Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje

Pasirengimas valdyti riziką elektros energijos sektoriuje

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/941 dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Juo siekiama:
  • geriau nustatyti galimas elektros energijos sektoriaus krizes*;
  • parengti krizės valdymo planus; ir
  • valdyti kilusias krizes.
 • Juo sukuriama bendra metodika ir nustatomos ES šalių bendradarbiavimo, kuriuo siekiama solidariai ir skaidriai užkirsti kelią krizėms elektros energijos sektoriuje, joms pasiruošti ir jas valdyti visiškai atsižvelgiant į konkurencingos elektros energijos vidaus rinkos reikalavimus, taisyklės.
 • Juo panaikinama Direktyva 2005/89/EB, kuria nustatomos priemonės, kurių turi laikytis ES šalys, apskritai užtikrindamos elektros energijos tiekimo saugumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E):

 • po visapusiškų konsultacijų iki 2020 m. sausio 5 d. teikia Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrai (ACER) patvirtinti ir (arba) pakeisti metodiką:
  • skirtą regioninių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijams nustatyti atsižvelgiant į sistemos adekvatumą, sistemos saugumą ir kuro tiekimo saugumą;
  • skirtą elektros energijos sistemos adekvatumui įvertinti sezoniniu ir trumpalaikiu laikotarpiu (mėnesio, nuo kitos savaitės ir iki kitos dienos), kai susiduriama su, pvz., atšiauriomis oro sąlygomis;
 • nustato, per 6 mėnesius nuo pirmosios metodikos patvirtinimo, aktualiausius kiekvieno regiono elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus;
 • iš naujo įvertina šiuos regiono krizės scenarijus kas 4 metus;
 • atnaujina ir tobulina abi metodikas, jei gaunama nauja reikšminga informacija;
 • atlieka sezoninio adekvatumo vertinimus, skelbia juos kiekvienų metų žiemai iki gruodžio 1 d. ir vasarai iki birželio 1 d.

Regioninių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų nustatymo metodika:

 • atsižvelgiama bent į šią riziką:
  • retų ir ekstremalių gamtinių pavojų;
  • netyčinių pavojų;
  • susijusių pavojų, be kita ko, piktavališkų išpuolių padarinių ir kuro trūkumo;
 • į ją įtraukiami šie elementai:
  • visos svarbios nacionalinės ir regioninės aplinkybės, įskaitant visus pogrupius;
  • tarpvalstybinės rizikos sąveika ir sąsajos;
  • vienalaikės elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų modeliavimas;
  • rizikos reitingavimas pagal jos poveikį ir tikimybę;
  • principai, kaip elgtis su neskelbtina informacija, kad būtų užtikrintas skaidrumas visuomenės atžvilgiu.
 • yra skelbiama ENTSO-E ir ACER tinklalapiuose.

Kompetentingos institucijos, kurias ES šalys paskiria iki 2020 m. sausio 1 d.:

 • yra atsakingos už teisės aktuose nustatytų užduočių įgyvendinimą ir jas įgyvendindamos bendradarbiauja viena su kita;
 • bendradarbiauja su perdavimo ir paskirstymo sistemos operatoriais, reguliavimo institucijomis, ENTSO-E, regioniniais koordinavimo centrais ir, jei reikia, su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais;
 • nustato, per 4 mėnesius nuo regioninių elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų nustatymo, aktualiausius nacionalinius elektros energijos sektoriaus krizės scenarijus ir atnaujina juos kas 4 metus;
 • parengia pasirengimo valdyti riziką planus, pagrįstus nustatytais regioniniais ir nacionaliniais krizės scenarijais. Planai, kuriuos vertina Europos Komisija, pasikonsultavusi su Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupe (ECG), pagrįsti šablonu, kuriame, pvz., pateikiama ši informacija:
  • elektros energijos sektoriaus krizės scenarijų santrauka;
  • kompetentingos institucijos vaidmuo ir atsakomybės sritys;
  • procedūros ir priemonės, taikytinos susidarius elektros energijos sektoriaus krize (pvz., nacionalinės, regioninės ir dvišalės);
  • krizių koordinatoriaus skyrimas ir apibrėžtas vaidmuo;
  • konsultacijos su suinteresuotaisiais subjektais, kaip antai perdavimo ir paskirstymo sistemos operatoriais bei elektros energijos ir gamtinių dujų įmonėmis;
  • ekstremaliųjų situacijų bandymai;
 • nedelsiant pateikia išankstinį perspėjimą* Komisijai ir kaimyninėms ES šalims, jei remiantis patikima informacija matyti, kad jos teritorijoje gali kilti elektros energijos sektoriaus krizė, ir suteikia atitinkamą informaciją;
 • paskelbia elektros energijos sektoriaus krizę ir informuoja Komisiją bei kaimynines ES šalis;
 • per tris mėnesius nuo elektros energijos sektoriaus krizės pabaigos teikia Komisijai ir ECG vertinimo ataskaitą, kurioje aprašomas įvykis ir vertinamas jo poveikis, taikomos priemonės ir galimi patobulinimai.

Stebėjimas

 • ECG aptaria klausimus, kaip antai pasirengimo valdyti riziką planų suderinamumas, adekvatumo vertinimo rezultatus ir ES šalių veiklos elektros energijos tiekimo saugumo* srityje rezultatus.
 • ACER kontroliuoja energijos tiekimo saugumo priemones ir reguliariai teikia atskaitas ECG.
 • Ne vėliau kaip 2025 m. rugsėjo 1 d. Komisija pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, kaip padidinti elektros energijos tiekimo į ES saugumą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2019 m. liepos 4 d.

KONTEKSTAS

Elektros energijos sektoriaus krizės gali kilti dėl daugelio priežasčių, pavyzdžiui, dėl ekstremalių oro sąlygų, piktavališkų išpuolių padarinių ir kuro trūkumo. Jei kyla krizė, ji dažnai daro poveikį kelioms valstybėms. Didelio masto incidentai, kaip antai šalčiai, karščiai ar kibernetinės atakos, gali tuo pačiu metu paveikti kelias ES šalis.

Šis reglamentas yra vienas iš 8 teisės aktų, sudarančių paketą „Švari energija visiems europiečiams“, kurį Komisija pateikė 2016 m. lapkričio mėn. Jis prisideda prie energetikos sąjungos kūrimo, padedančio ES išlikti konkurencingai ir įgyvendinti jos Paryžiaus susitarime prisiimtus įsipareigojimus dėl klimato kaitos.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Elektros energijos sektoriaus krizė – esama arba neišvengiama padėtis, kai labai trūksta elektros energijos.
Išankstinis perspėjimas – konkrečios, rimtos ir patikimos informacijos, kad gali nutikti įvykis, dėl kurio yra tikimybė, kad labai pablogės elektros energijos tiekimo padėtis ir yra tikimybė, kad kils elektros energijos sektoriaus krizė, pateikimas.
Elektros energijos tiekimo saugumas – elektros energijos sistemos gebėjimas užtikrinti aiškiai nustatyto veiksmingumo lygio elektros energijos tiekimą vartotojams.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/941 dėl pasirengimo valdyti riziką elektros energijos sektoriuje, kuriuo panaikinama Direktyva 2005/89/EB (OL L 158, 2019 6 14, p. 1–21)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/942 kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (OL L 158, 2019 6 14, p. 22–53)

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (OL L 158, 2019 6 14, p. 54–124)

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES (OL L 158, 2019 6 14, p. 125–199)

paskutinis atnaujinimas 24.07.2019

Top