EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES ir JAV susitarimas dėl asmens duomenų apsaugos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas (ES) 2016/920 dėl JAV ir ES susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos pasirašymo

ES ir JAV susitarimas dėl apsaugos standartų, kai asmens duomenys perduodami tarp ES ir JAV teisėsaugos institucijų

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUSITARIMO TIKSLAS?

 • Šiuo sprendimu suteikiamas įgaliojimas pasirašyti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Europos Sąjungos (ES) susitarimą dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos (2016 m. birželio 2 d.) (vadinamąjį Bendrąjį susitarimą). Susitarimas įsigalios tik po to, kai šalys praneš viena kitai, kad baigtos jų atitinkamos vidinės įsigaliojimo procedūros (ES atveju tai reiškia, kad Taryba, gavusi Europos Parlamento pritarimą, turi priimti sprendimą dėl susitarimo sudarymo).
 • Susitarimu siekiama užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, kai juos perduoda teisėsaugos institucijos (policija ir baudžiamosios teisenos institucijos). Taip pat siekiama skatinti ES ir ES šalių bendradarbiavimą su JAV teisėsaugos srityje.
 • Susitarimu užtikrinamas didesnis teisinis aiškumas ir stiprinamos asmenų, kurių duomenys perduodami, teisės.
 • Šis susitarimas yra vienas iš trijų veiksmų, numatytų 2016 m. komunikate, kuriais siekiama atkurti pasitikėjimą duomenų srautais tarp ES ir JAV.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

 • Susitarimu papildomos asmens duomenų taisyklės, numatytos esamuose ES / ES šalių ir JAV susitarimuose ir nacionaliniuose įstatymuose. Jomis leidžiama keistis informacija teisėsaugos tikslais. Susitarimu nustatoma bendra duomenų apsaugos sistema, kuri taip pat bus taikoma būsimiems šios srities susitarimams ir nacionaliniams įstatymams.
 • Susitarimas taikomas visiems asmens duomenims (įskaitant pavardes, adresus ir informaciją apie teistumą), kuriais keičiasi ES ir JAV dėl nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ir baudžiamojo persekiojimo.

Apsauga

Susitarimu numatomos įvairios asmens duomenų apsaugos priemonės, kai asmens duomenimis keičiasi policija ir baudžiamosios teisenos institucijos, įskaitant:

 • aiškūs duomenų naudojimo apribojimai. Asmens duomenis galima naudoti tik nusikalstamų veikų prevencijai, tyrimui, atskleidimui ir baudžiamajam persekiojimui;
 • tolesnio perdavimo apribojimai. Duomenų tolesnį perdavimą ne JAV ar ES šaliai arba tarptautinei organizacijai turi patvirtinti šalies, kuri iš pradžių perdavė tuos asmens duomenis, kompetentinga institucija;
 • duomenų saugojimo laikotarpiai. Asmens duomenys negali būti saugomi ilgiau nei būtina ar tinkama. Duomenų saugojimo laikotarpius reikia paskelbti ar kitu būdu padaryti viešai prieinamus;
 • teisė susipažinti su asmens duomenimis ir reikalauti juos ištaisyti. Visi asmenys turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis laikantis tam tikrų sąlygų ir, jei jie yra netikslūs, reikalauti juos ištaisyti;
 • pranešimas esant duomenų apsaugos pažeidimui. Reikia nustatyti mechanizmą, kuris užtikrintų, kad kompetentinga institucija ir, kur tinkama, duomenų subjektas* būtų informuoti apie duomenų saugumo pažeidimą;
 • teisminis teisių gynimas ir teisių įgyvendinamumas. ES piliečiams bus suteikta papildoma teisė į teisminį teisių gynimą JAV teismuose, jei JAV institucijos atsisako leisti susipažinti su savo asmens duomenimis, neleidžia jų ištaisyti arba neteisėtai juos atskleidžia. Be to, ES duomenų subjektas gali pasinaudoti jau esamomis teisėmis į teisminį teisių gynimą JAV.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS IR SUSITARIMAS?

Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. gegužės 20 d. ES ir JAV pasirašė susitarimą 2016 m. birželio 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Duomenų subjektas: asmuo, su kuriuo susiję asmens duomenys.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

2016 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/920 dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 154, 2016 6 11, p. 1–2)

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos (OL L 336, 2016 12 10, p. 3–13)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

paskutinis atnaujinimas 23.01.2017

Top