EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asmens duomenų apsauga policijos ir baudžiamosios teisenos institucijoms tvarkant asmens duomenis (nuo 2018 m.)

Asmens duomenų apsauga policijos ir baudžiamosios teisenos institucijoms tvarkant asmens duomenis (nuo 2018 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos policijos ir baudžiamosios teisenos institucijoms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Direktyvos tikslas yra užtikrinti geresnę fizinių asmenų apsaugą policijos ir baudžiamosios teisenos institucijoms tvarkant asmens duomenis.
 • Ja taip pat siekiama gerinti bendradarbiavimą kovojant su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu ES, suteikiant ES šalių policijos ir baudžiamosios teisenos institucijoms galimybę veiksmingai keistis tyrimui būtina informacija.
 • Duomenų apsaugos direktyva, skirta policijos ir baudžiamosios teisenos institucijoms, yra ES duomenų apsaugos reformos dokumentų rinkinio dalis kartu su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (Reglamentas (ES) 2016/679).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva reikalaujama, kad teisėsaugos institucijų surinkti duomenys būtų:

 • tvarkomi teisėtai ir sąžiningai;
 • renkami konkrečiai nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir tvarkomi tik šiais tikslais;
 • tinkami, aktualūs ir ne pernelyg išsamūs tikslų, kuriais jie yra tvarkomi, atžvilgiu;
 • tikslūs ir, prireikus, atnaujinami;
 • saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybes būtų galima nustatyti ne ilgau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie tvarkomi;
 • tinkamai apsaugoti, įskaitant apsaugą nuo tvarkymo be leidimo arba neteisėto tvarkymo.

Terminai

ES šalys turi nustatyti asmens duomenų ištrynimo arba tokių duomenų saugojimo poreikio periodinės peržiūros terminus.

Susiję asmenys („duomenų subjektai“)

Direktyva reikalaujama, kad teisėsaugos institucijos aiškiai atskirtų skirtingų kategorijų duomenų subjektų asmens duomenis, kaip antai:

 • asmenų, kurių atžvilgiu yra rimtų priežasčių manyti, kad jie įvykdė arba rengiasi įvykdyti nusikalstamą veiką;
 • asmenų, nuteistų už nusikalstamą veiką;
 • nusikalstamos veikos aukų arba asmenų, kurių atžvilgiu yra pagrindo manyti, kad jie galėtų būti nusikalstamos veikos aukomis;
 • kitų su nusikalstama veika susijusių asmenų, įskaitant galimus liudytojus.

Duomenų subjektui prieinama arba teiktina informacija

Duomenų subjektai turi teisę, kad teisėsaugos (t. y. duomenų apsaugos) institucijos jiems suteiktų bent tokią informaciją:

 • duomenų tvarkymo tikslą ir priemones nustačiusios kompetentingos institucijos pavadinimą bei kontaktinius duomenis;
 • duomenų tvarkymo tikslus;
 • informaciją apie teisę pateikti skundą priežiūros institucijai ir priežiūros institucijos kontaktinius duomenis;
 • informaciją apie teisę reikalauti susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti ir apie teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą.

Saugumas

Nacionalinės institucijos įgyvendina technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio asmens duomenų saugumas. Automatizuoto duomenų tvarkymo srityje turi būti įgyvendintos priemonės, kuriomis siekiama:

 • leidimo neturintiems asmenims nesuteikti prieigos prie įrangos, naudojamos duomenims tvarkyti;
 • užkirsti kelią neteisėtam duomenų laikmenų skaitymui, kopijavimui, keitimui ar pašalinimui;
 • užkirsti kelią neteisėtam asmens duomenų įvedimui ir neteisėtam saugomų asmens duomenų tikrinimui, keitimui ar šalinimui.

Panaikinimas

Šia direktyva keičiamas Pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos. Jis panaikinamas nuo 2018 m. gegužės 6 d.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. gegužės 5 d. ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2018 m. gegužės 6 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89–131)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1–88)

paskutinis atnaujinimas 23.01.2017

Top