Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sustiprinta Šengeno informacinė sistema

Sustiprinta Šengeno informacinė sistema

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui

Reglamentas (ES) 2018/1861 dėl SIS sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo

Reglamentas (ES) 2018/1862 dėl SIS sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose

KOKIE ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAI?

Šengeno informacinė sistema (SIS), sukurta 1995 m. panaikinus vidaus sienų kontrolę ES, yra didelio masto duomenų bazė, palaikanti išorės sienų kontrolę ir Šengeno susitarimo valstybių narių teisėsaugos bendradarbiavimą.

Šie trys reglamentai yra skirti sustiprinti galiojančias SIS II priemones, kurios buvo sukurtos 2006 m. ir veikia nuo 2013 m., visų pirma atsižvelgiant į naujus migracijos ir saugumo iššūkius. Jais pakeičiami esami teisės aktai, nustatyti reglamentuose (EB) Nr. 1986/2006 bei (EB) Nr. 1987/2006 ir Sprendime 2007/533/TVR.

Šioje santraukoje aprašoma, kaip SIS veiks, kai visapusiškai įsigalios visi trys naujieji reglamentai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Architektūra

SIS sudaro:

 • centrinė sistema (centrinė SIS), susidedanti iš:
  • techninės paramos funkcijos (CS-SIS), kurią sudaro duomenų bazė (SIS duomenų bazė), atliekanti techninės priežiūros bei administravimo funkcijas, ir kuri apima CS-SIS atsarginę kopiją,
  • vienodos nacionalinės sąsajos (NI-SIS) kiekvienoje šalyje, kurios nariai įveda, atnaujina, ištrina SIS duomenis ir atlieka SIS duomenų paiešką,
  • nacionalinės sistemos (N.SIS) kiekvienoje šalyje, kuri palaiko ryšį su centrine SIS, įskaitant bent vieną nacionalinę ar bendrą atsarginę N.SIS kopiją. Paieška kitos šalies N.SIS duomenų bylose negalima, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria dalytis byla;
 • CS-SIS, atsarginės CS-SIS kopijos ir NI-SIS ryšių infrastruktūra, kuria užtikrinamas šifruotas virtualusis tinklas, skirtas SIS duomenims ir keitimuisi duomenimis tarp SIRENE biurų.

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA):

 • įgyvendina techninius sprendimus, kuriais būtų veiksmingiau užtikrinama nepertraukiama prieiga prie SIS;
 • išimtinėmis aplinkybėmis gali parengti papildomą SIS duomenų bazės kopiją;
 • turi ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d. parengti su techniniais sprendimais susijusių galimybių studiją, kurioje būtų pateikiamas nepriklausomas poveikio vertinimas ir sąnaudų bei naudos analizė;
 • skelbia N.SIS tarnybų ir SIRENE biurų sąrašą.

Darbo tvarkos taisyklėse nustatyta, kad:

 • perspėjimai* SIS turėtų būti saugomi ne ilgiau nei jų reikia konkretiems tikslams ir ištrinami šiuos tikslus pasiekus;
 • perspėjimus reikia peržiūrėti per nustatytą laikotarpį. Valstybė narė gali nuspręsti pratęsti šį laikotarpį, nes priešingu atveju perspėjimai yra automatiškai ištrinami. Peržiūros laikotarpiai yra tokie:
  • penkerių metų laikotarpis perspėjimams dėl asmenų, ieškomų norint juos suimti perdavimo ar ekstradicijos tikslu, ir dingusių asmenų, kuriems gali būti reikalinga apsauga,
  • trejų metų laikotarpis perspėjimams dėl asmenų, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui, ir nenustatytų ieškomų asmenų,
  • vienerių metų laikotarpis perspėjimams dėl vaikų, kuriems kyla rizika, pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti, ir asmenų, dėl kurių ketinama atlikti atsargius patikrinimus, tikslinius patikrinimus ar konkrečius patikrinimus,
  • dešimties metų laikotarpis perspėjimams dėl daiktų, dėl kurių ketinama atlikti atsargius patikrinimus, tikslinius patikrinimus ar konkrečius patikrinimus, ir daiktų, ieškomų norint juos sulaikyti arba panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose;
 • į sistemą reikia įvesti tam tikrų kategorijų duomenis. Duomenų kategorijos yra skirtos padėti galutiniams naudotojams greitai priimti sprendimus. Jie apima būtiniausius reikalavimus (pavardė, gimimo data, perspėjimo priežastis ir veiksmai, kurių reikia imtis) ir kitus duomenis, tokius kaip nusikaltimo rūšis, nuotraukos ir daktiloskopiniai* duomenys, jei tokių yra;
 • biometriniai ir daktiloskopiniai duomenys turi būti naudojami pagal ES teisę, gerbiant pagrindines teises ir laikantis minimalių kokybės standartų bei techninių specifikacijų;
 • konkretus atvejis turi būti pakankamai adekvatus, atitinkamas ir svarbus, kad perspėjimas būtų įvestas į SIS, pavyzdžiui, šiuos kriterijus atitinka perspėjimas, susijęs su teroristiniu nusikaltimu;
 • tik perspėjimą pateikusi valstybė narė gali keisti, papildyti, taisyti, atnaujinti ar ištrinti duomenis, kuriuos ji įvedė į SIS;
 • šalis, kuri mano, kad reagavimas į perspėjimą yra nesuderinamas su jos nacionaliniais įstatymais, tarptautiniais įsipareigojimais ar esminiais interesais, prie perspėjimo gali pridėti žymą*. Ši žyma rodo, kad ji nesiims jokių veiksmų savo teritorijoje.

Išlaidos:

 • centrinės SIS ir ryšių infrastruktūros eksploatavimo, priežiūros ir tolesnio plėtojimo išlaidos padengiamos iš ES biudžeto;
 • kiekvienos N.SIS eksploatavimo, priežiūros ir tolesnio plėtojimo išlaidas padengia atitinkama Šengeno valstybė narė.

Perspėjimų kategorijos pagal reglamentą

Reglamentu (ES) 2018/1860 sugriežtinamas ES grąžinimo politikos vykdymas ir sumažinama paskata neteisėtai imigruoti į ES:

 • nustatomos bendros sąlygos ir procedūros dėl perspėjimų įvedimo ir tvarkymo, taip pat keitimosi papildoma informacija apie ES nepriklausančių šalių piliečius, kurių atžvilgiu yra priimtas sprendimas grąžinti*;
 • reikalaujama, kad perspėjimai būtų įvedami, kai tik priimami sprendimai grąžinti;
 • nustatoma suderinta tvarka dėl:
  • to, kokių kategorijų duomenys turi būti įvesti,
  • patikrinimo, ar buvo laikomasi sprendimo grąžinti, ir, jei ne, atitinkamų institucijų tolesnių veiksmų,
  • perspėjimų saugojimo ir ištrynimo siekiant užtikrinti, kad nebūtų vėlavimo tarp ES nepriklausančios šalies piliečio išvykimo ir draudimo atvykti aktyvavimo,
  • privalomų nacionalinių institucijų konsultacijų prieš:
   • suteikiant ar pratęsiant leidimą gyventi ar ilgalaikę vizą ES nepriklausančios šalies piliečiui, dėl kurio kitoje ES šalyje gali būti pateiktas perspėjimas dėl grąžinimo,
   • perspėjimo dėl sprendimo grąžinti įvedimo, jei asmuo teisėtai gyvena kitoje ES vietoje.

Reglamentas (ES) 2018/1861 taikomas SIS naudojimui draudimams atvykti ir patikrinimams kertant sieną:

 • nustatomos sąlygos ir procedūros dėl perspėjimų įvedimo ir tvarkymo, taip pat keitimosi papildoma informacija* apie ES nepriklausančių šalių piliečius, kuriems nebuvo leista atvykti arba nebuvo suteikta teisė pasilikti ES;
 • nustatoma suderinta tvarka dėl:
  • to, kokių kategorijų duomenys turi būti įvesti,
  • privalomo perspėjimo įvedimo, kai ES nepriklausančios šalies piliečiui draudžiama atvykti ar apsigyventi, nes jis kelia grėsmę saugumui arba jam taikomas ribojamasis įsakymas, neleidžiantis atvykti į ES šalį ar vykti per ją,
  • ES nepriklausančių šalių piliečių, turinčių teisę laisvai judėti ES,
  • privalomų nacionalinių institucijų konsultacijų prieš suteikiant ar pratęsiant leidimą gyventi ar ilgalaikę vizą ES nepriklausančios šalies piliečiui, kuriam draudžiama atvykti ar gyventi kitoje ES šalyje;
 • garantuojama ES nepriklausančių šalių piliečių teisė būti informuotiems raštu, jei jų atžvilgiu yra paskelbtas perspėjimas.

Reglamentu 2018/1862 gerinamas ir išplečiamas SIS naudojimas apimant policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimą:

 • nustatomos perspėjimų dėl asmenų ir daiktų įvedimo į SIS ir tvarkymo joje, taip pat keitimosi papildoma informacija ir papildomais duomenimis policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslais sąlygos bei tvarka;
 • nustatoma tvarka dėl perspėjimų dėl:
  • asmenų, kurie yra ieškomi norint juos suimti perdavimo ar ekstradicijos tikslais,
  • dingusių asmenų,
  • pažeidžiamų asmenų, kuriems turi būti neleidžiama keliauti dėl jų pačių saugumo arba siekiant užkirsti kelia grėsmėms viešajai tvarkai ar visuomenės saugumui,
  • vaikų, kuriems kyla rizika, visų pirma būti pagrobtiems, tapti prekybos žmonėmis ar teroristinių nusikaltimų aukomis,
  • asmenų, kurie ieškomi kaip galintys padėti teisminiam procesui kaip liudininkai arba yra šaukiami atvykti dėl baudžiamojo proceso,
  • nenustatytų ieškomų asmenų, kurių tapatybę siekiama nustatyti,
  • atsargių patikrinimų, tikslinių patikrinimų ir konkrečių patikrinimų nusikalstamų veikų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo ar grėsmių visuomenės saugumui prevencijos tikslais,
  • daiktų, ieškomų norint juos sulaikyti ar panaudoti kaip įrodymus baudžiamosiose bylose, visų pirma lengvai atpažįstamų daiktų, kaip antai automobilių, laivų, orlaivių, šaunamųjų ginklų, tapatybės dokumentų ir banknotų.

Duomenų subjektų teisės

Asmenys turi teisę:

 • žinoti, ar jų asmens duomenys yra tvarkomi, kokiais tikslais ir kokiomis sąlygomis;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • ištaisyti netikslius asmens duomenis be nepagrįsto delsimo;
 • ištrinti asmens duomenis, jei jų naudoti nebereikia arba jie buvo neteisėtai tvarkomi;
 • imtis veiksmų, kad galėtų susipažinti su informacija, ją ištaisyti, ištrinti, gauti arba reikalauti kompensacijos dėl su jais susijusio perspėjimo;
 • gauti kompensaciją iš valstybės narės už bet kokią materialinę ar nematerialinę žalą, kurią jie patyrė dėl neteisėto jų asmens duomenų tvarkymo.

SIS valstybių narių vyriausybės:

 • yra įsipareigojusios vykdyti sprendimus dėl duomenų apsaugos teisių;
 • kasmet praneša Europos duomenų apsaugos valdybai apie gautų prašymų susipažinti su duomenimis ir ištaisyti netikslumus skaičių, teismo bylų apimtį ir jų baigtį.

Nepriklausomos priežiūros institucijos kontroliuoja asmens duomenų tvarkymo SIS teisėtumą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikiantis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, eu-LISA atlieka tą patį vaidmenį. Jie abu bendradarbiauja, kad užtikrintų koordinuotą SIS priežiūrą.

 • SIS tvarkomi duomenys ir susijusi papildoma informacija negali būti perduodami ar prieinami trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms.
 • Reglamentas (ES) 2018/1725 taikomas asmens duomenims, kuriuos tvarko eu-LISA, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra ir Eurojustas.
 • Reglamentas (ES) 2016/679 ir Direktyva (ES) 2016/680 taikomi nacionalinių kompetentingų institucijų ir tarnybų tvarkomiems asmens duomenims.

Susipažinti su duomenimis SIS turi teisę:

 • nacionalinės institucijos, atsakingos už:
  • sienų kontrolę, policijos ir muitinės atliekamus patikrinimus,
  • teroristinių nusikaltimų ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą, tyrimą arba baudžiamąjį persekiojimą už jas,
  • sprendimus dėl ES nepriklausančių šalių piliečių atvykimo, buvimo ir grąžinimo, įskaitant sprendimus dėl leidimų gyventi ir ilgalaikių vizų,
  • ES nepriklausančių šalių piliečių, kurie kreipiasi dėl tarptautinės apsaugos, saugumo kontrolę,
  • sprendimus dėl natūralizacijos,
  • baudžiamųjų bylų iškėlimą baudžiamajame procese ir teisminį tyrimą,
  • transporto priemonių, laivų, orlaivių ir šaunamųjų ginklų registracijos liudijimų išdavimą,
 • toliau nurodytos ES agentūros turi teisę susipažinti su duomenimis SIS ir atlikti joje paiešką, jei tokių duomenų joms reikia savo pareigoms atlikti. Jos informuoja išduodančiąją valstybę narę, kai atlikus paiešką paaiškėja, kad yra perspėjimas. Jos negali sujungti SIS dalių ar perduoti jos duomenis į savo sistemą:
  • Europolas, galintis susipažinti su visais duomenimis, o ne kai kuriais duomenimis, kaip buvo anksčiau. SIS valstybės narės privalo informuoti teisėsaugos instituciją apie visus sutapimus ar perspėjimus, susijusius su teroristiniais nusikaltimais,
  • Eurojustas, tvarkantis teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose,
  • Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos, komandos, vykdančios su grįžimu susijusias užduotis, ir migracijos valdymo rėmimo grupės.

Europos Komisija kas penkerius metus vertina šių agentūrų naudojimąsi SIS.

Pareigos

Kiekviena SIS valstybė narė:

 • užtikrina duomenų tikslumą, atnaujinimą ir jų įvedimą į SIS bei saugojimo joje teisėtumą, taip pat pasirūpina, kad būtų laikomasi duomenų tvarkymo taisyklių;
 • sukuria, eksploatuoja, prižiūri ir plėtoja savo N.SIS ir sujungia ją su NI-SIS pagal bendruosius standartus, protokolus ir technines procedūras;
 • užtikrina nepertraukiamą SIS duomenų prieinamumą galutiniams naudotojams;
 • perduoda savo perspėjimus per savo N.SIS;
 • paskiria N.SIS tarnybą, kuriai tenka pagrindinė atsakomybė užtikrinti sklandų N.SIS eksploatavimą ir jos saugumą, kompetentingų institucijų prieigą prie SIS ir šio reglamento laikymąsi. Ji turi užtikrinti, kad galutiniai naudotojai galėtų tinkamai naudotis SIS;
 • paskiria 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikiančią nacionalinę instituciją (SIRENE biuras), kuri veikia kaip vienas kontaktinis punktas, kad būtų galima keistis papildoma informacija dėl perspėjimų ir sudaryti palankesnes sąlygas imtis reikiamų veiksmų;
 • priima saugumo, veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po ekstremaliųjų įvykių planus, kad apsaugotų duomenis ir neleistų prie jų prieiti leidimo neturintiems asmenims;
 • taiko profesinę paslaptį ir konfidencialumo pareigas reglamentuojančias taisykles, be kita ko, atidžiai stebi išorės rangovus. N.SIS valdymas nepavedamas privačioms bendrovėms ir privačioms organizacijoms;
 • saugo elektroninius įrašus apie perspėjimus, prieigą ir keitimąsi asmens duomenimis (kurie paprastai ištrinami po trejų metų), kad patikrintų, ar paieška buvo teisėta, ir užtikrintų duomenų vientisumą bei saugumą;
 • vykdo SIS mokymo programą, skirtą darbuotojams, kurie turi prieigą prie SIS duomenų. Mokymai apima duomenų saugumą, pagrindines teises, įskaitant duomenų apsaugą, ir duomenų tvarkymo taisykles bei reglamentus.

Komisija:

 • priima įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus dėl SIS techninių aspektų ir prireikus juos atnaujina;
 • pagal Reglamentą (ES) Nr. 1053/2013 koordinuoja vertinimo ir stebėsenos mechanizmą, kurį įgyvendina kartu su ES šalių vyriausybėmis, siekiant užtikrinti, kad Šengeno taisyklės būtų visapusiškai taikomos nacionaliniu mastu. Tai apima ir SIS vertinimą;
 • ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 28 d., o vėliau – kasmet iki tol, kol bus priimtas sprendimas dėl SIS veikimo pradžios, pateikia Europos Parlamentui ir ES šalių vyriausybėms ataskaitą dėl esamos padėties, rengiantis visapusiškai įgyvendinti atnaujintą SIS reglamentą 2018/1862;
 • atlieka bendrą centrinės SIS ir nacionalinių institucijų keitimosi papildoma informacija vertinimą, įskaitant automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (AFIS) ir SIS informavimo kampanijų vertinimą praėjus trejiems metams nuo reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas ketverius metus.

eu-LISA atsako už:

 • centrinę SIS: jos operacijų valdymą, įskaitant jos saugomų duomenų kokybės patikrinimą, ir visas užduotis, būtinas užtikrinti sistemos veikimą 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, ištisus metus;
 • ryšių infrastruktūrą: pagrindinius aspektus, visų pirmą priežiūrą, saugumą, valstybių narių ir paslaugų teikėjų santykių koordinavimą, biudžeto ir sutartinius klausimus;
 • SIRENE biurus: bandymų veiklos koordinavimą, valdymą ir rėmimą, keitimuisi papildoma informacija tarp biurų ir ryšių infrastruktūros skirtų techninių specifikacijų techninę priežiūrą bei atnaujinimą, techninio pobūdžio pakeitimų valdymą;
 • priemonių, būtinų užtikrinti duomenų apsaugą ir neteisėtos prieigos ar naudojimo prevenciją, priėmimą įskaitant centrinės SIS ir ryšių infrastruktūros saugumo, veiklos tęstinumo ir atkūrimo planus;
 • profesinę paslaptį ir konfidencialumo pareigas reglamentuojančių taisyklių taikymą ir elektroninių įrašų saugojimą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės institucijos;
 • nacionalinių institucijų, įgaliotų vykdyti duomenų paiešką SIS, sąrašo viešą paskelbimą ES oficialiajame leidinyje;
 • dienos, mėnesio ir metinių statistinių duomenų apie kiekvienos kategorijos perspėjimų įrašus rengimą, neįtraukiant jokių asmens duomenų. Jos ataskaitos yra viešos.

Informavimo kampanija

 • Komisija, bendradarbiaudama su priežiūros institucijomis ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu, vykdo informavimo kampaniją. Ji vykdoma pradėjus taikyti reglamentą ir yra reguliariai kartojama siekiant informuoti visuomenę apie:
  • SIS tikslus;
  • SIS saugomus duomenis;
  • prieigą prie SIS turinčias institucijas;
  • duomenų subjektų teises.
 • Komisija prižiūri visuomenei prieinamą interneto svetainę, kurioje pateikiama visa aktuali informacija apie SIS.
 • ES šalys, bendradarbiaudamos su savo priežiūros institucijomis, turi informuoti visuomenę apie SIS.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

Reglamentai pradedami taikyti palaipsniui ir turi visapusiškai veikti ne vėliau kaip 2021 m. gruodžio 28 d. Komisija priima sprendimą, kuriuo nustato tikslią datą, patikrinusi, kad tenkinamos šios sąlygos:

 • priimti įgyvendinimo aktai;
 • nacionalinės institucijos priėmė reikalingas priemones, kad būtų galima tvarkyti SIS duomenis ir keistis papildoma informacija;
 • eu-LISA sėkmingai įvykdė visus savo bandomosios veiklos reikalavimus.

KONTEKSTAS

 • SIS grindžiama skirtingais teisės aktais, tačiau tai yra viena sistema, skirta dalyviams keistis duomenimis ir prašymais.
 • Tai yra plačiausiai naudojama ir didžiausia saugumo ir sienų valdymo informacijos mainų sistema Europoje. 2018 m. joje buvo apie 82,2 mln. įrašų, prie jos buvo jungtasi daugiau nei 6,1 mlrd. kartų, ir ji nustatė 267 239 sutapimus.
 • Sistema veikia 30 Europos šalių: visose ES šalyse, išskyrus Kiprą ir Airiją, taip pat Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perspėjimas: duomenų rinkinys, leidžiantis valdžios institucijoms atpažinti asmenį ar objektą ir atitinkamai veikti.
Daktiloskopiniai duomenys: duomenys apie delno ir pirštų atspaudus.
Žyma: perspėjimo galiojimo sustabdymas nacionaliniu lygmeniu.
Sprendimas grąžinti: teismo arba administracinis sprendimas, kuriuo konstatuojama, kad ES nepriklausančios šalies piliečio buvimas yra neteisėtas ir jis turi būti grąžintas į tėvynę.
Papildoma informacija: informacija, kuri nėra SIS saugomų perspėjimų duomenų dalis, tačiau yra susieta su jais.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1860 dėl Šengeno informacinės sistemos naudojimo neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimui (OL L 312, 2018 12 7, p. 1–13)

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 312, 2018 12 7, p. 14–55)

Vėlesni Reglamento (ES) 2018/1861 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56–106)

Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137)

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21)

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1–76)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1–52)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1053/2013, kuriuo sukuriamas tikrinimo, kaip taikoma Šengeno acquis, vertinimo ir stebėsenos mechanizmas, ir panaikinamas 1998 m. rugsėjo 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas, įsteigiantis Šengeno įvertinimo ir įgyvendinimo nuolatinį komitetą (OL L 295, 2013 11 6, p. 27–37)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse (OL L 348, 2008 12 24, p. 98–107)

Šengeno acquis, kaip nurodyta 1999 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimo 1999/435/EB 1 straipsnio 2 dalyje (OL L 239, 2000 9 22, p. 1–473)

paskutinis atnaujinimas 02.07.2019

Top