EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bendrosios taisyklės dėl ERPF, ESF, SF, EŽŪFKP ir EJRŽF (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 dėl bendrųjų nuostatų dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Sanglaudos fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondo

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiame reglamente nustatomi pagrindiniai principai, taisyklės ir standartai dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESI fondai) veikimo 2014–2020 m. laikotarpiu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • ESI fondus sudaro penki fondai:
 • Bendrasis ESI fondų investicijų tikslas – remti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.
 • Bendrųjų nuostatų reglamente:
  • apibrėžiami ESI fondų naudojimo ir įgyvendinimo bendrieji principai, taisyklės ir standartai;
  • nustatomos bendrosios taisyklės ESI fondams, kaip gerinti jų koordinavimą su kitomis ES politikos sritimis ir programomis, pavyzdžiui, „Horizontas 2020“;
  • apibrėžiami fondų uždaviniai, prioritetiniai tikslai ir organizacinė struktūra;
  • ypatingas dėmesys skiriamas šio reglamento ryšiui su kitais fondų reglamentais;
  • nustatomas paramos telkimo pagal temas principas, užtikrinantis, kad investicijos būtų sutelktos į ribotą pagrindinių prioritetų skaičių;
  • labiau akcentuojami rezultatai:
   • nustatomas veiklos rezultatų planas su tikslais ir siektinomis reikšmėmis,
   • kasmet rengiamas kiekvienos ES šalies ir Europos Komisijos peržiūros posėdis,
   • 2019 m. kiekvienoje šalyje atlikta programų įgyvendinimo rezultatų peržiūra;
  • nustatomos „sąlygos“ (reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos reikiamos priemonės ES paramos efektyvumui užtikrinti);
  • nustatomas lėšų paskirstymas trijų kategorijų regionams (mažiau išsivysčiusiems regionams, pereinamojo laikotarpio regionams ir labiau išsivysčiusiems regionams) pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, atsižvelgiant į tų regionų BVP vienam gyventojui.
 • Komisija priėmė sprendimą, kuriame nustatytas regionų, atitinkančių trijų regionų kategorijų kriterijus, sąrašas.
 • Reglamente apibrėžiami kriterijai, kuriuos ES šalys ir regionai turi atitikti, kad galėtų gauti fondų teikiamą paramą. ERPF ir ESF lėšos skiriamos mažiau išsivysčiusiems regionams, pereinamojo laikotarpio regionams, pereinantiems iš vieno paramos lygio į kitą, ir labiau išsivysčiusiems regionams pagal jų BVP vienam gyventojui. Šalys labai skiriasi administravimo ir planavimo sričių atžvilgiu, todėl ES parengė bendrą klasifikavimo sistemą, pagal kurią atrenkami remtini regionai ir vietovės. Joje nustatyti turimi finansiniai ištekliai ir jų paskirstymo kriterijai.
 • ESI fondų parama teikiama pagal daugiametes programas, paremtas kiekvienos ES šalies parengta partnerystės sutartimi. Partnerystės sutartis yra dokumentas, kuriame išdėstyta atitinkamos šalies bendra investavimo strategija, suderinta su Komisija. Sutartį rengia šalis pagal savo sistemą ir procedūras, padedant partneriams, kurie atstovauja regionų bei vietos valdžios institucijoms ir įvairiems socialiniams ekonominiams, aplinkos ir kitiems interesams.

Audito Rūmų ataskaita

2017 m. Europos Audito Rūmai paskelbė ataskaitą dėl Komisijos ir ES šalių pasirašytų partnerystės susitarimų. Ataskaitoje daroma išvada, kad fondai buvo daugiausia panaudoti augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti, nustatyti investicijų poreikiai ir sėkmingai atsižvelgta į juos nustatant tikslus ir siektinus rezultatus. Tačiau taip pat nurodoma, kad buvo parengta per daug veiksmingumo rodiklių ir nebuvo suderintas skirtingų fondų veiksmingumo vertinimas.

Reglamento pakeitimai dėl COVID-19 pandemijos

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas Reglamentu (ES) 2020/460, kuriuo nustatomos tam tikros priemonės, skirtos investicijoms į ES šalių sveikatos priežiūros sistemas ir į kitus jų ekonomikos sektorius sutelkti reaguojant į COVID-19 protrūkį (atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva).

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas Reglamentu (ES) 2020/558 dėl konkrečių priemonių, skirtų ES šalims suteikti išskirtinį lankstumą naudojantis ESI lėšomis reaguojant į COVID-19 protrūkį. Joms suteikiama galimybė sutelkti visą nepanaudotą ERPF, ESF ir SF paramą.

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas Reglamentu (ES) 2020/2221, kuriuo nustatomi išskirtiniai papildomi ištekliai ir įgyvendinimo taisyklės pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU).

Reglamento taikymo EŽŪFKP programoms laikotarpio pratęsimas

Reglamentu (ES) 2020/2220 iki 2022 m. gruodžio 31 d. pratęsiamas Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 taikymas EŽŪFKP remiamoms programoms ir jų laikotarpio trukmė. Tam reikia pateikti prašymą iš dalies pakeisti atitinkamas kaimo plėtros programas dvejų metų pereinamajam laikotarpiui, kuris tęsis tol, kol bus pradėta įgyvendinti naujoji bendra žemės ūkio politika nuo 2023 m. sausio 1 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–469)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006, (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1255/2011 (OL L 149, 2014 5 20, p. 1–66)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 347, 2013 12 20, p. 259–280)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1300/2013 dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 281–288)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289–302)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1302/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų veikimo sąlygas (OL L 347, 2013 12 20, p. 303–319)

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1304/2013 dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 470–486)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Žr. konsoliduotą versiją.

2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/2220, kuriuo nustatomos tam tikros pereinamojo laikotarpio nuostatos dėl 2021 m. ir 2022 m. paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir taikymu, ir Reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kiek tai susiję su 2021 m. ir 2022 m. ištekliais ir tokios paramos skirstymu (OL L 437, 2020 12 28, p. 1–29)

Europos Audito Rūmų specialioji ataskaita Nr. 2/2017: Komisijos derybos dėl 2014–2020 m. partnerystės susitarimų ir sanglaudos programų: lėšos naudojamos tikslingiau atsižvelgiant į strategijos „Europa 2020“ prioritetus, tačiau veiksmingumo vertinimo tvarka darosi vis sudėtingesnė

2014 m. balandžio 3 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/190/ES, kuriuo nustatomas 2014–2020 m., siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo, Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui skirtų visų lėšų metinis paskirstymas valstybėms narėms, specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų metinis paskirstymas valstybėms narėms ir reikalavimus atitinkančių regionų sąrašas, taip pat suma, iš kiekvienos valstybės narės Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų asignavimų perkeltina Europos infrastruktūros tinklų priemonei ir pagalbai labiausiai skurstantiems asmenims (OL L 104, 2014 4 8, p. 13–42)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 522/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (OL L 148, 2014 5 20, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 215/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nuostatų dėl paramos, susijusios su klimato kaita, metodikos, orientyrų ir siektinų reikšmių nustatymo veiklos rezultatų plane ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūros įgyvendinimo taisyklės (OL L 69, 2014 3 8, p. 65–84)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 4 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 481/2014, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1299/2013 papildomas konkrečiomis bendradarbiavimo programų išlaidų tinkamumo finansuoti taisyklėmis (OL L 138, 2014 5 13, p. 45–50)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos (OL L 138, 2014 5 13, p. 5–44)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 288/2014, kuriuo nustatomos taisyklės, taikomos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo veiksmų programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir taisyklės, taikomos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo bendradarbiavimo programų modeliui laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų (OL L 87, 2014 3 22, p. 1–48)

2014 m. vasario 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 184/2014, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, nustatomos valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos ir sąlygos ir, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1299/2013 dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui nuostatų, patvirtinama Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą atitinkančios paramos iš Europos regioninės plėtros fondo intervencinių veiksmų kategorijų nomenklatūra (OL L 57, 2014 2 27, p. 7–20)

2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22–34)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (OL L 74, 2014 3 14, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 03.02.2021

Top