EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Į ES įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

Į ES įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatoma į ES įvežamų ir iš jos išvežamų grynųjų pinigų* kontrolės sistema. Ja papildoma Direktyvoje (ES) 2015/849 numatytos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemonės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Visi į ES atvykstantys ir iš jos išvykstantys asmenys, vežantys grynuosius pinigus, kurių vertė yra 10 000 EUR arba didesnė, deklaruoja tuos grynuosius pinigus šalies, per kurią jie atvyksta į ES arba iš jos išvyksta, kompetentingoms institucijoms ir raštu arba elektroniniu būdu pateikia šią informaciją:

 • vežėjo* vardą ir pavardę, tautybę ir gimimo datą bei grynųjų pinigų savininką ir numatomą grynųjų pinigų gavėją;
 • grynųjų pinigų vertę ir pavidalą, jų kilmę, numatomą paskirtį ir vežimo būdą.

ES šalių kompetentingos institucijos gali:

 • reikalauti, kad 10 000 EUR arba didesnės vertės nelydimų grynųjų pinigų siuntėjas ar gavėjas juos deklaruotų per 30 dienų ir pateiktų pirma išvardytą informaciją;
 • tikrinti asmenis, jų bagažą ir transporto priemones, taip pat siuntinius bei siuntas, kuriuose gali būti grynųjų pinigų;
 • registruoti informaciją apie mažesnės nei 10 000 EUR vertės grynųjų pinigų sumas, jei yra požymių, kad šie pinigai yra susiję su nusikalstama veikla;
 • laikinai sulaikyti nedeklaruotus ar su nusikalstama veikla susijusius grynuosius pinigus;
 • pagal nustatytą tvarką keistis informacija su ES nepriklausančiomis šalimis.

ES šalių kompetentingos institucijos privalo:

 • nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, perduoti atitinkamą informaciją finansinės žvalgybos padaliniams;
 • perduoti atitinkamą informaciją kitų ES šalių kompetentingoms institucijoms;
 • informuoti Europos Komisiją, Europos prokuratūrą ir prireikus Europolą, jeigu grynieji pinigai yra susiję su nusikalstama veikla, galinčia neigiamai paveikti ES biudžetą;
 • užtikrinti visų gaunamų duomenų saugumą ir deramą apsaugą.

ES šalių vyriausybės privalo:

 • užtikrinti, kad į ES atvykstantys ar iš jos išvykstantys asmenys arba grynųjų pinigų sumų siuntėjai ir gavėjai būtų informuojami apie jų teises ir pareigas;
 • nustatyti sankcijas už šio reglamento nuostatų pažeidimą;
 • iki 2021 m. gruodžio 4 d. informuoti Komisiją apie šio reglamento įgyvendinimo priemones.

Komisija:

 • įgyvendinimo aktais priima papildomas technines priemones, kaip antai deklaracijos formų šablonus ir keitimosi informacija taisykles;
 • naudojasi Grynųjų pinigų kontrolės komiteto pagalba;
 • pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šio reglamento taikymą.

Panaikinimas

Nuo 2021 m. birželio 2 d. Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 panaikinamas ir pakeičiamas Reglamentu (ES) 2018/1672.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2021 m. birželio 3 d., išskyrus nuostatas dėl Komisijos priimamų techninių priemonių, kurios taikomos nuo 2018 m. gruodžio 2 d.

KONTEKSTAS

Šiuo reglamentu siekiama papildyti ES priemones kovoje su teroristų finansavimu, pinigų plovimu, mokesčių vengimu ir nusikalstama veikla.

Juo praplečiama ankstesnė teisinė „grynųjų pinigų“ apibrėžtis, į ją, be banknotų, įtraukiant čekius, kelionių čekius, išankstinio mokėjimo korteles ir auksą.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Grynieji pinigai: banknotai ir monetos, čekiai, kelionės čekiai, išankstinio mokėjimo kortelės, aukso luitai.
Vežėjas: į ES atvykstantis arba iš jos išvykstantis fizinis asmuo, su savimi, savo bagaže arba savo transporto priemonėje vežantis grynuosius pinigus.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1672 dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005 (OL L 284, 2018 11 12, p. 6–21)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/1673 dėl kovos su pinigų plovimu baudžiamosios teisės priemonėmis(OL L 284, 2018 11 12, p. 22–30)

2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73–117)

Vėlesni Direktyvos (ES) 2015/849 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 13.02.2019

Top