EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programos Horizontas 2020 dalyvavimo ir sklaidos taisyklės (2014-2020 m.)

Programos Horizontas 2020 dalyvavimo ir sklaidos taisyklės (2014-2020 m.)

Šiame reglamente nustatomos Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 dalyvavimo taisyklės ir taisyklės, reglamentuojančios rezultatų naudojimą bei sklaidą.

DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1290/2013, kuriuo nustatomos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos Horizontas 2020 (2014-2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1906/2006.

SANTRAUKA

Reglamentas apima:

  • dalyvavimą netiesioginėje mokslinių tyrimų ir inovacijų veikloje, vykdomoje pagal Reglamentą (ES) Nr. 1291/2013, t. y. veiksmuose, kuriems ES teikia finansinę paramą ir kuriuos įgyvendina dalyviai. Reglamentas netaikomas Komisijos Jungtinio tyrimų centro vykdomiems tiesioginiams moksliniams tyrimams;
  • kaip mokslinių tyrimų rezultatai yra naudojami ir vykdoma jų sklaida.

Finansavimo formos

Galimos finansavimo formos:

  • dotacijos (dalyvių, atrinktų pagal kvietimus teikti pasiūlymus, tiesioginis finansavimas iš ES biudžeto);
  • prizai (finansavimas, teikiamas kaip atlygis už dalyvavimą konkurse);
  • viešieji pirkimai (pavyzdžiui, viešojo sektoriaus institucijų vykdomi MTTP viešieji pirkimai, leidžiantys jiems nukreipti mokslinius tyrimus pagal konkrečius viešojo sektoriaus poreikius);
  • finansinės priemonės (pavyzdžiui, investicijos į nuosavą arba kvazinuosavą kapitalą, paskolos, garantijos ar kitos rizikos pasidalijimo priemonės, kurios gali būti derinamos su dotacijomis).

Subjektai, kurie gali gauti dotaciją

Veiksmuose gali dalyvauti visi subjektai, nesvarbu, fiziniai ar juridiniai asmenys (nepriklausomai nuo jų įsisteigimo vietos), arba tarptautinės organizacijos, jei atitinkamos šiame reglamente, atitinkamoje darbo programoje arba kvietime teikti pasiūlymus nustatytos sąlygos. Konkrečiau, būtiniausios sąlygos yra tai, kad veiksme turi dalyvauti ne mažiau kaip trys subjektai, įsisteigę skirtingose ES šalyse ar asocijuotosiose šalyse, nors galimi nukrypimai ir papildomos sąlygos.

Pasiūlymai dotacijai gauti

Iš esmės pasiūlymų laukiama paskelbus kvietimus teikti pasiūlymus, kuriuose nurodomos laiko ribos ir terminai, iki kada pareiškėjai yra informuojami apie vertinimo proceso rezultatus, ir orientacinė susitarimų dėl dotacijų pasirašymo data (dotacija skiriama per 8 mėnesius nuo galutinės pasiūlymų pateikimo datos, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus). Taip pat galima skelbti jungtinius kvietimus teikti projektus, finansuojamus drauge su ne ES šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis, bendro intereso ir numatomos abipusės naudos prioritetinėse srityse, kai akivaizdi ES pridėtinė vertė. Be to, speciali parama teikiama MVĮ pagal kvietimus teikti pasiūlymus, paskelbtus pagal specialią MVĮ priemonę.

Dotacijų vertinimas

Pateiktus pasiūlymus vertina nepriklausomi ekspertai, daugiausia iš mokslinių tyrimų ir akademinės bendruomenės. Vertinimas atliekamas remiantis pažangumo, poveikio ir įgyvendinimo kokybės bei veiksmingumo kriterijais. Nepriklausomi ekspertai sudaro pasiūlymų eilę, pagal kurią vykdoma atranka. Vertinimo grupių sudėtis turi būti įvairi kvalifikacijos, patirties, žinių, taip pat tautybės ir lyties požiūriu. Komisija reguliariai vertina pasiūlymus, kurie kelia etikos klausimų.

Susitarimai dėl dotacijų ir jų įgyvendinimas

Finansavimui atrinkti dalyviai sudaro susitarimus dėl dotacijų, kuriuose nustatomos kiekvienos šalies teisės ir pareigos. Visas keitimasis informacija su dalyviais, įskaitant susitarimų dėl dotacijų sudarymą, gali vykti pasitelkus elektroninę keitimosi informacija sistemą, kurią sukūrė Komisija arba atitinkama finansavimo įstaiga.

Dalyviai įgyvendina veiksmus pagal susitarimą dėl dotacijos, pasitelkdami reikalingus išteklius ir priemones bei prireikus kreipdamiesi į trečiąsias šalis ir subrangovus. Konsorciumo atveju vienas narys yra paskiriamas koordinatoriumi ir pagrindiniu kontaktiniu asmeniu konsorciumo santykiuose su Komisija.

Veiksmų finansavimas

Reglamente nurodyta, kad veiksmo finansavimas skiriant dotaciją negali viršyti visos finansuoti tinkamų sąnaudų sumos, atėmus veiksmo pajamų sumą, kaip apibrėžta ES finansiniame reglamente (126 straipsnis). ES indėlis gali svyruoti ir siekti net 70-100 % bendros tinkamų sąnaudų sumos.

Rezultatų naudojimas

  • Rezultatai lieka juos sukūrusių dalyvių nuosavybė. Rezultatai, kurie gali būti panaudoti komerciškai arba pramonėje, turi būti apsaugoti. Specialios taisyklės taikomos tais atvejais, kai dalyviai nenaudoja savo rezultatų apsaugos arba ketina jos atsisakyti.
  • ES finansavimo gavėjai turėtų panaudoti savo rezultatus, visų pirma juos perduodami ir licencijuodami. Taip pat tikimasi, kad jie kuo greičiau vykdys savo rezultatų sklaidą. Visos papildomos pareigos numatomos susitarime dėl dotacijos.
  • Dalyvis naudojasi prieigos prie kito dalyvio rezultatų tame pačiame veiksme teisėmis, jeigu tokių rezultatų jam reikia jo veiksme numatytam darbui atlikti ir savo rezultatams panaudoti. Tokia prieiga suteikiama be autorinio honoraro. ES institucijos, įstaigos ar agentūros pagrįstu ES politikos ir programų plėtojimo, įgyvendinimo ir stebėsenos tikslu turi prieigos tik prie ES finansavimą gavusio dalyvio rezultatų teises. Tokios ES prieigos teisės suteikiamos be autorinio honoraro ir tik nekomerciniam bei nekonkurenciniam naudojimui.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1290/2013

2013 12 23

-

OL L 347, 2013 12 20, p. 81-103

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1291/2013, kuriuo sukuriama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 (2014-2020 m.) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1982/2006/EB (Oficialusis leidinys L 347, 2013 12 20, p. 104-173).

2013 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas dėl specialiosios programos, kuria įgyvendinama bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa Horizontas 2020 (2014-2020 m.), sukūrimo ir kuriuo panaikinami sprendimai 2006/971/EB, 2006/972/EB, 2006/973/EB, 2006/974/EB ir 2006/975/EB (2013/743/ES) (Oficialusis leidinys L 347, 2013 12 20, p. 965-1041).

Paskutinį kartą atnaujinta: 25.06.2014

Top