EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Neteisėta prekyba narkotikais. Psichoaktyviųjų medžiagų sąrašas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Sprendimas 1999/615/TVR apibrėžiantis 4-MTA kaip naują sintetinį narkotiką, kuriam turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos

Sprendimas 2002/188/TVR dėl kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA

Sprendimas 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų

Sprendimas 2008/206/TVR dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos

Sprendimas 2010/759/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1873 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4′-DMAR) ir 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1874 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilamfetaminui

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1875 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1876 dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1070 dėl kontrolės priemonių taikymo 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/369 dėl kontrolės priemonių taikymo 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1774 dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2170 dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/747 dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/748 dėl kontrolės priemonių taikymo 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA)

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1463 dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui)

KOKS ŠIŲ SPRENDIMŲ TIKSLAS?

Sprendimais siekiama nustatyti kontrolės priemones ir baudžiamąsias sankcijas už prekybą naujomis psichoaktyviosiomis medžiagomis (NPM)*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Į NPM sąrašą įtraukiama:

 

 • 1.

  Metilo amfetaminas arba 4-metilo amfetaminas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 1999/615/TVR.

 • 2.

  Parametoksimetilamfetaminas arba N-metil-1-(4-metoksifenil)-2-aminopropanas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2002/188/TVR.

 • 3.

  2,5-dimetoksi-4-jodfenetilaminas, 2,5-dimetoksi-4-etiltiofenetilaminas, 2,5-dimetoksi-4-(n)-propiltiofenetilaminas ir 2,4,5-trimetoksiamfetaminas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2003/847/TVR.

 • 4.

  1-benzilpiperazinas arba 1-benzil-1,4-diazacikloheksanas, arba N-benzilpiperazinas, arba benzilpiperazinas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2008/206/TVR.

 • 5.

  4-metilmetkatinonas, kaip nurodyta Tarybos sprendime 2010/759/ES.

 • 6.

  4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminas (4,4′-DMAR) ir 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinas (MT-45), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1873.

 • 7.

  4-metilamfetaminas, kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1874.

 • 8.

  4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminas (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidas (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronas (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonas (metoksetaminas), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1875.

 • 9.

  5-(2-aminopropil)indolas, kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2015/1876.

 • 10.

  1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onas (α-pirolidinvalerofenonas, α-PVP), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2016/1070.

 • 11.

  2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatas (MDMB-CHMICA), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/369.

 • 12.

  N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidas (akriloilfentanilis), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1774.

 • 13.

  N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidas (furanilfentanilis), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/2170.

 • 14.

  N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidas (ADB-CHMINACA), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/747.

 • 15.

  1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidas (CUMYL-4CN-BINACA), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/748.

 • 16.

  N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidas (ciklopropilfentanilis), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1463.

 • 17.

  2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidas (metoksiacetilfentanilis), kaip nurodyta Tarybos įgyvendinimo sprendime (ES) 2018/1463.

Europos Komisija deleguotuoju aktu gali įtraukti į sąrašą ir kitas NPM.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE SPRENDIMAI?

Sprendimai taikomi nuo:

Tarybos sprendimas 1999/615/TVR

1999 m. rugsėjo 17 d.

Tarybos sprendimas 2002/188/TVR

2002 m. kovo 7 d.

Tarybos sprendimas 2003/847/TVR

2003 m. gruodžio 7 d.

Tarybos sprendimas 2008/206/TVR

2008 m. kovo 8 d.

Tarybos sprendimas 2010/759/ES

2010 m. gruodžio 9 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1873

2015 m. spalio 21 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1874

2015 m. spalio 21 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1875

2015 m. spalio 21 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1876

2015 m. spalio 21 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1070

2016 m. liepos 3 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/369

2017 m. kovo 4 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1774

2017 m. rugsėjo 30 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2170

2017 m. lapkričio 23 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/747

2018 m. gegužės 23 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/748

2018 m. gegužės 23 d.

Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1463

2018 m. spalio 2 d.

KONTEKSTAS

ES kovos su narkotikais strategija (2013–2020 m.) įgyvendinama rengiant du iš eilės ketverių metų trukmės veiksmų planus.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Naujos psichoaktyviosios medžiagos: grynos formos medžiaga ar medžiagos preparatas, kuriems netaikoma nei 1961 m. Jungtinių Tautų bendroji narkotinių medžiagų konvencija, su pakeitimais, padarytais 1972 m. protokolu, nei 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencija, tačiau kurie gali kelti riziką sveikatai arba socialinę riziką, panašią į medžiagų, kurioms taikomos tos konvencijos, keliamą riziką.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1999 m. rugsėjo 13 d. Tarybos sprendimas 1999/615/TVR apibrėžiantis 4-MTA kaip naują sintetinį narkotiką, kuriam turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios sankcijos (OL L 244, 1999 9 16, p. 1)

2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas 2002/188/TVR dėl kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų dėl naujo sintetinio narkotiko PMMA (OL L 63, 2002 3 6, p. 14)

2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas 2003/847/TVR dėl naujų sintetinių narkotikų 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ir TMA-2 kontrolės priemonių ir baudžiamųjų sankcijų (OL L 321, 2003 12 6, p. 64–65)

2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas 2008/206/TVR dėl 1-benzilpiperazino (BZP) apibrėžimo kaip naujos psichoaktyviosios medžiagos, dėl kurios turi būti taikomos kontrolės priemonės ir baudžiamosios nuostatos (OL L 63, 2008 3 7, p. 45–46)

2010 m. gruodžio 2 d. Tarybos sprendimas 2010/759/ES dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilmetkatinonui (mefedronui) (OL L 322, 2010 12 8, p. 44–45)

2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1873 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4′-DMAR) ir 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45) (OL L 275, 2015 10 20, p. 32–34)

2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1874 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilamfetaminui (OL L 275, 2015 10 20, p. 35–37)

2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1875 dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui) (OL L 275, 2015 10 20, p. 38–42)

2015 m. spalio 8 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/1876 dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui (OL L 275, 2015 10 20, p. 43–45)

2016 m. birželio 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/1070 dėl kontrolės priemonių taikymo 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)pentan-1-onui (α-pirolidinvalerofenonui, α-PVP) (OL L 178, 2016 7 2, p. 18–20)

2017 m. vasario 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/369 dėl kontrolės priemonių taikymo 2- [[1- (cikloheksilmetil)] 1H-indol-3- karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoatui (MDMB-CHMICA) (OL L 56, 2017 3 3, p. 210–212)

2017 m. rugsėjo 25 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/1774 dėl kontrolės priemonių taikymo N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilakrilamidui (akriloilfentaniliui) (OL L 251, 2017 9 29, p. 21–22)

2017 m. lapkričio 15 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2017/2170 dėl kontrolės priemonių taikymo N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]furan-2-karboksamidui (furanilfentaniliui) (OL L 306, 2017 11 22, p. 19–20)

2018 m. gegužės 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/747 dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai N-(1-amino-3,3-dimetil-1-oksobutan-2-il)-1-(cikloheksilmetil)-1H-indazol-3-karboksamidui (ADB-CHMINACA) (OL L 125, 2018 5 22, p. 8–9)

2018 m. gegužės 14 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/748 dėl kontrolės priemonių taikymo naujai psichoaktyviajai medžiagai 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazol-3-karboksamidui (CUMYL-4CN-BINACA) (OL L 125, 2018 5 22, p. 10–11)

2018 m. rugsėjo 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1463 dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyviosioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) (OL L 245, 2018 10 1, p. 9–11)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2018 m. gruodžio 13 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2019/369, kuria dėl naujų psichoaktyviųjų medžiagų įtraukimo į termino „narkotikas“ apibrėžtį iš dalies keičiamas Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR priedas (OL L 66, 2019 3 7, p. 3–5)

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2101, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1920/2006, kiek tai susiję su keitimusi informacija apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas, ankstyvojo perspėjimo apie jas sistema ir jų keliamos rizikos vertinimo procedūra (OL L 305, 2017 11 21, p. 1–7)

2017 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/2103, kuria, siekiant į termino „narkotikas“ apibrėžtį įtraukti naujų psichoaktyviųjų medžiagų, iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR ir kuria panaikinamas Tarybos sprendimas 2005/387/TVR (OL L 305, 2017 11 21, p. 12–18)

ES kovos su narkotikais strategija (2013–2020 m.) (OL C 402, 2012 12 29, p. 1–10)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (nauja redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 1–13)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1920/2006 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2004/757/TVR, nustatantis būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, 2004 11 11, p. 8–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 02.04.2019

Top