EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 (2014–2020 m.)

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 dėl bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos (2014–2020 m.)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Programos „Horizontas 2020“ tikslai:

 • stiprinti Europos mokslinę ir technologinę bazę;
 • geriau išnaudoti inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos ekonominį ir pramoninį potencialą.

Programa „Horizontas 2020“ papildoma Europos atominės energijos bendrijos 2014–2018 m. mokslinių tyrimų ir mokymo programa, o jos įgyvendinimui skirtas biudžetas sudaro 74,3 mlrd. eurų septyneriems metams.

Šia programa norima prisidėti siekiant ES strategijos „Europa 2020“ tikslo lėšas moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai (MTTP) padidinti tiek, kad jos sudarytų 3 % bendrojo vidaus produkto (BVP).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Bendrojo tikslo bus siekiama remiantis trimis prioritetais:

I prioritetas „Pažangus mokslas“ (24,441 mlrd. eurų):

II prioritetas „Pramonės pirmavimas“ (17,015 mlrd. eurų):

 • įgyvendinant tikslą „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“ parama teikiama informacinių ir ryšių technologijų (IRT), nanotechnologijų, pažangiųjų medžiagų, biotechnologijos, pažangiosios gamybos bei perdirbimo ir kosmoso moksliniams tyrimams,
 • įgyvendinant tikslą „Prieiga prie rizikos finansavimo“ siekiama pašalinti su MTTP susijusių bendrovių paskolų ir akcinio kapitalo finansavimo priemonių trūkumą (parduodant akcijas investuotojams),
 • įgyvendinant tikslą „Inovacijos MVĮ“ parama teikiama labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, siekiant skatinti visų formų inovacijas;

III prioritetas „Visuomenės uždaviniai“ (29,679 mlrd. eurų). Finansavimas visų pirma skiriamas šiems konkretiems tikslams:

 • sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė,
 • aprūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse, bioekonomika (t. y. tvari iš žemės, žuvininkystės ir akvakultūros gaunamų atsinaujinančiųjų išteklių gamyba ir jų pavertimas maisto produktais, pašarais, ląsteliena, biologiniais produktais bei bioenergija ir susijusiomis viešosiomis gėrybėmis),
 • saugi, švari ir efektyviai naudojama energija,
 • išmanus, netaršus ir integruotas transportas,
 • kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavos,
 • Europa besikeičiančiame pasaulyje – įtrauki, novatoriška ir mąstanti visuomenė (pvz., moksliniai tyrimai, padėsiantys išspręsti socialinės atskirties ir diskriminacijos problemas),
 • saugi visuomenė – Europos ir jos piliečių laisvės bei saugumo apsauga.

Be to, iki 816,5 mln. eurų bus skirta pažangos skleidimui ir dalyvių skaičiaus didinimui siekiant užtikrinti kuo didesnę inovacijomis grindžiamos ekonomikos naudą (pvz., steigiant kompetencijos centrus susiejant mokslinių tyrimų institucijas su kitomis institucijomis, agentūromis ar regionais). Tikslui „Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ numatyta ne daugiau kaip 462,2 mln. eurų naujiems talentams, kurie galėtų dirbti mokslo srityje, rasti ir susieti mokslinę kompetenciją su visuomenės informuotumu bei atsakomybe (įtraukiant ne tik mokslininkus, bet ir piliečius, politikus bei pilietines organizacijas).

Jungtinio tyrimo centro (JTC) nebranduoliniams veiksmams numatyta 1,9026 mlrd. eurų. JTC teikia tvirtą ir duomenimis pagrįstą paramą įvairių sričių ES politikai. Ši veikla vykdoma atsižvelgiant į vartotojų poreikius (pvz., energijos efektyvumą, transporto saugumą ir javų derliaus prognozes).

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT), kuriam numatyta skirti ne daugiau kaip 2,711 mlrd. eurų, atlieka svarbų vaidmenį pasitelkdamas žinių ir inovacijos bendrijas (ŽIB) ir susiedamas mokslinius tyrimus, inovacinę veiklą bei aukštąjį mokslą.

Įgyvendinimas

Programa „Horizontas 2020“ įgyvendinama pagal konsoliduotą specialiąją programą, parengtą Tarybos sprendimu 2013/743/ES. Programą įgyvendina Komisija, vadovaudamasi Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl ES finansinio reglamento.

ES paramos rūšys

Pagal programą „Horizontas 2020“ parama teikiama mokslinių tyrimų ir inovacinei veiklai. Tam tikslui yra skirtos dotacijos, apdovanojimai, viešieji pirkimai ir finansinės priemonės. Pagal programą parama gali būti teikiama viešojo sektoriaus subjektų partnerystei, kai įgyvendinamos tarptautinės, nacionalinės ir regioninės mokslinių tyrimų bei inovacijų programos. Programos „Horizontas 2020“ lėšos gali būti derinamos su privačiojo sektoriaus lėšomis viešojo ir privačiojo sektorių partnerystėse tam tikrose svarbiose srityse (pvz., jungtinėse technologijų iniciatyvose).

Reglamentu (ES) Nr. 1290/2013 nustatomos išsamios taisyklės dėl dalyvavimo mokslinių tyrimų ir inovacinėje veikloje, vykdomoje pagal programą „Horizontas 2020“.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. gruodžio 23 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 104–173)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos pareiškimai (Bendroji programa) (OL C 373, 2013 12 20, p. 12–15)

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Programos „Horizontas 2020“ laikotarpio vidurio vertinimas. Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų poveikio didinimas. Lessons learnt from the Horizon 2020 Interim Evaluation and response to the recommendations of the High Level Group on maximising the impact of EU Research and Innovation programmes“ (COM(2018) 02 final, 2018 1 11)

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 81–103)

2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 2013/743/ES dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 965–1041)

2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1314/2013 dėl Europos atominės energijos bendrijos mokslinių tyrimų ir mokymo programos (2014–2018 m.), kuria papildoma bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (OL L 347, 2013 12 20, p. 948–964)

paskutinis atnaujinimas 12.10.2018

Top