EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS)

Reglamentas (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794 siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS)

KOKS ŠIŲ REGLAMENTŲ TIKSLAS?

Jais siekiama sustiprinti saugumo patikrinimus trečiųjų šalių piliečių atžvilgiu, kurie keliauja be vizų į Šengeno erdvę, taip padedant užtikrinti:

 • aukšto lygio saugumą;
 • nelegalios imigracijos prevenciją;
 • visuomenės sveikatos apsaugą;
 • veiksmingesnius patikrinimus kertant sieną;
 • paramą siekiant Šengeno informacinės sistemos tikslų;
 • teroristinių nusikaltimų ir kitų sunkių nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ar tyrimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ETIAS – tai automatizuota IT sistema, skirta bet kokiam pavojui, susijusiam su saugumu ar neteisėta migracija, kurį kelia keliautojai, kuriems netaikomas reikalavimas turėti vizą vykstant į Šengeno erdvę, nustatyti, užtikrinant pagrindinių teisių ir duomenų apsaugą.
 • Ją sukurs eu-LISA ir siekiama, kad ji pradėtų veikti 2022 m.
 • Trečiųjų šalių piliečiai, kuriems nereikia vizos vykstant į Šengeno erdvę, prieš kelionę turės prašyti kelionės leidimo (ETIAS).
 • Užpildžius elektroninę prašymo formą, sistema atliks patikrinimą ES sienų ir saugumo informacinėje sistemoje.
 • Trečiųjų šalių piliečių, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, išankstinis tikrinimas:
  • sudarys palankesnes sąlygas atlikti patikrinimus kertant sieną;
  • padės išvengti biurokratijos ir vėlavimo, kai keliautojai patys atvyksta prie sienos;
  • užtikrins koordinuotą ir suderintą trečiųjų šalių piliečių keliamo pavojaus vertinimą ir
  • žymiai sumažins atsisakymo leisti atvykti atvejų prie išorės sienų skaičių.

Leidimų išdavimas

 • ETIAS kelionės leidimas kainuoja 7,00 EUR ir galioja 3 metus. Kelionės leidimą galima atšaukti, kai tik paaiškėja, kad nebevykdomos jų suteikimo sąlygos, arba panaikinti, kai nebuvo įvykdytos sąlygos leidimo suteikimo metu.
 • Jei buvo atsisakyta išduoti kelionės leidimą, prašytojas turi teisę apskųsti tokį sprendimą. Sprendimai gali būti skundžiami ES šalyje, kuri priėmė sprendimą dėl prašymo, atsižvelgiant į jos nacionalinę teisę.

NUO KADA TAIKOMI ŠIE REGLAMENTAI?

Šie reglamentai bus taikomi nuo Europos Komisijos nustatytos dienos (jei bus įvykdytos tam tikros sąlygos), išskyrus tam tikrus Reglamento (ES) 2018/1240 straipsnius, kurie taikomi nuo 2018 m. spalio 9 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1240, kuriuo sukuriama Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema (ETIAS) ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 ir (ES) 2017/2226 (OL L 236, 2018 9 19, p. 1–71)

Paskesni Reglamento (ES) 2018/1240 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. rugsėjo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1241, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/794 siekiant sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) (OL L 236, 2018 9 19, p. 72–73)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/817 dėl ES informacinių sistemų sienų ir vizų srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 767/2008, (ES) 2016/399, (ES) 2017/2226, (ES) 2018/1240, (ES) 2018/1726 ir (ES) 2018/1861 bei Tarybos sprendimai 2004/512/EB ir 2008/633/TVR (OL L 135, 2019 5 22, p. 27–84)

2019 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/818 dėl ES informacinių sistemų policijos ir teisminio bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos srityje sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2018/1726, (ES) 2018/1862 ir (ES) 2019/816 (OL L 135, 2019 5 22, p. 85–135)

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1861 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo patikrinimams kertant sieną, kuriuo iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir iš dalies keičiamas bei panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 (OL L 312, 2018 12 7, p. 14–55)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1862 dėl Šengeno informacinės sistemos (SIS) sukūrimo, eksploatavimo ir naudojimo policijos bendradarbiavimui ir teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose, kuriuo iš dalies keičiamas ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1986/2006 ir Komisijos sprendimas 2010/261/ES (OL L 312, 2018 12 7, p. 56–106)

Žr. konsoliduotą versiją.

2018 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1726 dėl Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR bei panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 295, 2018 11 21, p. 99–137)

Žr. konsoliduotą versiją.

2017 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2226, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiama Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo ir reglamentai (EB) Nr. 767/2008 ir (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 327, 2017 12 9, p. 20–82)

Žr. konsoliduotą versiją.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuriuo pakeičiami ir panaikinami Tarybos sprendimai 2009/371/TVR, 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR (OL L 135, 2016 5 24, p. 53–114)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2008 dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) ir apsikeitimo duomenimis apie trumpalaikes vizas tarp valstybių narių (VIS reglamentas) (OL L 218, 2008 8 13, p. 60–81)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 08.11.2019

Top