EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (fluorintų dujų) kiekio mažinimas

Antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančių dujų (fluorintų dujų) kiekio mažinimas

Reglamentu siekiama sušvelninti klimato kaitą ir apsaugoti aplinką mažinant išmetamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F dujų) kiekį. Pagrindinis tikslas - iki 2030 m. sumažinti šiandien išmetamą dujų kiekį dviem trečdaliais.

DOKUMENTAS

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 517/2014 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 842/2006.

SANTRAUKA

Reglamentu siekiama sušvelninti klimato kaitą ir apsaugoti aplinką mažinant išmetamą fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F dujų) kiekį. Pagrindinis tikslas - iki 2030 m. sumažinti šiandien išmetamą dujų kiekį dviem trečdaliais.

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos taisyklės dėl F dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo. Juo uždraudžiamas kai kurių gaminių, kuriuose yra F dujų, pardavimas.

Reglamentas taikomas hidrofluorangliavandeniliams (HFC)*, perfluorangliavandeniliams (PFC)* ir sieros heksafluoridams (SF6)*.

Juo nustatoma bendra metinė HFC poveikio klimato kaitai riba, kuri 2015-2030 m. bus laipsniškai mažinama.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomi šie įsipareigojimai:

  • draudžiama į atmosferą sąmoningai išleisti F dujas, jei išleidimas nėra techniškai būtinas naudojant produktą pagal paskirtį. Gamintojai privalo imtis visų priemonių, kad apribotų išmetamą F dujų kiekį gamybos, transportavimo ir saugojimo metu;
  • įrangos, kurioje yra F dujų, operatoriai privalo imtis visų atsargumo priemonių, kad išvengtų bet kokių nuotėkių. Jie privalo užtikrinti reguliarius įrangos patikrinimus dėl nuotėkio. Reikalavimai skiriasi, priklausomai nuo įrangos galimo poveikio klimatui ir hermetiškumo;
  • nacionalinės valdžios institucijos turi parengti sertifikavimo ir mokymo programas, skirtas įmonėms ir asmenims, kurie montuoja F dujų įrangą, atlieka jos aptarnavimą, techninę priežiūrą, remontą arba nutraukia jos eksploataciją, taip pat surenka F dujas;
  • 2015-2025 m. palaipsniui įvedami draudimai, taikomi naujų gaminių, kaip antai tam tikrų kategorijų šaldytuvų ir šaldiklių, oro kondicionavimo sistemų, putų ir aerozolių, kuriuose yra F dujų, pardavimui, jei yra labiau klimatui palankių alternatyvų;
  • HFC naudojimo poveikis klimatui yra mažinamas palaipsniui. 2030 m. didžiausias metinis HFC, kurie bus pateikti rinkai, kiekis bus 21 %. Komisija, siekdama užtikrinti nustatytų apribojimų laikymąsi, gamintojams ir importuotojams skiria metines kvotas, kurių negalima viršyti;
  • žaliavų gamintojai, importuotojai, eksportuotojai bei naudotojai ir įmonės, kurios suardo F dujas, turi kasmet Komisijai teikti ataskaitas. F dujų įrangos importuotojai taip pat turi teikti ataskaitas, o nuo 2017 m. - ir įrodymus, kad HFC kiekis jų importuojamoje įrangoje yra įskaičiuotas.

Komisija ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. pateiks šio reglamento poveikio ataskaitą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

F dujos yra antropogeninės kilmės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, kurių poveikis visuotiniam klimato atšilimui yra 23 000 kartų didesnis nei anglies dioksido. Jos sudaro 2 % viso ES išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. F dujos yra dažnai keičiamos klimatui palankesnėmis alternatyvomis.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*HFC yra naudojami kaip aušalai, valikliai ir putodarės priemonės (pavyzdžiui, gesintuvai).

*PFC yra naudojami gaminant puslaidininkius, kaip valiklius ir putodares priemones.

*Sieros heksafluoridai yra naudojami aukštos įtampos perjungimo įrenginiuose ir magnio gamybai.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos klimato politikos generalinio direktorato interneto svetainėje.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 517/2014

2014 6 9

-

OL L 150, 2014 5 20, p. 195-230

paskutinis atnaujinimas 23.07.2015

Top