EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES šalių lankstumas auginant genetiškai modifikuotus organizmus

ES šalių lankstumas auginant genetiškai modifikuotus organizmus

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2015/412 dėl ES valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų auginimą

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja keičiama Direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO)* apgalvoto išleidimo į aplinką, kad atskiros ES šalys galėtų savo teritorijoje drausti arba riboti jų auginimą. Anksčiau tai buvo leidžiama tik tuomet, jei ES šalis gauna naujos informacijos, kad konkretus GMO gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Ši direktyva yra nauja 2001 m. direktyvos redakcija. Ji atitinka subsidiarumo principą, kuriuo vadovaujantis ES šalims suteikiama daugiau lankstumo spręsti, ar jos nori, kad jų teritorijoje būtų auginami GMO, nedarant poveikio ES GMO leidimų išdavimo sistemoje nustatytam rizikos vertinimui pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir Direktyvą 2001/18/EB. Šia direktyva atskiroms šalims suteikiama teisė drausti arba riboti GMO auginimą tam tikromis sąlygomis:

 • leidimo konkrečiam GMO išdavimo procedūros metu šalis gali per 45 dienas nuo pradinio įvertinimo ataskaitos gavimo dienos reikalauti patikslinti leidimo geografinę taikymo sritį, kad visa tos šalies teritorija ar jos dalis nebūtų įtraukta į GMO auginimo zoną;
 • išdavus leidimą konkrečiam GMO, šalis gali uždrausti ar apriboti jo auginimą dėl priežasčių, susijusių su:
  • aplinkos politikos tikslais,
  • žemės ūkio politikos tikslais,
  • miesto ar kaimo planavimu ir žemės naudojimu,
  • socialiniu ir ekonominiu poveikiu,
  • GMO buvimo kituose produktuose išvengimu ir
  • viešąja politika (apribojimai negali būti grindžiami vien šiuo veiksniu ir prieštarauti atliktam rizikos aplinkai įvertinimui).

ES šalių patvirtintos priemonės turi atitikti Sąjungos teisę ir būti pagrįstos, proporcingos ir nediskriminacinės. Vėliau ES šalys gali peržiūrėti savo sprendimus ir kreiptis, kad vėl būtų įtrauktos į GMO leidimo geografinę taikymo sritį.

ES šalys, kuriose auginami GMO, turi imtis reikiamų priemonių savo teritorijos pasienio zonose siekdamos išvengti galimo GMO plitimo į kaimynines šalis, kuriose GMO auginti draudžiama.

Ataskaitos

Iki 2019 m. balandžio 3 d. Europos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šios direktyvos naudojimo, įskaitant nuostatų, kuriomis ES šalims suteikiama galimybė riboti ar drausti GMO auginimą, poveikį ES vidaus rinkai. Šioje ataskaitoje Komisija gali pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

Taip pat Komisija praneša apie faktinį aplinkos atkūrimą dėl GMO auginimo sukeltos žalos.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji taikoma nuo 2015 m. balandžio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Genetiškai modifikuotas organizmas (GMO): organizmas, išskyrus žmogų, kuriame genetinė medžiaga pakeista tokiu būdu, kuris paprastai nepasitaiko poruojantis ir (arba) natūralios rekombinacijos būdu. Taip pagerinamos augalų ar gyvūnų savybės, siekiant padidinti derlingumą ar atsparumą ligoms.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl valstybių narių galimybės savo teritorijoje riboti ar drausti genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) auginimą (OL L 68, 2015 3 13, p. 1–8)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuotų produktų ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL L 106, 2001 4 17, p. 1–39).

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 08.03.2018

Top