EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES ir Šveicarijos prekybos susitarimas

ES ir Šveicarijos prekybos susitarimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos

Reglamentas (EEB) Nr. 2840/72, sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos susitarimą

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR REGLAMENTO TIKSLAS?

 • 1972 m. ES ir Šveicarijos laisvosios prekybos susitarimas yra kertinis ES ir Šveicarijos prekybos santykių elementas. Jis taikomas tik prekėms ir yra vienas iš seniausių prekybos susitarimų, kuriuos pasirašė ES. Jame nėra nuostatų dėl paslaugų, investicijų, intelektinės nuosavybės teisių, viešųjų pirkimų ar socialinių bei ekonominių vertybių.
 • Šveicarija ir ES vėliau susitarė dėl septynių sektorių susitarimų paketo, pasirašyto 1999 m. (Šveicarijoje vadinamo „Bilaterals I“). Kai kurie šie susitarimai reikšmingi prekybos požiūriu, kaip antai:
  • susitarimas dėl laisvo asmenų judėjimo;
  • susitarimas dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo;
  • viešųjų pirkimų susitarimas; ir
  • susitarimas dėl žemės ūkio produktų.
 • 2004 m. prie susitarimo buvo pridėtas protokolas dėl perdirbtų žemės ūkio produktų (2 protokolas).
 • Reglamente pažymima, kad Europos ekonominės bendrijos (dabar Europos Sąjunga (ES) vardu su Šveicarija sudarytas laisvosios prekybos susitarimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

Susitarimo pagrindiniai tikslai:

 • plėtojant abipusę prekybą prisidėti prie darnios ekonominių ryšių tarp ES ir Šveicarijos plėtros;
 • skatinti ES ir Šveicarijoje ekonominės veiklos pažangą, gyvenimo ir užimtumo sąlygų gerinimą bei produktyvumo ir finansinio stabilumo augimą;
 • prekyboje tarp šalių užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas;
 • šalinant prekybos kliūtis taip prisidėti prie pasaulinės prekybos darnios raidos ir plėtros.

Tarifų ir netarifinių priemonių panaikinimas

 • Susitarimu panaikinami:
  • importo ir eksporto muitai bei lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai;
  • importo, eksporto arba lygiaverčio poveikio priemonių kiekybiniai apribojimai.
 • Draudžiama nustatyti naujus muitus ar mokesčius, arba kiekybinius apribojimus.
 • Prie susitarimo pridedami protokolai, kuriuose nurodomas tam tikriems produktams, taip pat tam tikroms prekėms, gautoms apdorojus žemės ūkio produktus, taikomas tarifų režimas.
 • Bet kuri šalis gali taikyti importo, eksporto ar prekių tranzito draudimus arba apribojimus šiose srityse:
  • visuomenės sveikata;
  • teisėtvarka ar visuomenės saugumas;
  • žmonių, gyvūnų ar augalų gyvybės ir sveikatos apsauga.

Konkurencijos taisyklės

Abi šalys laikosi konkurencijos taisyklių, draudžiančių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, kartelius ir monopolius, ir valstybės pagalbos taisyklių.

Jungtinis komitetas

Susitarimu įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurį sudaro abiejų šalių atstovai. Komitetas:

 • atsakingas už susitarimo administravimą ir užtikrina jo tinkamą įgyvendinimą;
 • teikia rekomendacijas ir priima sprendimus susitarime numatytais atvejais.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 1973 m. sausio 1 d. Vėliau prie susitarimo buvo pridėti keli protokolai.

KONTEKSTAS

ES ir Šveicarijos politiniai santykiai reglamentuojami daugiau kaip 100 „dvišalių“ susitarimų, apimančių daug aspektų, įskaitant mokslinius tyrimus ir inovacijas, Šengeno zoną, prieglobsčio politiką ir abipusį pripažinimą.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Susitarimas tarp Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos (OL L 300, 1972 12 31, p. 189–280)

Vėlesni susitarimo daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1972 m. gruodžio 19 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 2840/72, sudarantis Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą bei nustatantis jo įgyvendinimo nuostatas ir sudarantis papildomą Susitarimą dėl 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo galiojimo Lichtenšteino Kunigaikštystei (OL L 300, 1972 12 31, p. 188)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą (OL L 53, 2008 2 27, p. 5–17)

Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos Susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 53, 2008 2 27, p. 52–79)

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos, iš dalies keičiantis 1972 m. liepos 22 d. Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų (OL L 23, 2005 1 26, p. 19–48)

Žr. konsoliduotą versiją.

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos dėl atitikties įvertinimo abipusio pripažinimo (OL L 114, 2002 4 30, p. 369–429)

Žr. konsoliduotą versiją.

Europos Bendrijų ir Šveicarijos Konfederacijos pamatinis susitarimas dėl mokslinio ir techninio bendradarbiavimo (OL L 313, 1985 11 22, p. 6–8)

paskutinis atnaujinimas 10.09.2020

Top