EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES išlaidos informavimui apie maistą ir pašarus

ES išlaidos informavimui apie maistą ir pašarus

Šio Europos Sąjungos (ES) teisės akto bendrasis tikslas - prisidėti prie geros žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos visoje maisto grandinėje, aukšto vartotojų bei aplinkos apsaugos lygio ir kenksmingųjų organizmų likvidavimo, kartu skatinant konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą.

DOKUMENTAS

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 652/2014, kuriuo nustatomos išlaidų, susijusių su maisto grandine, gyvūnų sveikata ir gerove bei augalų sveikata ir augalų dauginamąja medžiaga, valdymo nuostatos ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 98/56/EB, 2000/29/EB ir 2008/90/EB, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 178/2002, (EB) Nr. 882/2004 ir (EB) Nr. 396/2005, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 107/2009 ir panaikinami Tarybos sprendimai 66/399/EEB, 76/894/EEB ir 2009/470/EB

SANTRAUKA

Šio Europos Sąjungos (ES) teisės akto bendrasis tikslas - prisidėti prie geros žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos visoje maisto grandinėje, aukšto vartotojų bei aplinkos apsaugos lygio ir kenksmingųjų organizmų likvidavimo, kartu skatinant konkurencingumą ir darbo vietų kūrimą.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu atnaujinama sistema, pagal kurią finansuojama gyvūnų bei augalų sveikatos ir maisto gamybos politika.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu siekiama prižiūrėti ES išlaidas šiose srityse:

  • maistas ir pašarai, įskaitant saugą;
  • gyvūnų sveikata ir gerovė;
  • augalams žalingi organizmai (kenksmingieji organizmai);
  • augalų dauginamosios medžiagos, visų pirma sėklų, gamyba;
  • augalų apsaugos produktai ir tvarus pesticidų naudojimas;
  • pavojus, kylantis dėl šalutinių gyvūninių produktų, naudojamų pašaruose ir trąšose, kaip antai mėsos ir kaulų miltų, plunksnų miltų ir žuvų miltų;
  • į aplinką apgalvotai išleidžiami genetiškai modifikuoti organizmai;
  • intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su augalų veislėmis.

Reglamentu nustatomos nacionalinių programų ir mokėjimo prašymų turinio, pateikimo, vertinimo ir patvirtinimo taisyklės bei terminai. Europos Komisija atsako už veiksmingą priemonių, kurioms skiriami ES finansiniai įnašai, įgyvendinimą. Turi būti užtikrinamas tinkamas viešinimas, kad visuomenė būtų informuota apie ES vaidmenį finansuojant priemones.

Reglamentu įtvirtinamos taisyklės, kuriose pateikiami išaiškinimai dėl didžiausio leistino biudžeto ir didžiausios dotacijų normos, kuri paprastai neviršija 50 % reikalavimus atitinkančių išlaidų. Ši norma gali būti padidinta iki:

  • 75 % reikalavimus atitinkančių išlaidų finansuoti tarpvalstybinei veiklai, įgyvendinamai kartu dviejų ar daugiau ES šalių, siekiant kontroliuoti kenksminguosius organizmus ar gyvūnų ligas;
  • 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, jei veikla susijusi su didelio pavojaus žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatai prevencija ir kontrole.

ES finansavimas gali būti skiriamas siekiant įveikti sunkumus esant neatidėliotinoms situacijoms, susijusioms su gyvūnų ir augalų sveikata. Ligų, kurios gali būti finansuojamos pagal skubias priemones, sąrašas pateikiamas reglamento priede. Europos Komisija gali atnaujinti sąrašą atsižvelgdama į naujus pavojus.

Išimtiniais atvejais ES gali padengti išlaidas, kurias ES šalys patyrė įgyvendindamos kitas būtinas priemones. Tarp tokių priemonių gali būti griežtesnių biologinio saugumo priemonių įgyvendinimas ligos protrūkio ar didelių problemų su kenksmingaisiais organizmais atveju, skerdenų sunaikinimas ir išlaidos kompensacijoms rengiant vakcinavimo kampanijas.

Europos Komisija ne vėliau kaip 2017 m. birželio 30 d. pateiks laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitą ir, jei tinkama, pasiūlymus dėl teisės aktų. Kitą reglamento veiksmingumo ataskaitą Komisija turi pateikti ne vėliau kaip 2022 m. birželio 30 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. birželio 30 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie finansinės programos Reglamentą (ES) Nr. 652/2014.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 652/2014

2014 6 30

-

OL L 189, 2014 6 27, p. 1-32

paskutinis atnaujinimas 25.08.2015

Top