EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos regioninės plėtros fondas (2014–2020 m.)

Europos regioninės plėtros fondas (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Juo įsteigiamas Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) 2014–2020 m. laikotarpiui. ERPF tikslas – skatinti ES darnią, subalansuotą ir tvarią plėtrą, panaikinant tam tikrus skirtumus, susijusius su jos regionų išsivystymo lygiu.
 • Šis reglamentas buvo du kartus iš dalies pakeistas:
  • iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl ES biudžeto sudarymui ir įgyvendinimui taikomų finansinių taisyklių (žr. santrauką);); ir
  • iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2020/460, priimtu po COVID-19 protrūkio, kuriame pateikiamos konkrečios priemonės, skirtos sutelkti investicijas į ES šalių sveikatos priežiūros sistemas ir kitus ekonomikos sektorius (Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva);
  • iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2020/558, priimtu po COVID-19 protrūkio, kuriame numatytos išskirtinės lanksčios sąlygos naudoti Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atrankos kriterijus

Visų ES šalių regionai turi teisę gauti finansavimą, tačiau pagalba teikiama atsižvelgiant į ES prioritetus ir regiono kategoriją.

Pagrindiniai teminiai tikslai

ERPF sutelkia savo investicijas į keturis pagrindinius teminius tikslus:

 • inovacijos ir moksliniai tyrimai;
 • informacinės ir ryšių technologijos (IRT);
 • parama mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ);
 • mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos skatinimas.

Investicijų rūšys

 • Investicijos į MVĮ, kuriomis padedama kurti ir išsaugoti tvarias darbo vietas;
 • investicijos į įvairias įmones, vykdančias veiklą inovacijų ir mokslinių tyrimų srityse, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomiką ir su MVĮ susijusias IRT;
 • investicijos į pagrindinių paslaugų infrastruktūrą energetikos, aplinkos, transporto ir IRT srityse, taip pat į socialinę, sveikatos ir švietimo infrastruktūrą;
 • apyvartinis kapitalas MVĮ, jei reikia, kaip laikina priemonė veiksmingam atsakui į visuomenės sveikatos krizę (kilus COVID-19 pandemijai);
 • investicijos į vidaus potencialo plėtojimą.

Bendras biudžetas

2014-2020 m. biudžetą sudaro per 185 mlrd. eurų.

Politikos ir biudžeto prioritetai

 • Pirmiau išvardyti keturi pagrindiniai teminiai tikslai yra labai svarbūs skiriant ERPF finansavimą, kuris priklauso nuo regiono kategorijos.
 • Regionai apibrėžiami pagal BVP, išreikštą ES vidurkio procentine dalimi:
  • labiau išsivystę regionai: BVP didesnis nei 90 %;
  • pereinamojo laikotarpio regionai: BVP siekia 75–90 %;
  • mažiau išsivystę regionai: BVP mažesnis nei 75 %.
 • Labiau išsivysčiusiuose regionuose, (pereinamojo laikotarpio regionuose), (mažiau išsivysčiusiuose regionuose) bent 80 % (60 %) (50 %) visų ERPF lėšų nacionaliniu lygmeniu skiriama dviem ar daugiau teminių tikslų, t. y. inovacijoms ir moksliniams tyrimams, MVĮ, IRT ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai; dėl mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos svarbos bent 20 % (15 %) (12 %) visų ERPF lėšų turi būti skiriama būtent šios srities projektams.
 • Bent 5 % skirtų ERPF lėšų skiriama tvariai miestų plėtrai. Miestų plėtros tinklas, kuris bus įsteigtas ES lygmeniu, sieks skatinti tinklų kūrimą ir dalijimąsi patirtimi tvarios miestų plėtros klausimais.

Įgyvendinimas

Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva

Atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyva, nustatyta Reglamentu (ES) 2020/460, siūlo ES šalims galimybę pasinaudoti 37 mlrd. eurų iš ESI fondų, kad būtų sustiprintos sveikatos sistemos ir paremtos mažosios ir vidutinės įmonės, sutrumpinta darbo laiko tvarka ir bendruomenės paslaugos.

Specialios koronaviruso priemonės: lankstesnis ESI fondo naudojimas

Iš dalies keičiančiu Reglamentu (ES) 2020/558 leidžiama ES šalims perkelti išteklius tarp Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tarp skirtingų kategorijų regionų ir tarp trijų fondų konkrečių prioritetinių sričių.

Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d. sanglaudos politikos programoms, susijusioms su COVID-19, ataskaitiniais metais išimties tvarka gali būti taikomas 100 % ES finansavimas. Priemonėmis taip pat supaprastinamas programų patvirtinimas, kad būtų pagreitintas įgyvendinimas, palengvintas finansinių priemonių naudojimas ir supaprastinti auditai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. gruodžio 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 289–302)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1301/2013 pakeitimai buvo įtraukti į originalų tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAI

2017 m. rugpjūčio 22 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/2056, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 522/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (OL L 294, 2017 11 11, p. 26)

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 522/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų (OL L 148, 2014 5 20, p. 1–3)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22–34)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 07.07.2020

Top