EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EURODAC: Europos sistema prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudams lyginti

EURODAC: Europos sistema prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudams lyginti

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl EURODAC – ES duomenų bazės prieglobsčio prašytojų pirštų atspaudams lyginti

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Šiuo reglamentu išplečiama ES biometrinių duomenų bazė EURODAC, kurioje saugomi prieglobsčio prašytojų ir ES / Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančių šalių piliečių pirštų atspaudai, skirti palyginti tarp ES šalių.
 • Siekiama:
  • padėti ES šalims lengviau nustatyti atsakomybę už prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą, palyginant prieglobsčio prašytojų ir ES / EEE nepriklausančių šalių piliečių pirštų atspaudus su centrinėje duomenų bazėje esančiais duomenimis;
  • sudaryti sąlygas teisėsaugos institucijoms, laikantis griežtų sąlygų, naudotis EURODAC teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų tyrimo, atskleidimo ir prevencijos tikslais.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Kiekviena ES šalis privalo imti visų ne jaunesnių kaip 14 metų amžiaus prieglobsčio prašytojų ir asmenų, sulaikytų mėginant neteisėtai kirsti sieną (pavyzdžiui, ES / EEE nepriklausančių šalių piliečių arba asmenų be pilietybės, įvažiuojančių be galiojančių dokumentų), pirštų atspaudus ir per 72 valandas perduoti duomenis EURODAC.
 • Jei aptinkama, kad prieglobsčio prašytojas ar ES / EEE nepriklausančios šalies pilietis yra ES šalyje nelegaliai, tokia ES šalis gali patikrinti EURODAC, ar toks asmuo anksčiau kreipėsi dėl prieglobsčio kurioje nors ES šalyje arba buvo sulaikytas jam mėginant neteisėtai patekti į ES.
 • Pirštų atspaudų duomenys turėtų būti ištrinami, prieglobsčio prašytojams, ES / EEE nepriklausančių šalių piliečiams ar asmenims be pilietybės gavus ES šalies pilietybę.
 • Šis reglamentas padeda taikyti reglamentą „Dublinas III“ (Reglamentą (ES) Nr. 604/2013), kuriuo nustatomos taisyklės, skirtos nustatyti, kuri ES šalis atsako už pateikto prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą.
 • Pradiniame EURODAC teisės akte (Tarybos reglamente (EB) Nr. 2725/2000) nebuvo numatyta galimybė teisėsaugos institucijoms kreiptis dėl duomenų palyginimo. Tačiau šiuo reglamentu leidžiama policijos pajėgoms ir Europolui palyginti pirštų atspaudus, siejamus su baudžiamuoju tyrimu, su EURODAC duomenų bazėje esančiais pirštų atspaudais. Vis dėlto atsižvelgiant į pagrindinę teisę į privatumą, teisėsaugos institucijos gali naudotis EURODAC palyginimo tikslais:
  • jei esama pagrįstų priežasčių manyti, kad atlikus palyginimą bus labai prisidėta prie teroristinių ar kitų sunkių nusikalstamų veikų prevencijos, nustatymo ar ištyrimo;
  • tik kaip paskutine priemone po to, kai atliekami keli kiti patikrinimai.
 • EURODAC duomenimis negalima dalytis su ES nepriklausančiomis šalimis (išskyrus Islandiją ir Norvegiją).
 • Kai kurie prieglobsčio prašytojai ir ES / EEE nepriklausančių šalių piliečiai ar asmenys be pilietybės atsisakė bendradarbiauti su ES šalimis, kurios norėjo įtraukti jų pirštų atspaudus į EURODAC duomenų bazę. Todėl Europos Komisija išleido dokumentą dėl galimos geriausios praktikos, susijusios su pirštų atspaudų ėmimu.
 • 2020 m. pasirašytu ES, Islandijos ir Norvegijos protokolu išplečiamas Reglamento (ES) Nr. 603/2013 taikymas Norvegijai ir Islandijai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2015 m. liepos 20 d.

KONTEKSTAS

EURODAC duomenų bazė buvo sukurta 2000 m. (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2725/2000), o pradėjo veikti 2003 m. Komisija mano, kad tai yra labai sėkminga informacinių technologijų (IT) priemonė.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl Eurodac sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su Eurodac sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (OL L 180, 2013 6 29, p. 1–30)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl valstybės, atsakingos už prieglobsčio prašymo, pateikto valstybėje narėje arba Islandijoje ar Norvegijoje, nagrinėjimą, nustatymo kriterijų ir mechanizmų Europos Sąjungos, Islandijos ir Norvegijos Karalystės protokolas dėl prieigos prie Eurodac teisėsaugos tikslais (OL L 64, 2020 3 3, p. 3–7)

Komisijos tarnybų darbo dokumentas dėl Eurodac reglamento dėl prievolės imti pirštų atspaudus įgyvendinimo (SWD(2015) 150 final, 2015 5 27)

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31–59)

paskutinis atnaujinimas 03.06.2020

Top