EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kvapiosios rūkymo medžiagos: saugos vertinimas

Kvapiosios rūkymo medžiagos: saugos vertinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų maisto produktuose

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos ES masto taisyklės dėl leidimų išdavimo kvapiosioms rūkymo medžiagoms ir jų naudojimo maisto produktuose.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatoma saugos vertinimo ir leidimų išdavimo tvarka, skirta pirminiams dūmų kondensatams* ir pirminėms dervos dalims*, kurie gali būti naudojami maisto produktuose arba jų paviršiuje ir (arba) gaminant pagamintas kvapiąsias rūkymo medžiagas*.

Pirminiai produktai*, kurie, kaip vertinimo metu nustatyta, nekelia jokio pavojaus sveikatai, yra įtraukiami į leistinų produktų, kuriems taikomos specialios naudojimo sąlygos, sąrašą.

Leidimai išduodami 10 metų laikotarpiui, kuriam pasibaigus turi būti atnaujinti. Tokiu būdu užtikrinama, kad produktai būtų reguliariai pakartotinai įvertinami atsižvelgiant į naujausias mokslo ir technikos žinias, o nebenaudojami leistini produktai būtų išbraukiami iš ES produktų sąrašo.

Pareiškėjai, kreipdamiesi dėl leidimo išdavimo pirminiam produktui, turi pateikti išsamią informaciją apie:

  • pirminio produkto gamybai naudojamos medienos rūšį;
  • pirminių produktų gamybos metodus ir tolesnį jų apdorojimą gaminant pagamintas kvapiąsias rūkymo medžiagas;
  • ketinamo naudojimo lygius konkrečiuose maisto produktuose ar maisto kategorijose arba jų paviršiuje;
  • cheminę sudėtį;
  • toksikologinius duomenis;
  • įteisintus bandinių ėmimo, pirminių produktų bei pagamintų kvapiųjų rūkymo medžiagų identifikavimo ir charakterizavimo metodus.

Paraiškų saugos įvertinimą atlieka Europos maisto saugos tarnyba (EFSA), remdamasi konkrečiais terminais ir vadovaudamasi skaidriomis procedūromis.

Paraiškos teikiamos EFSA, Komisijai ir ES šalims. Pareiškėjui paprašius, tam tikri neskelbtini duomenys gali likti konfidencialūs.

EFSA atlikti kvapiųjų rūkymo medžiagų vertinimai pateikiami tinklalapyje „ES kvapiųjų medžiagų sąrašai – Mokslinės rekomendacijos – 3. Kvapiosios rūkymo medžiagos (pirminiai produktai)“.

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 627/2006 nustatomi pirminių rūkymo produktų ėminių ėmimo, identifikavimo ir charakterizavimo įteisintų analizės metodų kokybės kriterijai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 II priede.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2003 m. gruodžio 16 d., išskyrus 4 straipsnio 2 dalį, kuria draudžiama rinkai teikti kvapiąsias rūkymo medžiagas arba maisto produktus, kuriuose arba kurių paviršiuje yra kvapiųjų rūkymo medžiagų, jei kvapiosios rūkymo medžiagos nėra leistinos. Ši straipsnio dalis taikoma nuo 2005 m. birželio 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Pirminis dūmų kondensatas: išvalyta vandeninė kondensuotų dūmų dalis, įeinanti į kvapiųjų rūkymo medžiagų sąvokos apibrėžimą.
Pirminė dervos dalis: išvalyta kondensuotų dūmų vandenyje netirpios didžiatankės dervos fazės dalis, įeinanti į kvapiųjų rūkymo medžiagų sąvokos apibrėžimą.
Pagamintos kvapiosios rūkymo medžiagos: toliau pirminius produktus perdirbant gaunamos kvapiosios medžiagos, naudojamos maisto produktuose arba jų paviršiuje tų produktų rūkymo aromatui pagerinti.
Pirminiai produktai: pirminiai dūmų kondensatai ir pirminės dervos dalys.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto produktuose arba jų paviršiuje (OL L 309, 2003 11 26, p. 1–8)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1321/2013 dėl Sąjungos leidžiamų kvapiųjų rūkymo pirminių produktų, skirtų naudoti maisto produktuose arba maisto produktų paviršiuje ir (arba) pagamintoms kvapiosioms rūkymo medžiagoms gaminti, sąrašo sudarymo (OL L 333, 2013 12 12, p. 54–67)

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 bei Direktyvą 2000/13/EB (OL L 354, 2008 12 31, p. 34–50)

Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 627/2006, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2065/2003, susijusį su pirminių rūkymo produktų ėminių ėmimo, identifikavimo ir charakterizavimo įteisintų analizės metodų kokybės kriterijais (OL L 109, 2006 4 22, p. 3–6)

paskutinis atnaujinimas 11.04.2018

Top