EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES veterinarijos sertifikatų reikalavimai naminiams paukščiams ir naminių paukščių produktams iš ES nepriklausančių šalių

ES veterinarijos sertifikatų reikalavimai naminiams paukščiams ir naminių paukščių produktams iš ES nepriklausančių šalių

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas ES nepriklausančių šalių, teritorijų ar zonų, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad naminiai paukščiai ir naminių paukščių produktai, importuojami iš ES nepriklausančių šalių į ES arba per ją vežami tranzitu, atitinka tokius pačius standartus, kaip ES pagaminti produktai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Šiuo reglamentu nustatomi veterinarinio sertifikavimo reikalavimai, taikomi importuojant toliau nurodytas prekes į ES ir vežant jas tranzitu per ES, įskaitant sandėliavimą tranzito metu:
  • naminius paukščius, perinius kiaušinius, vienadienius paukščių jauniklius ir nurodytais patogenais neužkrėstus kiaušinius;
  • naminių paukščių mėsą ir smulkintą mėsą, įskaitant laukinių medžiojamųjų paukščių mėsą, kiaušinius ir kiaušinių produktus.
 • Jame išvardijamos ES nepriklausančios šalys, teritorijos ir zonos, iš kurių šie gyvūnai ir produktai gali būti importuojami į ES.
 • Reglamentas netaikomas parodoms, pasirodymams arba varžyboms skirtiems naminiams paukščiams.

Reglamentas apima įvairius aspektus, įskaitant:

 • bendruosius importo ir vežimo tranzitu reikalavimus, kaip antai:
  • veterinarinio sertifikavimo reikalavimus,
  • apžiūrų, mėginių ėmimų ir tyrimų tvarką;
  • reikalavimus pranešti apie ligas;
 • kilmės šalies, teritorijos ar zonos gyvūnų sveikatos būklę, susijusią su naminių paukščių ligomis, įskaitant:
  • kriterijus, pagal kuriuos viena iš šių teritorijų yra laikoma neužkrėsta paukščių gripu,
  • paukščių gripo stebėjimo programų reikalavimus,
  • kriterijus, pagal kuriuos viena iš šių teritorijų yra laikoma neužkrėsta Niukaslio liga (naminių paukščių virusinė liga),
  • vakcinavimo reikalavimus;
 • konkrečias importo sąlygas, įskaitant skirtas:
  • naminių paukščių, perinių kiaušinių ir vienadienių paukščių jauniklių importui,
  • nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių importui,
  • naminių paukščių ir vienadienių paukščių jauniklių vežimui;
 • konkrečias vežimo tranzitu sąlygas, įskaitant išimtis dėl tam tikrų naminių paukščių produktų vežimo tranzitu per Latviją, Lietuvą, Lenkiją ir Kroatiją.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (OL L 226, 2008 8 23, p. 1–94)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 798/2008 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1–142)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/429 dėl užkrečiamųjų gyvūnų ligų, kuriuo iš dalies keičiami ir panaikinami tam tikri gyvūnų sveikatos srities aktai („Gyvūnų sveikatos teisės aktas“) (OL L 84, 2016 3 31, p. 1–208)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. sausio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 139/2013, nustatantis gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Sąjungą įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (OL L 47, 2013 2 20, p. 1–17)

2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 2009/158/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (kodifikuota versija) (OL L 343, 2009 12 22, p. 74–113)

Žr. konsoliduotą versiją.

2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2002/99/EB, nustatanti gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (OL L 18, 2003 1 23, p. 11–20)

Žr. konsoliduotą versiją.

1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 97/78/EB, nustatanti principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (OL L 24, 1998 1 30, p. 9–30)

Žr. konsoliduotą versiją.

1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/496/EEB, nustatanti gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičianti Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (OL L 268, 1991 9 24, p. 56–68)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 21.06.2019

Top