EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekologinio projektavimo ir energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas – prekėms tiesiogiai parduoti skirti šaldymo aparatai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/2024, kuriuo nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai

Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2018 dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

 • Reglamentu (ES) 2019/2024 nustatomi ekologinio projektavimo* reikalavimai, kuriuos turi atitikti pateikiami rinkai ir pradedami naudoti į elektros tinklą jungiami šaldymo aparatai*, skirti prekėms tiesiogiai parduoti, įskaitant ne maisto produktams šaldyti parduodamus aparatus.
 • Deleguotuoju reglamentu (ES) 2019/2018 nustatomi tų pačių šaldymo aparatų ženklinimo ir papildomos informacijos apie gaminį teikimo reikalavimai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šie reglamentai taikomi aparatams (prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams), kaip antai parduotuvinėms šaldymo spintoms (šaldikliams arba šaldytuvams), šaldomiesiems prekybos automatams, gėrimų šaldytuvams, ledų šaldikliams ir kaušelinių ledų šaldytuvams.

Šie reglamentai netaikomi:

 • aparatams, kurie maitinami ne iš elektros tinklo;
 • aparatams, kuriuose nenaudojamas garo kompresijos šaldymas;
 • atskirai įrengtiems komponentams, pavyzdžiui, kondensavimo agregatui ar kompresoriams;
 • aparatams, kuriuose apdorojamas maistas;
 • aparatams, specialiai skirtiems vaistiniams preparatams arba moksliniams ėminiams laikyti;
 • aparatams, kuriuose rodomi maistui parduodami gyvi gyvūnai, kaip antai gyvoms žuvims ir vėžiagyviams rodyti;
 • salotų vitrinoms (pvz., laikino laikymo indams, į kuriuos galima lengvai įdėti ir iš jų išimti maistą, pvz., picos garnyrą ar salotų sudedamąsias dalis);
 • horizontaliesiems prekystaliams su integruota prekių laikykla, numatytiems veikti atšaldymo temperatūros režimu;
 • aparatams be integruotos vėsinimo sistemos, kurie traukia atvėsintą orą iš atskiro oro vėsintuvo;
 • prekybos automatams, numatytiems veikti šaldymo temperatūros režimu;
 • žuvies prekystaliams su smulkintu ledu;
 • pramoninėms šaldymo spintoms, staigaus šaldymo spintoms, kondensavimo agregatams ir procesiniams aušintuvams;
 • vyno šaldytuvams ir minibarams.

Komisijos reglamentu:

 • II priede nustatomos datos (iš pradžių 2021 m. kovo 1 d., o vėlesni reikalavimai bus nustatyti 2023 m. rugsėjo 1 d.), kada įsigalios ekologinio projektavimo reikalavimai. Šie reikalavimai apima šias sritis:
  • energijos vartojimo efektyvumą,
  • efektyvų išteklių naudojimą,
  • informaciją montuotojams ir galutiniams naudotojams;
 • nustatoma atitikties vertinimo procedūra, o III priede nustatomi matavimo metodai ir skaičiavimai, kurių reikia laikytis.

Atlikdamos rinkos priežiūros patikrinimus, nacionalinės institucijos turi taikyti patikros procedūras, nustatytas IV priede.

Gamintojai, importuotojai arba įgaliotieji atstovai neteikia rinkai gaminių, suprojektuotų taip, kad gebėtų nustatyti, jog yra bandomi, ir į tai sureaguotų bandymo metu pakeisdami savo charakteristikas, kad būtų pasiektas palankesnis bet kurio iš bandomų parametrų lygis.

V priede nustatyti orientaciniai etalonai, pagrįsti rinkoje esančiais efektyviausiais gaminiais ir technologijomis, taikomomis prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams, atsižvelgiant į jų energijos vartojimo efektyvumo indeksą.

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, peržiūri šį reglamentą ir įvertina kai kuriuos aspektus po 4 metų nuo jo įsigaliojimo.

Šiuo reglamentu prekėms tiesiogiai parduoti skirtiems šaldymo aparatams pirmą kartą taikomi ekologinio projektavimo reikalavimai.

Deleguotuoju reglamentu papildomas Reglamentas (ES) 2017/1369 dėl ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete ir nustatomos taisyklės tiekėjams, prekiautojams ir interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjams.

 • Tiekėjai užtikrina, kad:
  • kiekvienas prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas būtų pateikiamas su spausdinta III priede nustatytos formos etikete;
  • informacija, nurodoma gaminio informacijos lape, nustatyta V priede, ir techninių dokumentų turinys (VI priede) būtų įtraukti į gaminių duomenų bazę;
  • konkretaus prekėms tiesiogiai parduoti skirto šaldymo aparato modelio vaizdinėje reklamoje būtų nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė pagal VII ir VIII priedus;
  • konkretaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant techninę reklaminę medžiagą internete, kurioje apibūdinami konkretūs to modelio techniniai parametrai, būtų pagal VII priedą nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;
  • prekiautojams būtų pateikiama kiekvieno prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų modelio III priede nustatyta elektroninė etiketė ir V priede nustatytas elektroninės formos gaminio informacijos lapas.
 • Prekiautojai užtikrina, kad:
  • kiekvienas pardavimo vietoje, įskaitant prekybos muges, esantis prekėms tiesiogiai parduoti skirtas šaldymo aparatas būtų pažymėtas pagal III priedą tiekėjų pateikta aiškiai matoma etikete;
  • vykdant nuotolinę prekybą, pagal VII ir VIII priedus būtų pateikiama etiketė ir gaminio informacijos lapas;
  • konkretaus modelio vaizdinėje reklamoje, įskaitant reklamą internete, būtų pagal VII priedą nurodoma energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė;
  • konkretaus modelio techninėje reklaminėje medžiagoje, įskaitant medžiagą internete, kurioje apibūdinami konkretūs to modelio techniniai parametrai, būtų pagal VII ir VIII priedus nurodoma to modelio energijos vartojimo efektyvumo klasė ir energijos vartojimo efektyvumo klasių skalė.
 • Interneto prieglobos platformų paslaugų teikėjai užtikrina, kad:
  • pagal VIII priedo nuostatas prekiautojo pateikta elektroninė etiketė ir elektroninis gaminio informacijos lapas bus aiškiai parodyti ant visų prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų, kurie tiesiogiai parduodami interneto svetainėje.

Atlikdamos rinkos priežiūros patikrinimus, nacionalinės institucijos turi taikyti patikros procedūras, nustatytas IX priede.

Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagrįsta II priede nustatytu indeksu.

Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, peržiūri šį reglamentą po 4 metų nuo jo įsigaliojimo.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

Abu reglamentai taikomi nuo 2021 m. kovo 1 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Ekologinis projektavimas – politika, kuria gerinamas, taikant geresnį projektavimą, gaminių aplinkosauginis veiksmingumas per visą jų būvio ciklą, ypač jų energijos vartojimo efektyvumas.
Šaldymo aparatas – izoliuota spinta, kurioje yra viena arba daugiau tam tikros reguliuojamos temperatūros kamerų, šaldoma natūraliosios arba priverstinės konvekcijos būdu.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2024, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ekologinio projektavimo reikalavimai (OL L 315, 2019 12 5, p. 313–334)

2019 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/2018, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1369 nuostatos dėl prekėms tiesiogiai parduoti skirtų šaldymo aparatų ženklinimo energijos vartojimo efektyvumo etikete (OL L 315, 2019 12 5, p. 155–186)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1369, kuriuo nustatoma energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistema ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES (OL L 198, 2017 7 28, p. 1–23)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006 (OL L 150, 2014 5 20, p. 195–230)

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (OL L 197, 2012 7 24, p. 38–71)

Paskesni Direktyvos 2012/19/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą (OL L 285, 2009 10 31, p. 10–35)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 29.01.2020

Top