento įgyvendinimas 2011–2012 m. Joje nustatyti tam tikri teisės aktų taikymo patobulinimai. Tačiau ES šalių pateiktų dokumentų neišsamumas ir nenuoseklumas neleido nuodugniai analizuoti poveikio kelių eismo saugumui arba vairuotojų sveikatai ir saugumui. Europos Komisija pažymėjo, kad ji pradės išsamų socialinių teisės aktų, susijusių su kelių transportu, veiksmingumo vertinimą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2002 m. kovo 23 d. Ji turėjo būti perkelta į ES šalių teisę ne vėliau kaip 2005 m. kovo 23 d.

KONTEKSTAS

Europos Parlamentas atmetė 2008 m. Komisijos pasiūlymą pakeisti direktyvą, kad būtų neįtraukti savarankiškai dirbantys vairuotojai ir sustiprintas jos vykdymas. Iš pradžių direktyva buvo taikoma tik transporto įmonėje dirbantiems mobiliems darbuotojams. Nuo 2009 m. kovo mėn. ji apima visus vairuotojus, kuriems taikomas vairavimo, pertraukų ir poilsio laikotarpių reglamentas.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo (OL L 80, 2002 3 23, p. 35–39)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai „Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir Direktyvos 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo įgyvendinimas 2011–2012 m.“ (27-oji Komisijos ataskaita dėl socialinių teisės aktų, susijusių su kelių transportu, įgyvendinimo) (COM (2014) 709 final, 2014 11 21)

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1–14)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 561/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 20.08.2020

Top