EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Įrodymų rinkimas civilinėse ir komercinėse bylose

Įrodymų rinkimas civilinėse ir komercinėse bylose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2020/1783 dėl ES šalių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama pagerinti teismo proceso tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose efektyvumą ir jį paspartinti supaprastinant bei racionalizuojant įrodymų rinkimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas civilinėse ir komercinėse bylose, kai teismas* („prašantysis teismas“) prašo kitos ES šalies teismo („prašomasis teismas“) surinkti įrodymus arba nori pats tai padaryti.

Prašymai gauti įrodymus:

 • naudojami tik jau vykstančiuose arba svarstomuose teismo procesuose;
 • pateikiami oficialiąja ES kalba, naudojant standartinę formą, kurioje pateikiama visa reikalinga informacija;
 • perduodami per saugią ir patikimą decentralizuotą IT sistemą, kurioje gerbiamos pagrindinės teisės ir laisvės;
 • teismo patvirtinami kaip gauti per septynias dienas;
 • nagrinėjami laikantis skirtingų terminų, jei prašymas yra neišsamus arba prašomasis teismas neturi reikiamos jurisdikcijos.

Teismas, kurio paprašyta surinkti įrodymus:

 • imasi veiksmų nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 90 dienų;
 • gali rinkti įrodymus naudodamas vaizdo konferencijas ar telekonferencijas, jei to prašo prašantysis teismas ir tai leidžiama pagal jo nacionalinius įstatymus;
 • leidžia šalims ir jų atstovams, įskaitant prašančiojo teismo atstovus, dalyvauti renkant įrodymus, jei tokia teisė suteikiama prašančiojo teismo šalyje;
 • gali atmesti prašymą, jei:
  • atitinkamas asmuo pasinaudoja teise atsisakyti duoti parodymus arba jam įstatymais uždrausta juos duoti,
  • prašymas neatitinka reglamento arba nepriklauso teismo kompetencijai,
  • prašantysis teismas nepateikia reikalaujamos papildomos informacijos arba nesumoka užstato per nustatytą terminą.

Teismas, norintis tiesiogiai rinkti įrodymus kitoje ES šalyje:

 • susisiekia su tos šalies centrine įstaiga ar kompetentinga institucija, kuri per 30 dienų priima arba atmeta prašymą ir gali nustatyti sąlygas bei paskirti konkretų teismą;
 • gali apklausti atitinkamą asmenį naudodamas vaizdo konferenciją ar kitas nuotolinio ryšio technologijas.

Teismas, paprašytas surinkti įrodymus, negali reikalauti iš prašančiojo teismo atlyginti mokesčius ar išlaidas, tačiau gali reikalauti kompensuoti:

 • ekspertams ir vertėjams žodžiu sumokėtą atlyginimą, įskaitant užstatą ar išankstinį mokėjimą, susijusį su numatomomis išlaidomis dėl eksperto nuomonės;
 • išlaidas, patirtas dėl vaizdo konferencijų ir telekonferencijų.

ES šalys:

 • paskiria centrinę įstaigą, kuri:
  • teikia informaciją teismams,
  • sprendžia problemas, kurios gali kilti,
  • išimtiniais atvejais persiunčia prašymus kompetentingam teismui;
 • teikia Europos Komisijai praktinę informaciją, pavyzdžiui, išsamią informaciją apie centrines įstaigas ir kompetentingas institucijas;
 • padengia naudojamų nacionalinių IT sistemų diegimo, eksploatavimo ir priežiūros išlaidas.

Komisija:

 • parengia ir atnaujina praktinės informacijos, kurią pateikia nacionalinės valdžios institucijos, elektroninį vadovą;
 • gali priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus dėl šio reglamento techninių aspektų;
 • yra atsakinga už programinės įrangos, kurią nacionalinės valdžios institucijos gali naudoti vietoj savo nacionalinės IT sistemos, sukūrimą, priežiūrą, vystymą ir finansavimą;
 • ne vėliau kaip 2023 m. liepos 2 d. parengia išsamią reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą;
 • pateikia vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

Reglamentas netaikomas Danijoje.

Panaikinimas

Reglamentu (ES) 2020/1783 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 (žr. santrauką).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2022 m. liepos 1 d.

Reglamentu (ES) 2020/1783 patikslinamas ir pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 (ir vėlesni jo pakeitimai), visų pirma numatant skaitmeninimo ir šiuolaikinių technologijų naudojimą siekiant paspartinti procesus ir sumažinti asmenims ir įmonėms tenkančias išlaidas bei sutrumpinti jų sugaištamą laiką.

KONTEKSTAS

 • Teisminis civilinis procesas apima tokius klausimus kaip sutartys, nuosavybė, paveldėjimas ir šeimos bei įmonių teisė. Iki 2018 m. apie 3,4 mln. civilinių ir komercinių bylų buvo susijusios su daugiau nei viena ES šalimi.
 • Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Teismas – nacionalinė institucija, kuri gali rinkti įrodymus (t. y. ne tik teisminė institucija).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1783 dėl valstybių narių teismų bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (įrodymų rinkimas) (nauja redakcija) (OL L 405, 2020 12 2, p. 1–39)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2001 m. gegužės 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (OL L 174, 2001 6 27, p. 1–24)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1206/2001 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 26.01.2021

Top