EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF)

Šiuo reglamentu įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas. Šis fondas siekia prisidėti prie veiksmingo migracijos srautų valdymo ir bendros ES imigracijos ir prieglobsčio politikos įgyvendinimo ir plėtojimo.

DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB.

SANTRAUKA

ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas (PMIF) siekia keturių pagrindinių tikslų:

  • stiprinti ir plėtoti visus bendros Europos prieglobsčio sistemos aspektus, įskaitant jos išorės dimensiją;
  • remti į valstybes nares nukreiptą teisėtą migracijąne ESšalių piliečių integraciją, atitinkančią jų ekonominius ir socialinius poreikius, pavyzdžiui, darbo rinkos poreikius, ir skatinti veiksmingąne ESšalių piliečių integraciją ;
  • stiprinti valstybių narių grąžinimo strategijas, kuriose būtų akcentuojamas grąžinimo tvarumas ir veiksminga readmisija kilmės šalyse;
  • stiprinti valstybių narių solidarumą ir dalijimąsi atsakomybe, visų pirma kiek tai susiję su valstybėmis narėmis, kurioms migrantų ir prieglobsčio prašytojų srautai daro didžiausią poveikį.

Visos ES šalys (išskyrus Daniją, kuri nedalyvauja šiame fonde) parengia nacionalines programas ir jose nurodo veiksmus, kuriais bus siekiama PMIF reglamente išdėstytų tikslų.

Veiksmų pavyzdžiai - priemonės, skirtos remti:

  • priėmimo ir prieglobsčio sistemas, pvz., tobulinant administracines struktūras, mokant personalą taikyti prieglobsčio procedūras, plėtojant sulaikymą pakeičiančias priemones ir kt.);
  • integracijos priemones ypač vietos lygmeniu (pvz., rengiant mokymus ir teikiant paslaugas ne ES šalių piliečiams, dalijimasis geriausia ES šalių praktika ir kt.);
  • savanoriško grįžimo programas, reintegracijos priemones ir kt.

Nors didžiausia fondo biudžeto dalis skiriama nacionalinėms programoms, tam tikra jo dalis naudojama ir ES lygio veiksmams (vadinamiems Sąjungos veiksmais), pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju, Europos migracijos tinklui bei techninei pagalbai iš Europos Komisijos finansuoti.

Konkretūs veiksmai

Be asignavimų, skirtų nacionalinėms programoms, valstybės narės gali gauti papildomą sumą konkretiems veiksmams įgyvendinti. Veiksmams (nurodytiems II priede) vykdyti reikia valstybių narių bendradarbiavimo ir jie turi duoti Sąjungai didelę papildomą naudą.

Sąjungos programa dėl perkėlimo į Europos Sąjungą

Kiekviena valstybė narė kas dvejus metus taip pat gali gauti papildomą sumą, pagrįstą vienkartine 6 000 EUR išmoka už kiekvieną į Europos Sąjungą perkeltą asmenį, kuri padidinama iki 10 000 EUR už bendrus prioritetus (pvz., regioninės apsaugos programos) ir už pažeidžiamas asmenų grupes.

Biudžetas

Finansinis paketas fondo įgyvendinimui 2014-2020 m. - 3,137 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis.

Daugiau informacijos apie fondo įgyvendinimą galima rasti Reglamente (ES) Nr. 514/2014.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 516/2014

2014 5 21

-

OL L 150, 2014 5 20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (Oficialusis leidinys L 150, 2014 5 20).

paskutinis atnaujinimas 03.08.2014

Top