Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pasirengimas ultrasparčiojo plačiajuosčio ryšio įdiegimui 2020 m.

Go to the summaries’ table of contents

Pasirengimas ultrasparčiojo plačiajuosčio ryšio įdiegimui 2020 m.

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa.

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo spendimu nustatoma visos Europos Sąjungos (ES) radijo spektro* politika, skirta elektroninių ryšių, įskaitant belaidį plačiajuostį ryšį, judrųjį ryšį ir daiktų internetą (DI), naudojimo strateginiam planavimui, užtikrinant dažnių juostą kitoms prioritetinėms tarnyboms (kaip antai policijos, karo ir avarinėms tarnyboms).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia politika nustatomas esamo radijo spektro naudojimo aprašas bei radijo spektro politikos programa (RSPP) ir numatomos ateities veiksmų gairės. Sprendime neaptariami spektro klausimai kitose politikos srityse, kaip antai civilinės saugos, saugumo bei gynybos politikos srityse. Jis taip pat nedaro poveikio ES šalių teisei naudoti savo radijo spektrą saugumo tikslais.

ES šalys bendradarbiauja tarpusavyje, nuosekliai siekdamos šių ES politikos tikslų:

  • skatinti inovacijas ir investicijas, didesnį radijo spektro naudojimo sąlygų lankstumą ir veiksmingą jo valdymą, siekiant patenkinti didėjantį poreikį, atsižvelgiant į svarbią socialinę, kultūrinę ir ekonominę radijo spektro vertę;
  • skirti radijo spektro, kad būtų remiamas ES tikslų įgyvendinimas ir patenkintas didėjantis belaidžiu ryšiu perduodamų duomenų srauto poreikis, atlaisvinti pakankamai radijo spektro ir taip sudaryti galimybes ES pirmauti belaidžio plačiajuosčio ryšio ir naujųjų technologijų srityse;
  • skatinti vartotojus pereiti prie skaitmeninių technologijų ir prisidėti prie Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų įgyvendinimo, kad visi ES piliečiai galėtų naudotis sparčiausiu plačiajuosčiu ryšiu;
  • skatinti radijo spektro naudojimo teisių perdavimą arba nuomą ir dalijimąsi infrastruktūra, neleisti kaupti pernelyg daug radijo spektro naudojimo teisių, jei tai daro žalą konkurencijai, ir skatinti bendrųjų, o ne individualių leidimų naudotis radijo spektru išdavimą;
  • vengti žalingųjų trukdžių, veiksmingai naudojant radijo spektrą bei didinant prietaisų atsparumą trukdžiams, ir mažinti anglies pėdsaką, didinant energetinį našumą.

Būtina užtikrinti pakankamą aprėptį ir pajėgumus, siekiant suteikti ES galimybę turėti sparčiausią belaidį plačiajuostį ryšį pasaulyje, kad ne vėliau kaip 2020 m. visi piliečiai galėtų naudotis ne lėtesniu kaip 30 Mb/s spartos ryšiu. Tai galima pasiekti:

  • sparčiai atlaisvinant papildomas dažnių juostas;
  • naudojant 800 MHz dažnių juostą visoje ES;
  • prieigą prie interneto užtikrinant palydoviniu ryšiu arba mažos aprėpties zonos sprendimais.

ES šalys taip pat privalo užtikrinti, kad radijo dažnius būtų galima naudoti novatoriškoms audiovizualinėms palydovinio ir antžeminio ryšio paslaugoms teikti, jeigu toks poreikis yra aiškiai pagrįstas, ir saugoti konkrečius radijo dažnius, kurie yra būtini:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2012 m. balandžio 10 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Radijo spektras: elektromagnetinės bangos, sklindančios radiju nuo 3 Hz iki 3 000 GHz dažnių diapazonu. Šiais dažniais, kurie yra svarbūs transporto, transliavimo, viešojo saugumo ir saugumo ryšiams, perduodami belaidžio tinklo bei mobiliųjų telefonų signalai.

Radijo dažnio atpažinimas (RDA): technologija, kuri naudoja radijo dažinio elektromagnetinius laukus, kad nustatytų objektus su žymenimis, kai jie yra šalia skaitytuvo. Žymuo paprastai yra elektroninis lustas su antena, kuris perduoda informaciją užklausos įtaisui (bazinei stočiai arba, dažniau, skaitytuvui).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 81, 2012 3 21, p. 7–17)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Radijo spektro politikos programos įgyvendinimo (COM(2014) 228 final, 2014 4 22)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl radijo spektro aprašo (COM(2014) 536 final, 2014 9 1)

2013 m. balandžio 23 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/195/ES, kuriuo nustatomos praktinės sąlygos, vienodi formatai ir metodika, susiję su radijo spektro aprašu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 243/2012/ES, kuriuo nustatoma daugiametė radijo spektro politikos programa (OL L 113, 2013 4 25, p. 18–21)

2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2012/688/ES dėl 1 920–1 980 MHz ir 2 110–2 170 MHz dažnių juostų, skirtų antžeminėms sistemoms, kuriomis naudojantis Sąjungoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo (OL L 307, 2012 11 7, p. 84–88)

2013 m. lapkričio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/654/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/294/EB ir įtraukiama papildomų prieigos technologijų ir dažnių juostų judriojo ryšio orlaiviuose paslaugoms (JRO paslaugoms) teikti (OL L 303, 2013 11 14, p. 48–51)

2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/752/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/771/EB dėl suderinto radijo spektro naudojimo mažojo nuotolio įrenginiuose ir panaikinamas Sprendimas 2005/928/EB (OL L 334, 2013 12 13, p. 17–36)

2014 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/276/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2008/411/EB dėl 3 400–3 800 MHz dažnių juostos antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninių ryšių paslaugas, suderinimo (OL L 139, 2014 5 14, p. 18–25)

2014 m. rugsėjo 1 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/641/ES dėl suderintų techninių radijo spektro naudojimo Sąjungoje programų kūrimo ir specialiųjų renginių belaidei garso įrangai sąlygų (OL L 263, 2014 9 3, p. 29–34)

2014 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/702/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/131/EB dėl radijo spektro, skirto įrenginiams, pagrįstiems ultraplačiajuoste ryšio technologija, suderinto naudojimo Bendrijoje (OL L 293, 2014 10 9, p. 48–56)

2015 m. gegužės 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2015/750 dėl 1 452–1 492 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, tinkamoms elektroninio ryšio paslaugoms teikti Sąjungoje (OL L 119, 2015 5 12, p. 27–31)

2016 m. kovo 8 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/339 dėl 2 010–2 025 MHz dažnių juostos naudojimo kilnojamosioms ir mobiliosioms belaidėms vaizdo ryšio linijoms ir belaidėms vaizdo kameroms, kurios naudojamos programoms kurti ir specialiuosiuose renginiuose, sąlygų suderinimo (OL L 63, 2016 3 10, p. 5–8)

2016 m. balandžio 28 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2016/687 dėl 694–790 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis galima teikti belaidžio plačiajuosčio elektroninio ryšio paslaugas, ir lankstaus jos naudojimo Sąjungoje nacionaliniais tikslais (OL L 118, 2016 5 4, p. 4–15)

paskutinis atnaujinimas 13.09.2016

Top