EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES prieglobsčio politika: už prašymų nagrinėjimą atsakinga ES šalis

ES prieglobsčio politika: už prašymų nagrinėjimą atsakinga ES šalis

Reglamente (ES) Nr. 604/2013 (reglamentas „Dublinas III“), keičiančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003 (reglamentas „Dublinas II“), pateikti ES šalies, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai.

DOKUMENTAS

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai.

SANTRAUKA

Reglamente (ES) Nr. 604/2013 (reglamentas „Dublinas III“), keičiančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 343/2003 (reglamentas „Dublinas II“), pateikti ES šalies, atsakingos už pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamente „Dublinas III“ nustatyta, kuri ES šalis yra atsakinga už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą. Tai užtikrina prašytojams geresnę apsaugą, kol bus nustatytas jų statusas. Reglamentu taip pat sukurta nauja sistema, skirta išankstiniam problemų nacionalinėse prieglobsčio ar priėmimo sistemose nustatymui ir kovai su jų priežastimis, kol jos nesukėlė didelės krizės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atsakomybės nustatymo principas ir kriterijai

Pagal svarbą:

 • šeimos priežastys;
 • naujos vizos ar leidimo gyventi ES šalyje turėjimas;
 • kaip prašytojas pateko į ES: neteisėtai ar teisėtai.

Daugiau garantijų prašytojams

Reglamentu nustatyta daugiau apsauginių garantijų prašytojams, kaip antai:

 • teisė į informaciją;
 • asmeniniai pokalbiai;
 • daugiau garantijų nepilnamečiams, visos procedūros metu pirmenybę teikiant vaiko interesams;
 • didesnė apsauga prašytojų vaikams, šeimos nariams, išlaikomiems asmenims ir giminaičiams;
 • esant prašymui, nemokama teisinė pagalba;
 • teisė apskųsti perdavimo sprendimą kitai ES šaliai, įskaitant galimybę sustabdyti sprendimo vykdymą.

Naujame 2014 m. pasiūlyme nustatytos taisyklės, kaip nuspręsti, kas yra atsakingas už nelydimų nepilnamečių pateiktų prašymų nagrinėjimą.

Sulaikymas

Paprastai prašytojai nėra sulaikomi vien dėl to, kad jie kreipėsi prieglobsčio. Vis dėlto reglamente numatytas prašytojų sulaikymas, jeigu nustatoma rizika, kad asmuo pasislėps (pvz., jie perduodami kitai ES šaliai).

Išankstinio įspėjimo, parengties ir krizių valdymo mechanizmas

Reglamentu „Dublinas III“ užtikrinamas didesnis sistemos veiksmingumas. Juo nustatyta išankstinio įspėjimo, parengties ir krizių valdymo sistema, skirta:

 • spręsti nacionalinių prieglobsčio sistemų sutrikimus arba
 • padėti ES šalims, kurios prie sienos gauna daug tarptautinės apsaugos prašymų.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Naujuoju reglamentu, kuris taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d., pakeičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 343/2003 (panaikintas).

KONTEKSTAS

ES kuria bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS). Nuo 2011 m. priimta įvairių dokumentų, kuriais siekiama pagerinti BEPS darbą.

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė: Komisijos komunikatas COVID-19. Aktualių ES prieglobsčio ir grąžinimo procedūrų nuostatų įgyvendinimo ir perkėlimo į ES gairės

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 604/2013

2014 1 1

-

OL L 180, 2013 6 29, p. 31-59

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (Oficialusis leidinys L 337, 2011 12 20, p. 9-26).

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/32/ES dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos (Oficialusis leidinys L 180, 2013 6 29, p. 60-95).

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (Oficialusis leidinys L 180, 2013 6 29, p. 96-116).

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 603/2013 dėl „Eurodac“ sistemos pirštų atspaudams lyginti sukūrimo siekiant veiksmingai taikyti Reglamentą (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai, ir dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų bei Europolo teisėsaugos tikslais teikiamų prašymų palyginti duomenis su „Eurodac“ sistemos duomenimis ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (Oficialusis leidinys L 180, 2013 6 29, p. 1-30).

2003 m. rugsėjo 2 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (Oficialusis leidinys L 222, 2003 9 5, p. 3-23).

2014 m. sausio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 118/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1560/2003, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, taikymo taisykles (Oficialusis leidinys L 39, 2014 2 8, p. 1-43).

paskutinis atnaujinimas 25.05.2020

Top