EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos MVĮ konkurencingumo didinimas: COSME programa

Europos MVĮ konkurencingumo didinimas: COSME programa

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) (2014–2020 m.)

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu nustatoma Europos Sąjungos (ES) programa, kuria siekiama didinti paramą mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), gerinant sąlygas verslumui.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • MVĮ yra labai svarbus ekonomikos augimo ir užimtumo skatinimo veiksnys ES. Įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) sudaro palankesnes sąlygas MVĮ išlikti konkurencingomis, suteikiant galimybes gauti finansavimą ir patekti į rinkas, supaprastinant reguliavimą ir propaguojant verslumą.
 • COSME programa suteikia Europos MVĮ ir Europos Komisijai tiesioginį bendravimo kanalą.

Geresnės verslo sąlygos

 • COSME programa rems veiksmus, kurie užtikrina MVĮ geresnes galimybes gauti finansavimą jų steigimo ir augimo etapais. Tarp finansinių priemonių yra nuosavo kapitalo ir paskolų garantijų priemonės. Tam tikrais atvejais jos gali būti naudojamos kartu su nacionalinėmis finansinėmis priemonėmis, įgyvendinant regioninę politiką, ir mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“.
 • Programa taip pat užtikrins didesnes galimybes patekti į rinkas ES viduje ir už jos ribų. Ji suteiks informacijos apie tokias sritis kaip:
  • esamos verslo galimybės;
  • patekimo į rinkas už ES ribų kliūtys;
  • konsultacijos teisiniais ir muitinės praktikos klausimais.
 • Taip pat bus teikiamos paramos paslaugos intelektinės nuosavybės teisių klausimais, įskaitant pagalbą tarpvalstybiniam verslo bendradarbiavimui, technologijų, mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros perdavimui ir inovacijų partnerystėms.

Konkurencijos skatinimas

 • Siekiant išlaikyti įmonių konkurencingumą ir tvarumą, programa siekiama gerinti esamų politikos sričių, kurios turi poveikį MVĮ, planavimą ir įgyvendinimą. Ja taip pat bus skatinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas ir teikiama parama produktų, paslaugų ir technologijų plėtojimui.
 • Be to, MVĮ bus skatinamos veikti tausojant aplinką ir demonstruoti socialinę atsakomybę.

Verslumo kultūra

 • Programoje skiriamas dėmesys ir verslumo propagavimui. Ja siekiama sukurti verslumo kultūrą ES, pašalinant kliūtis, dėl kurių mažosioms įmonėms sunku augti, įskaitant MVĮ jau tenkančią reguliavimo naštą.
 • Itin daug dėmesio bus skiriama jaunosioms verslininkėms, taip pat kitoms konkrečioms tikslinėms grupėms, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonėms ir verslininkams, priklausantiems socialiai remtinoms grupėms.

Finansavimas

Programos, kuri bus įgyvendinama 2014–2020 m., daugiau kaip septynerių metų biudžetą sudaro 2,3 mlrd. eurų. Ją valdys Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2013 m. gruodžio 23 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1287/2013, kuriuo sukuriama 2014–2020 m. įmonių konkurencingumo ir mažųjų bei vidutinių įmonių programa (COSME) ir panaikinamas Sprendimas Nr. 1639/2006/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 33–49)

Žr. konsoliduotą versiją

paskutinis atnaujinimas 01.03.2018

Top