Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

 • Reglamentu įsteigiamos Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgos pirmą kartą siekiant užtikrinti veiksmingą Europos integruoto sienų valdymo įgyvendinimą prie Europos Sąjungos (ES) bei Šengeno asocijuotųjų šalių (Islandijos, Norvegijos ir Šveicarijos) išorės sienų.
 • Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas sudaro Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų agentūra (toliau – Agentūra), sukurta esamos ES sienų agentūros (paprastai vadinamos FRONTEX) pagrindu, ir ES šalių bei Šengeno asocijuotųjų šalių institucijos, atsakingos už sienų valdymą.
 • Reglamentu taip pat išplečiami ir sustiprinami FRONTEX įgaliojimai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindinės Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų užduotys

 • Pagrindinė Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų užduotis yra siekti Europos integruoto sienų valdymo, kurį turėtų įgyvendinti Agentūra ir už sienų valdymą atsakingos nacionalinės institucijos.
 • Pagrindiniai Agentūros veiksmai:
  • prisidėti prie veiksmingos sienų kontrolės prie atitinkamų išorės sienų, įskaitant priemones, kuriomis sudaromos palankios sąlygos teisėtam sienų kirtimui ir tarpvalstybinių nusikaltimų, kaip antai migrantų gabenimo ir prekybos žmonėmis, nustatymui;
  • teikti techninę ir operatyvinę pagalbą dalyvaujančioms šalims vykdant bendras operacijas* ir teikiant skubią pasienio pagalbą;
  • teikti techninę ir operatyvinę pagalbą atliekant nelaimės jūroje ištiktų asmenų paieškos ir gelbėjimo operacijas, susidarius atitinkamai padėčiai sienų stebėjimo operacijų jūroje metu;
  • atlikti vidaus saugumo rizikos ir grėsmių, galinčių turėti įtakos ES išorės sienų saugumui arba veikimui, analizę;
  • bendradarbiauti su ES nepriklausančiomis šalimis ir Šengeno asocijuotosioms šalims nepriklausančiomis šalimis, sutelkiant dėmesį į kaimynines šalis ir neteisėtos imigracijos kilmės ir (arba) tranzito šalis;
  • atlikti pažeidžiamumo vertinimą, įskaitant dalyvaujančiųjų šalių pajėgumo ir pasirengimo kovoti su grėsmėmis bei spręsti iškilusius sunkumus prie išorės sienų vertinimą;
  • organizuoti, koordinuoti ir vykdyti grąžinimo operacijas, teikti pagalbą.

Gelbėjimo operacijos

Remiantis tarptautinėmis konvencijomis, kaip antai Tarptautine konvencija dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje, bet kokie laivai, dalyvaujantys jūrų operacijose, kurias koordinuoja Agentūra, turi teikti pagalbą nelaimės jūroje ištiktiems žmonėms. Agentūra padeda dalyvaujančioms šalims vykdyti paieškos ir gelbėjimo darbus, kad prireikus būtų apsaugotos ir gelbėjamos gyvybės atliekant jūrų sienų stebėjimo operacijas.

Migracijos srautų stebėsena ir rizikos analizė

 • Agentūra padeda užtikrinti, kad ES standartai, apsaugantys ir sustiprinantys sienų valdymą, būtų įgyvendinti prie visų išorės sienų.
 • ES šalių ir Šengeno asocijuotųjų šalių išorės sienos bus nuolat stebimos atliekant rizikos analizę ir privalomus pažeidžiamumo vertinimus siekiant nustatyti ir panaikinti silpnąsias vietas.

ES sienų ir pakrančių apsaugos būriai

 • Greitojo reagavimo rezervas, kurį sudaro ne mažiau kaip 1 500 sienos ir pakrantės apsaugos pareigūnų, ir techninės įrangos rezervas turi būti pasirengę reaguoti į bet kokius sunkumus prie išorės sienų, kylančius dėl neteisėtos imigracijos.
 • Iš greitojo reagavimo rezervo siunčiami Europos sienų ir pakrančių apsaugos būriai prireikus turėtų būti nedelsiant papildomi kitais sienų apsaugos būriais iš ES šalių.

Asmens duomenų tvarkymas

 • Agentūra gali tvarkyti asmens duomenis tik šiais tikslais: rizikos analizė, operatyvinės veiklos organizavimas, įskaitant bendras operacijas, skubi pasienio pagalba, grąžinimo operacijos* ir grąžinimo pagalba*, perdavimas kompetentingoms nacionalinėms institucijoms arba ES agentūroms, kaip antai EASO, Europolui ir Eurojustui.
 • Agentūra tvarkys duomenis apie asmenis, kurie, kaip įtariama, dalyvavo vykdant nusikaltimus, kaip antai, neteisėtą migrantų gabenimą, prekybą žmonėmis ar teroristinę veiklą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2016 m. spalio 6 d. Greitojo reagavimo ir techninės įrangos rezervai veikia nuo 2016 m. gruodžio mėn.

KONTEKSTAS

Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų įkūrimas yra viena iš priemonių, išdėstytų Europos migracijos darbotvarkėje, siekiant sustiprinti ES išorės sienų valdymą ir saugumą.

Taip pat žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Bendros operacijos: operacijos, kurias koordinuoja Agentūra ir kurios susijusios su žmogiškaisiais ištekliais ir technine įranga, kuriuos teikia viena arba daugiau ES šalių.

Grąžinimo operacijos: agentūros koordinuojama operacija, kurią vykdant viena arba daugiau ES šalių teikia techninį ir operatyvinį pastiprinimą, o grąžinami asmenys iš vienos arba daugiau šalių grįžta priverstinai arba savanoriškai.

Grąžinimo pagalba: agentūros ES šalims teikiamos didesnės techninės ir operatyvinės pagalbos veikla, kurią sudaro Europos grąžinimo pagalbos būrių siuntimas į ES šalis ir grąžinimo operacijų organizavimas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2016 m. rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1624 dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 863/2007, Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2007/2004 ir Tarybos sprendimas 2005/267/EB (OL L 251, 2016 9 16, p. 1–76)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 77, 2016 3 23, p. 1–52)

Paskesni Reglamento (ES) 2016/399 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 31.05.2017

Top