Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prieglobsčio prašytojų gyvenimo sąlygos: ES taisyklės

Prieglobsčio prašytojų gyvenimo sąlygos: ES taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Šia direktyva nustatomos Europos Sąjungos (ES) taisyklės dėl tarptautinės apsaugos prašytojų* (prieglobsčio prašytojų arba žmonių, prašančių papildomos apsaugos*), kurie laukia, kol bus išnagrinėtas jų prašymas, gyvenimo (arba priėmimo) sąlygų. Šios taisyklės turėtų padėti užkirsti kelią žmonių migracijai į kitas šalis dėl skirtingų gyvenimo sąlygų.
 • Direktyva siekiama prieglobsčio prašytojams garantuoti jų orumo nežeminantį gyvenimo lygį ES ir užtikrinti, kad būtų gerbiamos jų žmogaus teisės.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kam taikoma?

Direktyva taikoma tarptautinės apsaugos prašytojams ir jų šeimos nariams, įskaitant:

 • sutuoktinius ir nesantuokinius partnerius;
 • jų vaikus iki 18 metų;
 • kitus šeimos narius (pvz., prašytojo motiną ar tėvą, jei prašytojas yra jaunesnis nei 18 metų).

ES priėmimo normos

Direktyva siekiama suderinti priėmimo sąlygas visoje ES. Tarp šių sąlygų yra:

 • galimybė gauti būstą;
 • maistas, apranga;
 • finansinės išmokos;
 • tinkamas gyvenimo lygis;
 • medicininė ir psichologinė pagalba.

Kitos garantijos

Be pagrindinių priėmimo sąlygų ES šalys turi užtikrinti, kad prašytojai turėtų galimybę:

 • patekti į darbo rinką per devynis mėnesius;
 • suteikti išsilavinimą savo vaikams iki 18 metų.

Pažeidžiami asmenys

 • Individualaus įvertinimo metu turi būti įvertinti pažeidžiamų asmenų (vaikų, neįgaliųjų ar asmenų, patyrusių prievartą) poreikiai.
 • Specialios taisyklės yra taikomos vaikams, nelydimiems nepilnamečiams ir kankinimų ir smurto aukoms.
 • Pažeidžiamiems prieglobsčio prašytojams turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti psichologine pagalba.
 • Jei prieglobsčio prašo nelydimi nepilnamečiai, jiems turi būti skirtas tinkamą kvalifikaciją turintis atstovas, kuris jiems padės. Visada pirmiausia atsižvelgiama į vaikų ir šeimos vienovės interesus.

Prieglobsčio prašytojų sulaikymas

Prašytojai negali būti sulaikyti tik todėl, kad jie prašo tarptautinės apsaugos. Sulaikymas yra paskutinė priemonė, dėl kurios sprendžiama kiekvienu atveju atskirai.

Siekiant išvengti savavališko sulaikymo, priimtas išsamus sulaikymo pagrindų sąrašas.

Direktyva taip pat:

 • apribojama sulaikymo trukmė;
 • ribojamas pažeidžiamų asmenų, ypač vaikų, sulaikymas;
 • numatomos teisinės garantijos (pvz., galimybė pasinaudoti nemokama teisine pagalba, teisė gauti informaciją raštu, kai apskundžiamas įsakymas sulaikyti);
 • nustatomos specialios priėmimo sąlygos sulaikymo centruose, kaip antai galimybė pabūti gryname ore ir susisiekti su teisininkais, nevyriausybinėmis organizacijomis ir šeimos nariais.

Nuo 2015 m. liepos 21 d. Direktyva 2013/33/ES panaikinta Direktyva 2003/9/EB.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2013 m. liepos 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2015 m. liepos 21 d.

KONTEKSTAS

ES kuria bendrą Europos prieglobsčio sistemą (BEPS). Nuo 2013 m. priimta eilė teisinių dokumentų, kuriais siekiama pagerinti BEPS darbą.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tarptautinė apsauga: pabėgėlio arba papildomos apsaugos statusas.

Papildomos apsaugos statusas: statusas, kurį galima suteikti ES nepriklausančių šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės, kurie neatitinka pabėgėlio statuso kriterijų, tačiau kuriems grėstų didelis pavojus, jei jie grįžtų į savo kilmės šalį.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/33/ES, kuria nustatomos normos dėl tarptautinės apsaugos prašytojų priėmimo (OL L 180, 2013 6 29, p. 96–116)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. sausio 27 d. Tarybos direktyva 2003/9/EB nustatanti minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo (OL L 31, 2003 2 6, p. 18–25)

paskutinis atnaujinimas 31.10.2016

Top