Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Sanglaudos politika įgyvendinant strategiją Europa 2020 (2014–2020 m.)

Go to the summaries’ table of contents

Sanglaudos politika įgyvendinant strategiją „Europa 2020“ (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (COM(2015) 639 final) dėl kuo geresnio Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšų panaudojimo

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 straipsnis dėl ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos

KOKS ŠIO KOMUNIKATO IR SESV 174 STRAIPSNIO TIKSLAS?

Komunikate išdėstomi pagrindiniai ES šalių, jų partnerių ir Europos Komisijos derybų pagrindiniai rezultatai dėl Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų partnerystės susitarimų ir programų.

Jis yra paremtas Reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo pristatytos kelios Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų programų pagrindinės reformos 2014–2020 m. Svarbiausias ES tikslas yra sanglaudos politika mažinti skirtingų regionų ekonominius ir socialinius skirtumus ESI fondų lėšomis įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ tikslus.

Pažangos ataskaitoje apibendrinama informacija apie:

 • projektų atranką,
 • rezultatus ir
 • ESI fondų programų įgyvendinimo mechanizmus

remiantis reformų įgyvendinimo pirmųjų metų analize.

SESV 174 straipsnyje numatyta, kad siekiant sustiprinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą Sąjunga turi mažinti įvairių regionų plėtros skirtumus ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų ar salų atsilikimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Numatoma, kad siekiant ilgalaikio tvaraus ES šalių ekonomikos augimo ir geresnio gyvenimo jų piliečiams pagal daugiau nei 500 ESI fondų programų iki 2023 m. bus investuota virš 637 mlrd. eurų. Tam nustatyti patikslinti prioritetai:

 • veiksmingiau gerinti ES piliečių gyvenimą ir darbo galimybes;
 • kurti palankesnę aplinką privačiosioms ir viešosioms investicijoms;
 • daugiau dėmesio skirti geram valdymui ir administraciniams gebėjimams;
 • remti ir skatinti struktūrines reformas;
 • suvienyti ES piliečius ir pagerinti jų socialines bei ekonomines gyvenimo sąlygas bendradarbiaujant tarptautiniu mastu;
 • rodyti pasirengimą prisitaikyti prie kintančių aplinkybių, kaip antai pabėgėlių krizių;
 • daugiau dėmesio skirti rezultatams;
 • skatinti naudoti finansines priemones, pavyzdžiui, paskolas, kapitalą ir garantijas, o ne tradicines paskolas;
 • kur tinkama, visapusiškai išnaudoti kitus finansavimo šaltinius, kaip antai programą „Horizontas 2020“.

ESI fondų programos sudaro didžiąją viešųjų investicijų dalį, ir kiekvienas ES regionas ir šalis džiaugiasi jų teikiama nauda. Didžiausias dėmesys skiriamas keturiems pagrindiniams augimą skatinantiems sektoriams:

 • mokslinių tyrimų ir inovacijų;
 • skaitmeninių technologijų;
 • paramos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai;
 • paramos mažosioms įmonėms.

Atsižvelgiant į Europos semestrą ir konkrečioms ES šalims skirtas rekomendacijas, ESI fondų investicijomis siekiama sukurti tinkamas sąlygas, kad kokybiški projektai būtų sėkmingi, taip pat skatinti gerą valdymą ir gerinti viešąjį administravimą, kad įmonės galėtų klestėti. Jomis taip pat siekiama skatinti reformas, kurios pagerintų žmonių kasdienį gyvenimą, o tai paskatins naują pradžią Europoje, geresnę teisinę sistemą 2014–2020 m. ir kokybiškas investicijas.

Komunikate pristatomi numatomi programų rezultatai kiekvienoje ES šalyje.

Pažangos ataskaita

 • Iki 2016 m. pabaigos beveik 130 mlrd. eurų buvo investuota į mažąsias įmones, mokslinius tyrimus, plačiajuostį ryšį, energijos vartojimo efektyvumą ir tūkstančius kitų projektų, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama ES augimo ir darbo vietų kūrimo prioritetams pagal strategiją „Europa 2020“.
 • Tikslas padvigubinti finansinių priemonių naudojimą ESI fondų investicijoms buvo beveik pasiektas 2015 m. pabaigoje.
 • Planuota, kad vertinimai bus atlikti siekiant aiškiau suvokti programų rezultatus per tam tikrą laiką, atsižvelgiant į ES biudžetą, skirtą rezultatų iniciatyvai.
 • Ataskaitoje raginama paspartinti naujas programas visoje ES, įgyvendinant kokybiškus projektus ir užtikrinant veiksmingą jų įgyvendinimą siekiant investavimo tikslų ir numatomos socialinės bei ekonominės naudos. ES šalių prašoma kuo greičiau Komisijai pateikti išlaidų įrodymus, kad būtų galima geriau valdyti biudžetą.
 • Šiuos pasiekimus ir kiekvienos programos pažangą galima sekti ESI fondų atvirųjų duomenų portale.

KONTEKSTAS

Taip pat žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas „Investavimas į darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. Kuo geriau panaudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas“ (COM(2015) 639 final, 2015 12 14).

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai. XVIII antraštinė dalis – Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. 174 straipsnis (EB sutarties ex 158 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 127)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2014–2020 m. Europos struktūriniai ir investicijų fondai 2014–2015 m. laikotarpio metinių programos įgyvendinimo ataskaitų suvestinė ataskaita (2016)“ (COM(2016) 812 final, 2016 12 20)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva – padėtis po trejų metų“ (COM(2016) 646 final, 2016 10 4)

2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo (OL L 169, 2015 7 1, p. 1–38)

Vėlesni Reglamento (ES) 2015/1017 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Žaliojo užimtumo iniciatyva. Išnaudoti žaliosios ekonomikos darbo vietų kūrimo potencialą“ (COM(2014) 446 final, 2014 7 2)

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės (OL L 69, 2014 3 8, p. 65–84)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1–7)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469)

Žr. konsoliduotą versiją.

„2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (KOM(2010) 2020 galutinis, 2010 3 3)

paskutinis atnaujinimas 16.05.2018

Top