EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aplinkos ir klimato politikos programa (LIFE) (2014-2020 m.)

Šiuo reglamentu įsteigiama LIFE programos, kuri yra pagrindinė ES aplinkos ir kovos su klimato kaita politikos finansavimo sistema, penktoji versija. Didžiausias dėmesys joje skiriamas konkretiems aplinkos ir klimato politikos prioritetams bei veiksmų sritims.

DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007.

SANTRAUKA

2014-2020 m. aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) tikslas - prisidėti prie tvarios plėtros ir strategijos„Europa 2020“ , septintosios Sąjungos aplinkos veiksmų programos bei kitų atitinkamų ES aplinkos ir klimato kaitos iniciatyvų tikslų bei užduočių įgyvendinimo.

Programoje sukurtos dvi paprogramės (aplinkos ir klimato politikos). Joje taip pat yra numatyti integruotieji projektai, vykdomi didelėje teritorijoje, pradedant regionų ar keleto miestų lygmeniu. Taip siekiama įgyvendinti aplinkos ir klimato kaitos politiką taikant ES teisės aktais grindžiamus planus ir strategijas bei toliau integruoti šią politiką į kitas politikos sritis. Siekiant tai padaryti ketinama mobilizuoti papildomas, ypač ES, lėšas.

Kitos naujovės yra dvi novatoriškos finansinės priemonės, skirtos projektų finansavimui paskolomis ir nuosavu kapitalu: Privatus finansavimas energijos vartojimo efektyvumui didinti (angl. PF4EE) ir Gamtos turtų finansavimo priemonė (angl. NCFF), kurią, kaip bandomąjį projektą, bendrai finansuoja Europos Komisija ir Europos investicijų bankas (EIB).

Apskritai ne mažiau kaip 81 % LIFE išteklių turi būti skirti projektams.

LIFE pagrindiniai tikslai yra:

  • atlikti katalizatoriaus vaidmenį siekiant paskatinti aplinkos ir klimato politikos kūrimo pokyčius;
  • skatinti aplinkos ir klimato politikos tikslų įgyvendinimą ir integraciją į kitas politikos sritis ir į ES šalių praktiką;
  • geresnis valdymas;
  • ypatingas ryšys su ES prioritetais: išteklių naudojimo efektyvumas, biologinės įvairovės nykimas bei prisitaikymas prie klimato kaitos ir jos švelninimas.

Aplinkos paprogramės (75 % biudžeto) trys prioritetinės sritys yra:

  • aplinka ir efektyvus išteklių naudojimas;
  • gamta ir biologinė įvairovė (55 % biudžeto veiklos dotacijoms pagal aplinkos paprogramę);
  • aplinkos valdymas ir informavimas.

Šie prioritetai apima septynis teminius prioritetus: gamta ir biologinė įvairovė; vanduo, įskaitant jūrų aplinką; atliekos; išteklių, įskaitant dirvožemį ir miškus, veiksmingumas bei ekologiška ir antrinių žaliavų panaudojimu grindžiama ekonomika; aplinka ir sveikata, įskaitant chemines medžiagas ir triukšmą; oro kokybė ir išmetalai, įskaitant miestų aplinkoje; bei informacija ir valdymas.

Klimato kaitos paprogramės (25 % biudžeto) trys prioritetinės sritys yra:

  • švelninimas (prisideda prie šiltnamio dujų išmetalų mažinimo);
  • prisitaikymas (prisideda prie pagalbos veiksmų, siekiančių padidinti atsparumą klimato kaitai);
  • LIFE klimato valdymas ir informacija (pvz., informuotumo klimato klausimais didinimas).

Nacionaliniai asignavimai

Pirmosios daugiametės darbo programos trukmės laikotarpiu (2014-2017 m.) nacionaliniai asignavimai taikomi tik „tradiciniams“ (t. y. geriausios praktikos, parodomiesiems, bandomiesiems arba informavimo, informuotumo didinimo ir sklaidos) projektams bei NCFF pagal aplinkos paprogramę. Nuo 2018 m. projektai bus atrenkami išimtinai atsižvelgiant į privalumus.

Teritorinio taikymo sritis

ES nepriklausančios šalys gali dalyvauti LIFE remiantis specialiu susitarimu su Komisija. Programos veikla už ES ribų, taip pat bendradarbiavimas su tarptautinėmis institucijomis, yra įmanomi tam tikromis sąlygomis.

LIFE programos bendras biudžetas 2014-2020 m. siekia beveik 3 456,7 mln. EUR.

Daugiau informacijos:

Europos Komisijos aplinkos generalinio direktorato interneto svetainė apie LIFE ir jos pristatymas

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013

2014 1 1

-

OL L 347, 2013 12 20

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. kovo 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas dėl 2014-2017 m. daugiametės LIFE darbo programos priėmimo (2014/203/ES) (OL L 116, 2014 4 17).

paskutinis atnaujinimas 16.06.2014

Top