EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo patvariųjų organinių teršalų

This summary has been archived and will not be updated. See 'Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo patvariųjų organinių teršalų' for an updated information about the subject.

Sveikatos ir aplinkos apsauga nuo patvariųjų organinių teršalų

Patvarieji organiniai teršalai (POT)* kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai, todėl ES ėmėsi veiksmų, skirtų kovoti su šia rizika.

DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 79/117/EEB

SANTRAUKA

Patvarieji organiniai teršalai (POT)* kelia didelę grėsmę žmonių sveikatai ir aplinkai, todėl ES ėmėsi veiksmų, skirtų kovoti su šia rizika.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu sukuriama teisinė sistema, skirta apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką uždraudžiant, kuo greičiau panaikinant arba apribojant POT gamybą, pateikimą į rinką ir naudojimą. Jame taip pat nustatomos atsargų ir atliekų, kuriose yra POT, tvarkymo taisyklės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Reglamento prieduose POT suskirstyti į atskirus sąrašus: medžiagos, kurioms taikomi draudimai (I priedas); medžiagos, kurioms taikomi apribojimai (II priedas); medžiagos, kurioms taikomos nuostatos dėl išleidžiamo kiekio mažinimo (III priedas); medžiagos, kurioms taikomos nuostatos dėl atliekų tvarkymo (IV priedas).
  • Yra keletas sąlygų, kai POT netaikomos šiame reglamente išdėstytos kontrolės priemonės, pavyzdžiui, kai jie naudojami laboratoriniams tyrimams arba jeigu kitose medžiagose netyčia susidaro mažas teršalų kiekis.
  • ES šalys turi sudaryti netyčia pagamintų POT inventorinius sąrašus, parengti nacionalinius įgyvendinimo planus, stebėti POT glaudžiai bendradarbiaudamos su Europos Komisija, ir keistis informacija tiek su kitomis ES šalimis, tiek su ne ES šalimis.
  • Šiuo reglamentu įgyvendinamos dvi tarptautinės konvencijos, taikomos POT Europos Sąjungoje: 1979 m. Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos 1998 m. Orhuso protokolas ir 2001 m. Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Patvarieji organiniai teršalai (POT) - tai cheminės medžiagos, kaip antai pesticidai arba pramoninės cheminės medžiagos, kurios lieka aplinkoje, patenka į maisto grandinę ir kelia grėsmę žmonių sveikatai bei aplinkai.

POT dažnai pervežami labai toli nuo jų susidarymo šaltinio, todėl tai išties yra pasaulinė problema.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje„Patvarieji organiniai teršalai (POT)“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 850/2004

2004 5 20

-

OL L 158, 2004 4 30, p. 7-49

Klaidų ištaisymas

-

-

OL L 229, 2004 6 29, p. 5-22

Paskesni reglamento (EB) Nr. 850/2004 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 30.06.2015

Top