EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Policijos bendradarbiavimas, migracija, prieglobstis ir kova su nusikalstamumu: finansinės priemonės

Policijos bendradarbiavimas, migracija, prieglobstis ir kova su nusikalstamumu: finansinės priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatomos bendrosios taisyklės dėl trijų specialiųjų Europos Sąjungos (ES) reglamentų įgyvendinimo 2014–2020 m. laikotarpiu, kuriais įsteigiami du vidaus reikalų fondai:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • 1.

  Paramos teikimo principai

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dviejų vidaus reikalų fondų įgyvendinimui, įskaitant pagrindinius principus, kaip antai ES ir nacionalinės teisės laikymasis, bei ES finansinių interesų apsauga.

 • 2.

  ES (Sąjungos) veiksmai, pagalba ekstremaliosios situacijos atveju ir techninė pagalba

Reglamentu nustatomos taisyklės dėl iš vidaus reikalų fondų finansuojamų veiksmų, kuriuos įgyvendina Europos Komisija tiesiogiai arba netiesiogiai (Sąjungos veiksmai – ES naudingų veiksmų visuma – ir pagalba ekstremaliosios situacijos atveju bei techninė pagalba).

 • 3.

  Nacionalinės programos

Reglamentu nustatomos taisyklės nacionalinių programų parengimui ir įgyvendinimui, taip pat tinkamumo šioms programoms, kurias įgyvendina ES šalys, taisyklės. Taip pat pateikiamos taisyklės fondų valdymui ir kontrolei. Tam, kad ES finansavimas būtų kruopščiai valdomas, nustatytos taisyklės apima aspektus kaip antai:

 • kaip ES šalys skiria įstaigas, atsakingas už programų ir išlaidų valdymą;
 • programų auditavimą;
 • mokėjimų sustabdymą.
 • 4.

  Informavimas ir komunikacijos, stebėsena ir vertinimas

Reglamentu taip pat nustatomos taisyklės, skirtos informavimui ir viešumui, pavyzdžiui, projekto, finansuojamo iš vidaus reikalų fondų, rezultatai visuomenei turi būti skelbiami skaidriai. Be to, reglamentu apibrėžiami stebėsenos ir vertinimo metodai, taip pat nustatomos datos, kada Komisija turėtų pateikti fondų rezultatus Europos Parlamentui.

 • 5.

  Įgyvendinimo reglamentai

Daugiau informacijos apie tokias taisykles ir principus pateikiama įgyvendinimo reglamentuose, kuriuos priėmė Komisija, visų pirma apie techninius aspektus, kaip antai:

NUO KADA ŠIS REGLAMENTAS TAIKOMAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

 • Pastaraisiais metais nuolat auga Europos Sąjungos vidaus reikalų politikos svarba. Jos tikslas – padėti sukurti atviresnę ir saugesnę Europą. Šio tikslo siekiama veiksmingai valdant migracijos srautus ir užkertant kelią nusikalstamumui, tuo pačiu sudarant galimybes teisėtai keliauti ir užtikrinant ES išorės sienų valdymą.
 • 2013 m. pabaigoje ES pritarė daugiametei finansinei programai (ES daugiamečiam biudžetui) 2014–2020 m. laikotarpiui. Tuo pat metu ES išlaidų priemonių struktūra buvo racionalizuota, sukuriant du vidaus reikalų fondus – Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą ir Vidaus saugumo fondą (kurį sudaro dvi priemonės – VSF sienų priemonė ir VSF policijos priemonė).

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 150, 2014 5 20, p. 112–142)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 168–194)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Sprendimas Nr. 574/2007/EB (OL L 150, 2014 5 20, p. 143–167)

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 513/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonė ir panaikinamas Tarybos sprendimas 2007/125/TVR (OL L 150, 2014 5 20, p. 93–111)

2014 m. liepos 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1048/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomos informavimo ir viešinimo priemonės visuomenei ir informavimo priemonės paramos gavėjams (OL L 291, 2014 10 7, p. 6–8)

2014 m. liepos 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1049/2014 dėl informavimo ir viešinimo priemonių techninių charakteristikų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 291, 2014 10 7, p. 9–13)

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/377, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi metinio likučio mokėjimui reikalingų dokumentų pavyzdžiai (OL L 64, 2015 3 7, p. 17–29)

2015 m. kovo 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/378, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 514/2014 taikymo taisyklės, susijusios su metinio sąskaitų patvirtinimo procedūros ir atitikties patvirtinimo procedūros įgyvendinimu (OL L 64, 2015 3 7, p. 30–32)

2015 m. gegužės 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/840 dėl patikrinimų, kuriuos atlieka atsakingos institucijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (OL L 134, 2015 5 30, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 14.11.2016

Top