EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo patvariųjų organinių teršalų

Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo patvariųjų organinių teršalų

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

POT yra potencialiai pavojingos cheminės medžiagos, kurios gali būti perneštos per šalių sienas. Jos dažnai randamos toli nuo savo šaltinių ir išlieka aplinkoje, biologiškai kaupiasi* ir kelia pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai.

Gamybos kontrolės priemonės, tiekimas rinkai* ir naudojimas

 • Gaminti ir tiekti rinkai I priede išvardytus POT – atskirus, esančius mišinių ar gaminių* sudėtyje – yra draudžiama. Ribojama II priede išvardytų POT gamyba, tiekimas rinkai ir naudojimas. Jie gali būti naudojami tik tada, kai atitinkamoje šalyje nėra saugių, veiksmingų ir įperkamų vietinių alternatyvų.
 • ES šalys ir Europos Komisija privalo imtis atitinkamų priemonių esamoms medžiagoms kontroliuoti (pavyzdžiui, sudaryti jų sąrašus) ir užkirsti kelią naujų medžiagų, kurios turi POT savybių, gamybai, tiekimui rinkai ir naudojimui.
 • ES šalys gali perduoti pasiūlymus dėl įtraukimo į sąrašą Komisijai, kuri, remiama Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), nusprendžia, ar siūlyti į sąrašą įtraukti papildomų medžiagų. ECHA taip pat atlieka bendrą patariamąjį ir informacinį vaidmenį reglamente aprašytuose procesuose.

Išimtys

 • Kontrolės priemonių išimtys leidžiamoms medžiagoms, naudojamoms laboratorinio masto tyrimuose arba kaip etalonas, taip pat medžiagoms, kurios yra kaip netyčia susidarantis teršalų kiekis mišiniuose ar gaminiuose.
 • Kitos išimtys taikomos gaminiams, kurių sudėtyje yra POT ir kurie pagaminti iki šio reglamento taikymo, atsižvelgiant į specialias garantijas ir sąlygas, įskaitant reikalavimus pranešti Komisijai ir Stokholmo konvencijos sekretoriatui.

Išleidimo mažinimas, sumažinimas iki minimumo ir panaikinimas

ES šalys turi:

 • sudaryti III priede išvardytų medžiagų išleidimo į orą, vandenį ir žemę inventorius;
 • perduoti savo veiksmų planus dėl priemonių, skirtų medžiagų išleidžiamam kiekiui nustatyti, apibūdinti ir sumažinti iki minimumo, įskaitant pakaitinių ar modifikuotų medžiagų naudojimą;
 • teikti pirmenybę alternatyviems procesams, kuriuos taikant nesusiformuoja ir neišleidžiami POT, kai statomi ar modernizuojami įrenginiai.

Atliekos

 • Atliekų gamintojai ir turėtojai turi vengti, jei įmanoma, jų užteršimo IV priede išvardytomis medžiagomis.
 • Daugeliu atvejų užterštos atliekos turi būti greitai pašalintos arba naudojamos*, kad POT būtų garantuotai sunaikinti arba transformuoti.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad užterštų atliekų gamyba, surinkimas ir gabenimas, taip pat jų saugojimas ir apdorojimas būtų atsekami ir vykdomi tokiomis sąlygomis, kurios apsaugo aplinką ir žmonių sveikatą.

Planavimas, stebėsena ir ataskaitų teikimas

 • ES šalys turi suteikti visuomenei galimybę dalyvauti šiame procese, o jų įgyvendinimo planai turi būti viešai prieinami ir su jais dalijamasi su Komisija ir ECHA, įskaitant informaciją apie priemones, kurių buvo imtasi nacionaliniu lygmeniu siekiant nustatyti ir įvertinti POT užterštas vietoves, kai to reikia. Komisija taip pat turi prižiūrėti įgyvendinimo planą, kuris turi būti atitinkamai persvarstomas ir atnaujinamas.
 • Turi būti sukurtas stebėjimo mechanizmas, skirtas rinkti palyginamus stebėjimo duomenis apie medžiagų, išvardytų reglamento III priedo A dalyje, buvimą aplinkoje. ES šalys taip pat teikia ataskaitas apie reglamento įgyvendinimą.
 • Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas šio reglamento I, II ir III prieduose pateiktas medžiagų sąrašas, kad jie būtų pritaikyti prie medžiagų sąrašo, pateikto Stokholmo konvencijos arba 1979 m. Protokole, pakeitimų.
 • Reglamentu panaikinamas ir nauja redakcija išdėstomas Reglamentas (EB) Nr. 850/2004.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2019 m. liepos 15 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Biologiškai kauptis: susikoncentruoti gyvuose kūnuose.
Tiekimas rinkai: tiekimas arba pateikimas trečiajai šaliai už mokestį arba nemokamai. Importas taip pat laikomas tiekimu rinkai.
Gaminys: daiktas, kuris gaminamas įgijo konkrečią formą ar struktūrą, labiau nulemiančią jo naudojimo paskirtį nei jo cheminė sudėtis.
Atliekų naudojimas: kaip apibrėžta Atliekų pagrindų direktyvoje, bet kokia operacija, kurios pagrindinis rezultatas yra atliekų panaudojimas naudingu tikslu, pakeičiant jomis kitas medžiagas, kurios priešingu atveju būtų buvusios panaudotos konkrečiai funkcijai atlikti, arba kurios rezultatas yra tai, kad atliekos parengiamos tai funkcijai atlikti, įmonėje ar visoje ekonomikoje.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) (OL L 169, 2019 6 25, p. 45–77)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Vėlesni Direktyvos 2008/98/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1–849) Tekstas iš naujo paskelbtas klaidų ištaisyme (OL L 136, 2007 5 29, p. 3–280)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos komunikatas dėl atsargumo principo (KOM(2000) 1 galutinis, 2000 2 2)

Protokolas prie 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos dėl patvarių organinių teršalų (OL L 81, 2004 3 19, p. 37–71)

paskutinis atnaujinimas 23.10.2019

Top