EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES taisyklės, užtikrinančios neautomatinių svarstyklių tikslumą

ES taisyklės, užtikrinančios neautomatinių svarstyklių tikslumą

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2014/31/ES dėl neautomatinių svarstyklių

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja nustatomos vienodos, visoje ES taikomos taisyklės dėl neautomatinių svarstyklių* tiekimo rinkai ir eksploatavimo pradžios. Neautomatinės svarstyklės svarbios prekybai, vartotojams ir pramonei, nes jomis užtikrinamas svėrimo tikslumas ir padedama siekti komercinių sandorių skaidrumo bei sąžiningumo.

Direktyva siekiama:

 • nustatyti esminius reikalavimus, kuriuos turi atitikti neautomatinės svarstyklės;
 • sukurti paprastesnes, aiškesnes ir nuoseklesnes taisykles, užtikrinančias atsekamumą;
 • sumažinti administracinę naštą gamintojams, importuotojams ir platintojams;
 • užtikrinti, kad esminius reikalavimus atitinkančios svarstyklės galėtų laisvai cirkuliuoti ES.

Direktyvos nauda:

 • suderintos ir tikslesnės neautomatinės svarstyklės ES rinkoje bei didesnis visuomenės pasitikėjimas jomis;
 • mažiau nesuderintų svarstyklių ir konkurencijos iškraipymų, atsirandančių dėl skirtingos vykdymo užtikrinimo praktikos;
 • visuomenės apsauga nuo neteisingo svėrimo;
 • taikant šiuolaikinį reguliavimo metodą atsiranda daugiau erdvės technologinėms naujovėms.

Šia direktyva nauja redakcija išdėstoma ir panaikinama Direktyva 2009/23/EB.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva teisės aktai dėl neautomatinių svarstyklių suderinami su ES „nauja teisės aktų sistema“. Šią sistemą sudaro 2 vienas kitą papildantys tekstai:

Taikymo sritis

 • Ši direktyva taikoma visoms neautomatinėms svarstyklėms, kurios yra ES rinkai naujos svarstyklės tuo metu, kai jos pateikiamos rinkai ar pradedamos eksploatuoti, tai reiškia, kad:
  • tai yra arba ES įsisteigusio gamintojo pagamintos naujos neautomatinės svarstyklės, arba
  • tai yra iš trečiosios šalies importuotos neautomatinės svarstyklės, nepriklausomai nuo to, ar jos yra naujos, ar naudotos.
 • Ši direktyva taikoma visų rūšių neautomatinių svarstyklių tiekimui, įskaitant nuotolinį pardavimą.
 • Šioje direktyvoje išskiriamos šios neautomatinių svarstyklių naudojimo kategorijos nustatant svėrinio masę, skirtą:
  • komerciniams sandoriams;
  • apskaičiuojant mokėtinas sumas, tarifus, mokesčius, priedus, baudas, atlyginimus, nuostolių bei žalos atlyginimą ar panašius mokėjimus;
  • kad būtų galima taikyti įstatymus ar kitus teisės aktus arba eksperto išvadoms teisminio proceso metu pateikti;
  • medicinos praktikoje – ligoniams sverti turint tikslą stebėti, diagnozuoti ir gydyti;
  • gaminant vaistus pagal receptą vaistinėje ir masei nustatyti atliekant tyrimus medicinos ir farmacijos laboratorijose;
  • kainai pagal masę nustatyti tiesioginėje viešojoje prekyboje ir iš anksto fasuojant produktus.

Gamintojų, importuotojų ir platintojų atsakomybė

Gamintojai turi užtikrinti, kad:

 • kad ant visų neautomatinių svarstyklių, pateiktų rinkai, būtų atitikties žymėjimas, kurį sudaro Europos atitikties ženklas (CE) ir papildomas metrologinis ženklas (M), ir įrašyti du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys bei akredituotos notifikuotosios įstaigos* identifikacinis numeris (numeriai), nurodantys, kad jos atitinka esminius reikalavimus, nustatytus direktyvos I priede;
 • jie pateiks paraišką dėl ES tipo tyrimo vienai pasirinktai notifikuotajai įstaigai pagal direktyvos II priedą dėl atitikties vertinimo procedūrų;
 • jie atliks neautomatinių svarstyklių rizikos ir atitikties vertinimą bei parengs techninius dokumentus prieš tvirtindami prie jų CE ir M ženklus (žr. direktyvos III priedą);
 • jie (ir jei jie paskirs įgaliotąjį atstovą*) saugos techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją (kaip nustatyta direktyvos IV priede) 10 metų po neautomatinių svarstyklių pateikimo rinkai;
 • jie ant neautomatinių svarstyklių nurodys savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, kad būtų užtikrintas atsekamumas;
 • jei jie manys, kad neautomatinės svarstyklės, kurias jie pateikė rinkai, neatitinka reikalavimų, imsis taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti tų svarstyklių atitiktį, jas pašalins arba atšauks;
 • instrukcijos ir informacija, pridedamos prie neautomatinių svarstyklių, būtų pateikiamos galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba, ir, kaip bet kuris ženklinimas, būtų aiškios ir suprantamos.

Importuotojai turi užtikrinti, kad:

 • jų pateikiamos rinkai neautomatinės svarstyklės atitiks esminius reikalavimus;
 • gamintojai tinkamai atliko atitikties vertinimą ir informuos rinkos priežiūros instituciją, jei manys, kad neautomatinės svarstyklės neatitinka reikalavimų;
 • ant neautomatinių svarstyklių nurodys savo pavadinimą, registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą ir pašto adresą, kuriuo su jais galima susisiekti;
 • kompetentingos institucijos galės patikrinti neautomatinių svarstyklių ženklus ir gamintojų parengtus dokumentus.

Platintojai turi užtikrinti, kad:

 • svarstyklės, už kurias jiems tenka atsakomybė, jų laikymo ir transportavimo sąlygos nepakenks svarstyklių atitikčiai esminiams reikalavimams;
 • svarstyklės pažymėtos būtinais ženklais;
 • jei jie manys, kad neautomatinės svarstyklės, kurias jie pateikė rinkai, neatitinka reikalavimų, imsis taisomųjų priemonių, būtinų užtikrinti tų svarstyklių atitiktį, jas pašalins arba atšauks.

Be to, šia direktyva:

 • nustatomi reikalavimai notifikuojančiosioms institucijoms ir notifikavimo procedūroms;
 • patikslinama, kaip nacionalinės institucijos, kurios stebi saugą, turi identifikuoti neautomatines svarstykles, kurios kelia pavojų žmonių sveikatai ir saugai, ir užkirsti kelią jų importui iš trečiųjų šalių;
 • įtraukiamos taisyklės dėl sankcijų už gamintojų, importuotojų ir platintojų padarytus pažeidimus, kurioms gali būti priskiriamos baudžiamosios sankcijos už rimtus pažeidimus.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva 2014/31/ES buvo peržiūrėta ir pakeista Direktyva 2002/95/EB bei ji turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 2016 m. balandžio 20 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Neautomatinės svarstyklės – svėrimo priemonė, kurią sveriant valdo žmogus.
Notifikuotoji įstaiga – nepriklausoma organizacija, ES šalies paskirta vertinti tam tikrų gaminių atitiktį prieš pateikiant juos rinkai. Ji atlieka užduotis, susijusias su atitikties vertinimo procedūromis, nustatytomis atitinkamuose teisės aktuose, kai būtina įsikišti išorės institucijai.
Įgaliotasis atstovas – ES įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, gavęs gamintojo rašytinį įgaliojimą veikti jo vardu ir atlikti nurodytas užduotis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/31/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (OL L 96, 2014 3 29, p. 107–148)

Vėlesni Direktyvos 2014/31/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30–47)

2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 768/2008/EB dėl bendrosios gaminių pardavimo sistemos ir panaikinantis Tarybos sprendimą 93/465/EEB (OL L 218, 2008 8 13, p. 82–128)

paskutinis atnaujinimas 12.11.2019

Top