EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos verslo statistika

Europos verslo statistika

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės:

 • plėtojant, rengiant ir skleidžiant Europos verslo statistiką;
 • Europos statistinių verslo registrų sistemai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos verslo statistika apima:

 • statistinių vienetų struktūrą, ekonominę veiklą ir veiklos rezultatus, tų vienetų mokslinių tyrimų ir plėtos bei inovacijų veiklą, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) naudojimą ir e. prekybą, taip pat pasaulines vertės grandines;
 • gaminamų prekių gamybą ir paslaugų teikimą bei tarptautinę prekybą prekėmis ir paslaugomis.

Europos statistinių verslo registrų sistema yra patikimas šaltinis, kuriuo naudojamasi nustatant aukštos kokybės ir suderintas statistinių verslo registrų populiacijas, reikalingas Europos statistikai rengti. Ją sudaro:

 • nacionaliniai statistiniai verslo registrai, apimantys visas įmones, kurios savo vykdoma ekonomine veikla prisideda prie bendrojo vidaus produkto (BVP), ir jų vietiniai vienetai;
 • registras „EuroGroups“, kurį sudaro visos įmonės ir tas įmones sudarantys juridiniai vienetai, kurie savo vykdoma ekonomine veikla prisideda prie BVP ir priklauso tarptautinei įmonių grupei;
 • keitimasis duomenimis tarp jų.

ES šalių nacionalinės statistikos institucijos reikalaujamai statistikai rengti ir nacionaliniams statistiniams verslo registrams pildyti gali naudoti šiuos duomenų šaltinius:

 • tyrimus;
 • administracinius įrašus, įskaitant mokesčių institucijų ir muitinių pateiktą informaciją, pavyzdžiui, metines finansines ataskaitas;
 • mikroduomenis, kuriais apsikeista;
 • visus kitus aktualius duomenis, kurie yra palyginami ir atitinka konkrečius kokybės reikalavimus.

Europos verslo statistika apima šias sritis:

 • trumpojo laikotarpio;
 • šalies lygmens;
 • regioninę;
 • tarptautinę.

Visos sritys privalo apimti vieną ar daugiau pagrindinių temų, kaip antai verslo populiaciją, veiklą ir rezultatus, IRT naudojimą ir e. prekybą, MTP sąnaudas, pasaulinės vertės grandines ir tarptautinę prekybą prekėmis bei paslaugomis. Reglamento I priede šios temos išsamiai aprašomos.

II priede yra nustatytas kiekvienos temos periodiškumas (kas mėnesį, kas ketvirtį, kasmet arba kas kelerius metus), ataskaitinis laikotarpis ir statistinis vienetas.

ES šalys:

 • sukuria vieną ar daugiau nacionalinių statistinių verslo registrų. Jais remiamasi:
  • rengiant ir koordinuojat tyrimus,
  • naudojant kaip informacijos šaltinį, kai atliekama verslo populiacijos ir jos demografijos statistinė analizė,
  • naudojant administracinius duomenis,
  • identifikuojant ir sudarant statistinius vienetus;
 • užtikrina Europos verslo statistikos, nacionalinių statistinių verslo registrų ir registro „EuroGroups“ kokybę;
 • teikia duomenis ir kokybės bei metaduomenų ataskaitas Europos Komisijai (Eurostatui).

Eurostatas, nacionalinės statistikos institucijos ir centriniai bankai bei Europos Centrinis Bankas gali keistis konfidencialiais duomenimis apie tarptautines įmonių grupes ir ES vidaus prekybą prekėmis išimtinai tik statistikos tikslais.

Eurostatas:

 • sukuria tarptautinių įmonių grupių registrą „EuroGroups“;
 • vertina gautų duomenų kokybę;
 • teikia metines su registru „EuroGroups“ susijusias kokybės ir metaduomenų ataskaitas;
 • prireikus naujų ar patobulintų duomenų, gali inicijuoti bandomuosius tyrimus, kuriuos nacionalinės institucijos vykdo savanoriškai.

Komisija gali priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo aktus, kuriais iš dalies keičiami teisės aktai, jeigu nesusidaro didelės papildomos sąnaudos ar našta nacionalinėms institucijoms ir respondentams. Ji yra priėmusi šiuos aktus:

 • Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1030, kuriuo pagal Reglamentą (ES) 2019/2152 nustatomos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ 2021 ataskaitinių metų duomenims taikomų reikalavimų specifikacijos;
 • Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos specifikacijos ir tvarka;
 • Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2020/1470 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, taikomos Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai, ir kitos verslo statistikos geografinio suskirstymo. Juo dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros atnaujinimo nuo 2021 m. sausio 1 d. panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1106/2012 dėl statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis.

ES gali teikti finansinę paramą nacionaliniams statistikos institutams ir kitoms nacionalinėms institucijoms įvairiai veiklai vykdyti, kaip antai užtikrinant geresnę kokybę ar kuriant mažesnių sąnaudų metodus.

Panaikinimas

Šiuo reglamentu:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2021 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Anksčiau statistinė informacija apie nacionalinio verslo ekonominę veiklą buvo renkama remiantis įvairiais teisės aktais. Todėl buvo neužtikrinamas būtinas nuoseklumas tarp atskirų statistikos sričių ir neskatinama laikytis integruoto požiūrio plėtojant, rengiant ir skleidžiant verslo statistiką. Naujuoju reglamentu pašalinami šie trūkumai.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje (OL L 327, 2019 12 17, p. 1–35)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. spalio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1470 dėl šalių ir teritorijų nomenklatūros, taikomos Europos tarptautinės prekybos prekėmis statistikai, ir kitos verslo statistikos geografinio suskirstymo (OL L 334, 2020 10 13, p. 2–21)

2020 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1197, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 dėl Europos verslo statistikos, kuriuo panaikinama 10 teisės aktų verslo statistikos srityje, nustatomos techninės specifikacijos ir tvarka (OL L 271, 2020 8 18, p. 1–170)

2020 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1030, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 nustatomos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ 2021 ataskaitinių metų duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos (OL L 227, 2020 7 16, p. 12–20)

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1172/95 (OL L 152, 2009 6 16, p. 23–29)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 471/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija) (OL L 97, 2008 4 9, p. 13–59)

Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 (OL L 61, 2008 3 5, p. 6–16)

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą (OL L 171, 2007 6 29, p. 17–31)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (OL L 143, 2004 4 30, p. 49–55)

Žr. konsoliduotą versiją.

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3330/91 (OL L 102, 2004 4 7, p. 1–8)

Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. gruodžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 48/2004 dėl metinių Bendrijos plieno pramonės statistinių duomenų už 2003–2009 ataskaitinius metus pateikimo (OL L 7, 2004 1 13, p. 1–6)

Žr. konsoliduotą versiją.

2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (OL L 230, 2003 9 16, p. 1–3)

1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo laikotarpio statistikos (OL L 162, 1998 6 5, p. 1–15)

Žr. konsoliduotą versiją.

1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 374, 1991 12 31, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.12.2020

Top