EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES ir JAV susitarimas dėl draudimo bei perdraudimo

ES ir JAV susitarimas dėl draudimo bei perdraudimo

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

Sprendimas (ES) 2017/1792, kuriuo ES vardu pasirašomas ir laikinai taikomas ES bei Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

Sprendimas (ES) 2018/539, kuriuo sudaromas ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIŲ SPRENDIMŲ TIKSLAS?

 • Susitarimu siekiama:
  • padidinti reguliavimo tikrumą ir užtikrinti vienodas sąlygas draudikams bei perdraudikams*, veikiantiems ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų teritorijoje;
  • pagerinti draudėjų ir kitų vartotojų apsaugą;
  • skatinti priežiūros institucijų abiejose Atlanto pusėse bendradarbiavimą ir konfidencialios informacijos mainus.
 • Tarybos sprendimu (ES) 2017/1792 patvirtinama, kad ES pasirašo dvišalį susitarimą. Tarybos sprendimu (ES) 2018/539 patvirtinamas pats susitarimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Susitarimu:

 • panaikinamas reikalavimas veikti vietoje ir užtikrinimo priemonės* ar panašūs reikalavimai įmonei („perdraudžiantysis perdraudikas“), kuri nėra įsteigta toje pačioje jurisdikcijoje kaip pradinis draudikas („persidraudžiantysis draudikas“);
 • nurodoma, kad norėdamas pasinaudoti vienodomis sąlygomis, perdraudžiantysis perdraudikas turi laikytis tam tikrų finansinių ir elgesio rinkoje sąlygų, pavyzdžiui,
  • mažiausiai 226 mln. EUR, jei persidraudžiančiojo draudiko pagrindinė buveinė yra ES, arba 250 mln. USD, jei jų buvimo vieta yra JAV;
  • išlaikyti tam tikrą mokumo koeficientą;
  • pateikti dokumentus šalyje esančiai priežiūros institucijoms, kai jos to paprašo; ir
  • laiku išmoka išmokas pagal draudimo sutartis;
 • nustatoma procedūra, kurios turi laikytis priimančiosios šalies institucija, jei ji nori nustatyti sąlygas, nes mano, kad perdraudžiantysis perdraudikas nebeatitinka nurodytų reikalavimų;
 • patvirtinama, kad perdraudimo įmonės priežiūra lieka institucijoms toje jurisdikcijoje, kurioje yra patronuojančioji įmonė, nors priimančiosios šalies institucijos tam tikromis aplinkybėmis gali įsikišti;
 • ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų priežiūros institucijos skatinamos keistis informacija laikantis konfidencialumo reikalavimų – priede išsamiai nustatoma, kaip atlikti mainus;
 • sukuriamas ES ir JAV atstovų jungtinis komitetas, kuris reguliariai susitinka ir vertina susitarimo įgyvendinimą;
 • vienai šaliai, pasitarusiai su kita šalimi, leidžiama nutraukti susitarimą, jei laikomasi tam tikrų procedūrų.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 2018 m. balandžio 4 d., nors jis jau buvo laikinai taikomas nuo 2017 m. lapkričio 7 d.

KONTEKSTAS

 • Draudimo įmonės dažnai sudaro perdraudimo sutartį, kad sumažintų savo riziką, ypač kai susiduria su galimais dideliais pavojais aplinkai ar kitomis nelaimėmis. Perdraudikas už draudimo įmoką sumoka bet kurio reikalavimo pradiniam draudikui dalį.
 • ES ir Jungtinės Amerikos Valstijos yra pagrindinės prekybos partnerės perdraudimo paslaugų srityje. Vis dėlto Jungtinių Amerikos Valstijų draudimo įstatymais buvo reikalaujama, kad ne JAV kilmės perdraudikai, išskyrus perdraudikus, įsisteigusius Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje, pateiktų 100 % užtikrinimo priemonę už atitinkamas rizikas, o tai sulaikydavo daug ES įmonių.
 • ES draudimo teisės aktų suderinimas pagal direktyvą „Mokumas II“ (Direktyva 2009/138/EB, žr. santrauką) 2015 m. atvėrė kelią deryboms su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl draudimo ir perdraudimo. 2017 m. sausio mėn. šios derybos buvo baigtos.
 • Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perdraudikas – įmonė, kuri teikia finansinę apsaugą draudimo įmonėms.
Užtikrinimo priemonė – turtas, pvz., pinigai ir akredityvai.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalis susitarimas dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių (OL L 258, 2017 10 6, p. 4–21)

2017 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2017/1792 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių pasirašymo Sąjungos vardu ir laikino taikymo (OL L 258, 2017 10 6, p. 1–2)

Vėlesni Sprendimo (ES) 2017/1792 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2018 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/539 dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių sudarymo (OL L 90, 2018 4 6, p. 36–37)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių įsigaliojimo (OL L 91, 2018 4 9, p. 1)

Pranešimas dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dvišalio susitarimo dėl prudencinių draudimo ir perdraudimo priemonių laikino taikymo (OL L 288, 2017 11 7, p. 1)

paskutinis atnaujinimas 28.09.2020

Top