EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kova su terorizmu: teroristinių nusikaltimų apibrėžtys ir parama aukoms

Kova su terorizmu: teroristinių nusikaltimų apibrėžtys ir parama aukoms

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Atsižvelgiant į kylančias terorizmo grėsmes ir tarptautinį terorizmo pobūdį, šia direktyva siekiama pritaikyti ES teisę prie kovos su terorizmu.

Ja nustatomos būtiniausios taisyklės, taikomos nusikalstamų veikų ir susijusių sankcijų šioje srityje apibrėžtims.

Taip pat nustatomos aukų apsaugos, paramos ir pagalbos joms priemonės.

Direktyva pakeičiamas Pamatinis sprendimas 2002/475/TVR, kuris yra kovos su terorizmu baudžiamosios justicijos priemonėmis pagrindas, ir iš dalies pakeičiamas Sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teroristinių nusikaltimų apibrėžimas

Direktyvoje išsamiai išvardijami sunkūs nusikaltimai, kuriuos ES šalys savo nacionalinėje teisėje privalo priskirti teroristiniams nusikaltimams, kai jie įvykdomi arba grasinama juos įvykdyti siekiant konkretaus teroristinio tikslo.

Teroristiniai tikslai yra:

 • stipriai įbauginti gyventojus;
 • neleistinai priversti vyriausybę ar tarptautinę organizaciją atlikti kokį nors veiksmą arba susilaikyti nuo veiksmo;
 • rimtai destabilizuoti ar sunaikinti pagrindines politines, konstitucines, ekonomines ar socialines šalies ar tarptautinės organizacijos struktūras.

Susijusios nusikalstamos veikos

Teroristinių nusikaltimų, už kuriuos ES šalys turi teisti kaip už nusikalstamą veiką, net jeigu jie nebuvo veiksmingi, sąrašas papildomas šiomis veikomis:

 • tyčia įvykdytomis su teroristine grupe susijusiomis nusikalstamomis veikomis (t. y. vadovavimu tokiai grupei ir sąmoningu dalyvavimu jos veikloje);
 • su teroristine veikla susijusiomis nusikalstamomis veikomis. Įskaitant:
  • informacijos skleidimą tiek internetu, tiek realiame gyvenime, siekiant paskatinti įvykdyti teroristinį nusikaltimą, pavyzdžiui, šlovinant teroro aktus;
  • kito asmens kurstymą ir verbavimą įvykdyti teroristinį nusikaltimą;
  • dalyvavimą mokiniu teroristų rengime, pavyzdžiui, kai mokoma gaminti arba naudoti sprogmenis, šaunamuosius ginklus ar pavojingas medžiagas, ir teroristų rengimą;
  • keliavimą ES viduje, už ES ribų ir į ES terorizmo tikslais, pavyzdžiui, siekiant dalyvauti teroristinės grupės veikloje ar įvykdyti teroristinį išpuolį;
  • tokių kelionių organizavimą ar kitokį palengvinimą, įskaitant logistinę ir materialinę paramą, kaip antai bilietų pirkimą ar maršruto planavimą;
  • lėšų teikimą ar rinkimą siekiant jas panaudoti arba žinant, kad jos bus panaudotos teroristinių nusikaltimų vykdymui.

Bendrosios nuostatos

Bendrosios nuostatos yra šios:

 • patobulintos taisyklės dėl:
  • pagalbos ir bendrininkavimo, kurstymo ir kėsinimosi;
  • jurisdikcijos ir baudžiamojo persekiojimo siekiant užtikrinti atitinkamų taisyklių nuoseklumą bei veiksmingą taikymą ir išvengti spragų;
 • ES šalių pareiga:
  • nustatyti už nusikalstamas veikas atsakingiems fiziniams ir juridiniams asmenims nuobaudas ir sankcijas, atitinkančias nusikalstamų veikų sunkumą;
  • imtis priemonių, kad būtų skubiai pašalintas jų teritorijoje esantis teroristinis internetinis turinys ir užblokuota prieiga prie tokio turinio, taip pat pasirūpinti, kad būtų pašalintas toks ne jų teritorijoje esantis turinys;
  • įgyvendinant direktyvą gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, kaip įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje;
 • pakeitimai, nustatyti Sprendimu 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje.

Parama aukoms

 • Į šią direktyvą yra įtrauktos papildomos nuostatos dėl įvairių paslaugų, skirtų terorizmo aukų poreikiams patenkinti, kaip antai dėl teisės iš karto pasinaudoti profesionaliomis paramos paslaugomis, įskaitant medicininę bei psichologinę pagalbą ir teisines arba praktines konsultacijas.
 • Ja taip pat sustiprinami skubaus reagavimo mechanizmai, skirti padėti terorizmo aukoms iš karto po teroristinio išpuolio.
 • ES šalys privalo užtikrinti, kad terorizmo aukos, kurios yra kitos ES šalies nei ES šalis, kurioje buvo įvykdytas teroristinis nusikaltimas, rezidentai, turėtų galimybę gauti:
  • informacijos apie savo teises;
  • esamas paramos paslaugas ir kompensavimo sistemas šalyje, kurioje buvo įvykdytas teroristinis nusikaltimas.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2017 m. balandžio 20 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2018 m. rugsėjo 8 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6–21)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. I antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos. 6 straipsnis (ES sutarties ex 6 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 19)

2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/42/ES dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39–50)

Vėlesni Direktyvos 2014/42/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

2013 m. rugpjūčio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/40/ES dėl atakų prieš informacines sistemas, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2005/222/TVR (OL L 218, 2013 8 14, p. 8–14)

2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos sprendimas 2005/671/TVR dėl keitimosi informacija ir bendradarbiavimo teroristinių nusikaltimų srityje (OL L 253, 2005 9 29, p. 22–24)

Žr. konsoliduotą versiją.

2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (OL L 164, 2002 6 22, p. 3–7)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 20.02.2018

Top