EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema – informacija apie priimtus trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius (ECRIS-TCN)

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema – informacija apie priimtus trečiųjų šalių piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius (ECRIS-TCN)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo sukuriama centralizuota ES šalių, turinčių informacijos apie priimtus ne ES piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatoma:

 • sistema, kuria nustatomos ES šalys, turinčios informacijos apie priimtus „trečiųjų šalių“ (t. y. ne ES) piliečių apkaltinamuosius nuosprendžius („ECRIS-TCN“);
 • sąlygos, kuriomis nacionalinės institucijos, Eurojustas, Europolas ir Europos prokuratūra (EPPO) gali gauti prieigą prie ECRIS-TCN ir prašyti suteikti informacijos per Europos nuosprendžių registrų informacinę sistemą (ECRIS) apie priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius (Pamatinis sprendimas 2009/315/TVR – žr. santrauką);
 • sąlygos, kuriomis ECRIS-TCN padeda lengviau teisingai nustatyti ECRIS-TCN registruotus žmones.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas trečiųjų šalių piliečių, dėl kurių priimti apkaltinamieji nuosprendžiai* kurioje nors ES šalyje, tapatybės informacijos tvarkymui, siekiant nustatyti ES šalį, kurioje buvo priimtas toks nuosprendis. Jis taip pat taikomas ES piliečiams, kurie turi ir trečiosios šalies pilietybę. Informaciją apie patį apkaltinamąjį nuosprendį galima gauti tik iš apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios ES šalies, naudojantis ECRIS.

ECRIS-TCN techninę struktūrą sudaro:

Nacionalinės institucijos kiek įmanoma greičiau sukuria duomenų įrašą ECRIS-TCN apie kiekvieną trečiosios šalies pilietį, dėl kurio priimamas apkaltinamasis nuosprendis. Šį įrašą sudaro:

 • pavardė ir vardas, gimimo data ir vieta, pilietybė (pilietybės), lytis, ankstesni vardai ir pavardės, jei taikoma, ir apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios ES šalies kodas;
 • jei taikoma, asmens tapatybės dokumentų informacija, slapyvardžiai arba pravardės;
 • pirštų atspaudų duomenys, kurie buvo surinkti pagal nacionalinę teisę, ir atitinkantys tam tikras technines specifikacijas;
 • veido atvaizdai, jeigu pagal apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios ES šalies teisę leidžiama juos rinkti.

Nacionalinės institucijos gali naudotis ECRIS-TCN siekdamos gauti informacijos apie ankstesnius fizinio asmens apkaltinamuosius nuosprendžius, jei to reikia baudžiamojo proceso to asmens atžvilgiu vykdymo tikslais arba:

 • siekiant patikrinti informaciją apie asmens teistumą jo paties prašymu;
 • siekiant patikrinti patikimumą;
 • siekiant gauti licenciją ar leidimą;
 • siekiant patikrinti patikimumą įdarbinimo tikslais;
 • siekiant patikrinti patikimumą savanoriškos veiklos, apimančios tiesioginius ir reguliarius kontaktus su vaikais ar pažeidžiamais asmenimis, tikslais;
 • vizų, pilietybės įgijimo ir migracijos procedūrų, įskaitant prieglobsčio procedūras, tikslais;
 • patikrinimų, susijusių su viešosiomis sutartimis ir viešaisiais egzaminais, tikslais.

Eurojustas, Europolas ir EPPO:

 • turi teisę pateikti užklausas ECRIS-TCN, kad nustatytų ES šalis, turinčias informacijos apie trečiosios šalies piliečio teistumą;
 • negali įvesti, taisyti, trinti duomenis ECRIS-TCN;
 • nustačius atitiktį, gali prašyti atitinkamos ES šalies informacijos apie teistumą;
 • yra atsakingi už savo technines sąsajas su ECRIS-TCN;
 • darbuotojams surengia jiems tinkamus mokymus, apimančius, visų pirma, taisykles dėl duomenų saugumo, duomenų apsaugos bei pagrindines teises.

Trečiosios šalys ir tarptautinės organizacijos baudžiamojo proceso vykdymo tikslais gali teikti prašymus Eurojustui pateikti informaciją apie teistumą. Nustačius atitiktį*, ir ES šaliai davus sutikimą, Eurojustas praneša trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai atitinkamos ES šalies pavadinimą, kad trečioji šalis ar tarptautinė organizacija galėtų pateikti prašymą dėl išrašo iš tos ES šalies nuosprendžių registro.

Duomenys:

 • saugomi centrinėje sistemoje tol, kol jie saugomi nacionaliniuose nuosprendžių registruose;
 • pasibaigus nacionaliniam saugojimo laikotarpiui, juos ištrina nacionalinės institucijos;
 • juos gali ištaisyti arba ištrinti ES šalys, kurios juos įvedė centrinėje sistemoje;
 • gali būti tvarkomi tik siekiant nustatyti ES šalis, turinčias informacijos apie trečiosios šalies piliečių teistumą.

eu-LISA atsako už:

 • ECRIS-TCN kūrimą, jos operacijų valdymą ir nuorodų sistemos* priežiūrą;
 • ryšių infrastruktūros, įskaitant jos saugumą, priežiūrą;
 • ECRIS-TCN saugomų duomenų kokybės tikrinimo mechanizmo procedūrų priežiūrą ir jos veikimo bei techninės priežiūros kontrolę;
 • reguliarų ataskaitų Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos Komisijai teikimą;
 • būtino techninio pobūdžio mokymo teikimą;
 • profesinę paslaptį ir konfidencialumą reglamentuojančių taisyklių taikymą;
 • būtinas priemones, užtikrinančias ECRIS-TCN saugumą;
 • visų duomenų tvarkymo operacijų ECRIS-TCN registravimą;
 • statistinių duomenų teikimą Komisijai kas mėnesį apie informacijos, gautos per ECRIS-TCN iš įrašų apie teistumą, įrašymą, išsaugojimą ir mainus, ir apie ECRIS nuorodų sistemą.

ES šalys atsako už:

 • saugaus ryšio tarp savo nacionalinių nuosprendžių registrų, pirštų atspaudų duomenų bazių ir nacionalinio centrinio prieigos punkto užtikrinimą;
 • tinkamai įgaliotų centrinių institucijų darbuotojų valdymą ir mokymą;
 • teisėtą domenų, įrašytų ECRIS-TCN, tvarkymą ir, pirmiausia, kad:
  • tik tinkamai įgalioti darbuotojai turėtų prieigą prie duomenų;
  • duomenys būtų renkami ir įvedami ECRIS-TCN teisėtai, gerbiant trečiosios šalies piliečio žmogiškąjį orumą ir pagrindines teises;
  • įvedant informaciją į ECRIS-TCN ji būtų tiksli ir atnaujinta.
 • kiekviena centrinė institucija imtųsi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų laikomasi šio reglamento;
 • nacionalinės priežiūros institucijos kontroliuotų asmens duomenų tvarkymo teisėtumą.

Bet kuris asmuo arba bet kuri ES šalis, patyrę žalą dėl veiksmų, nesuderinamų su šiuo reglamentu, turi teisę gauti kompensaciją iš:

 • ES šalies, atsakingos už patirtą žalą, arba;
 • eu-LISA, jei agentūra nesilaiko savo įpareigojimų.

Trečiųjų šalių piliečiai gali kreiptis į ES šalies centrinę instituciją ir prašyti leisti jiems susipažinti su jų asmens duomenimis, juos pataisyti, ištrinti arba uždrausti juos naudoti.

Už bet kokį netinkamą ECRIS-TCN įvestų duomenų naudojimą taikomos sankcijos arba drausminės priemonės.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas stebi eu-LISA asmens duomenų tvarkymo veiklą ir ne rečiau kaip kas trejus metus atlieką auditą, kurio ataskaita siunčiama Europos Parlamentui, ES šalių vyriausybėms ir Komisijai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2019 m. birželio 11 d. ES šalys imasi priemonių, būtinų, kad kuo greičiau būtų laikomasi šio reglamento siekiant užtikrinti tinkamą ECRIS-TCN veikimą. Komisija turi įsitikinti, kad yra įvykdytos tam tikros sąlygos, ir tik tuomet ji nustato datą, nuo kurios ES šalys turi pradėti įvesti duomenis į ECRIS-TCN.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Apkaltinamasis nuosprendis – galutinis baudžiamojo teismo sprendimas, kuriuo nuteisiamas fizinis asmuo ir kuris įtraukiamas į nuosprendžių registrą.
Atitiktis – sutapimas, nustatytas palyginus centrinėje sistemoje esančią tapatybės informaciją su paieškai naudojama tapatybės informacija.
ECRIS nuorodų sistema – Komisijos sukurta programinė įranga, skirta ES šalims keistis per ECRIS informacija apie teistumą.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/816, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1726 (OL L 135, 2019 5 22, p. 1–26)

Paskesni Reglamento (ES) 2019/816 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (OL L 93, 2009 4 7, p. 23–32)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1727 dėl Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūros (Eurojusto) ir kuriuo pakeičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2002/187/TVR (OL L 295, 2018 11 21, p. 138–183)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39–98)

2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71)

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53–114)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 21.04.2020

Top