EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Saugių asmeninių apsaugos priemonių užtikrinimas naudotojams

Saugių asmeninių apsaugos priemonių užtikrinimas naudotojams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/425 dėl saugių asmeninių apsaugos priemonių

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu nustatomi reikalavimai asmeninių apsaugos priemonių* (AAP) projektavimui ir gamybai.
 • Jais siekiama užtikrinti naudotojų sveikatą ir saugą, taip pat sudaryti sąlygas priemonėmis prekiauti ir jas naudoti visoje Europos Sąjungoje (ES).
 • Reglamentu pakeičiamas ankstesnis teisės aktas (Tarybos direktyva 89/686/EEB).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Asmeninės apsaugos priemonės gali būti parduodamos ir naudojamos tik tuo atveju, jei jos:
  • tinkamai prižiūrimos ir naudojamos pagal paskirtį atitinka šį reglamentą, visų pirmą II priedą, kuriame nustatyti sveikatos ir saugos reikalavimai;
  • nekelia pavojaus žmonių sveikatai ar saugai, naminiams gyvūnams ar turtui.
 • Gamintojai privalo:
  • užtikrinti, kad AAP projektuojamos ir gaminamos pagal šį reglamentą;
  • kiekvienai AAP taikyti atitinkamą atitikties vertinimo procedūrą;
  • saugoti atitinkamus techninius dokumentus ir ES atitikties deklaraciją dešimt metų;
  • atlikti AAP pavyzdžių bandymus ir prireikus registruoti skundus ir informaciją apie reikalavimų neatitinkančias AAP ir AAP atšaukimus;
  • ant AAP pakuotės ar lydimųjų dokumentų nurodyti savo duomenis, kaip antai registruotą prekybinį pavadinimą ir pašto adresą;
  • pateikti lengvai suprantamas naudojimo ir saugos instrukcijas;
  • nedelsdami informuoti nacionalines valdžios institucijas apie riziką keliančias AAP.
 • Importuotojams ir platintojams nustatytomis pareigomis užtikrinama, kad AAP atitiktų ES standartus.
 • Nacionalinės vertinimo įstaigos atlieka skirtingas procedūras pagal tris pavojų, nuo kurių AAP yra skirta apsaugoti naudotojus, kategorijas:
  • I kategorija – nedideli pavojai;
  • II kategorija – pavojai, neišvardyti I ir III kategorijų sąrašuose;
  • III kategorija – dideli pavojai, kurie gali, pavyzdžiui, sukelti mirtį arba nepataisomą žalą sveikatai.
 • ES šalys informuoja Europos Komisiją apie įstaigas, kurios įgaliotos atlikti atitikties vertinimo bandymus.
 • Komisija organizuoja nacionalinių valdžios institucijų keitimąsi patirtimi.
 • Šis teisės aktas netaikomas asmeninėms apsaugos priemonėms, kurios skirtos:
  • ginkluotosioms pajėgoms arba viešajai tvarkai palaikyti;
  • savigynai, išskyrus AAP, skirtas sporto veiklai;
  • asmeniniam naudojimui siekiant apsisaugoti nuo neekstremalių oro sąlygų, drėgmės ir vandens plaunant indus;
  • naudoti jūrų laivuose arba orlaiviuose, kuriems galioja atitinkamos tarptautinės sutartys;
  • motociklų ir mopedų vairuotojams bei keleiviams (apsauginiai šalmai ir antveidžiai).
 • ES šalys privalo ne vėliau kaip 2018 m. kovo 21 d. nustatyti sankcijas už bet kokius šio reglamento pažeidimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2018 m. balandžio 21 d., išskyrus tam tikrus straipsnius, daugiausia susijusius su notifikuotosiomis įstaigomis ir pranešimo procedūromis. Šie straipsniai taikomi nuo 2016 m. spalio 21 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Asmeninė apsaugos priemonė: priemonė, suprojektuota ir pagaminta ją dėvinčiam ar nešiojančiam asmeniui apsaugoti nuo vieno ar daugiau pavojų to asmens sveikatai arba saugai.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių, kuriuo panaikinama Tarybos direktyva 89/686/EEB (OL L 81, 2016 3 31, p. 51–98)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (OL L 399, 1989 12 30, p. 18–38)

Paskesni Direktyvos 89/686/EEB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 02.06.2020

Top