EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

„Erasmus+“ – ES tarptautinės partnerystės švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama ES švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

„Erasmus+“ siekiama:

 • suteikti galimybę jaunimui išsiugdyti įgūdžius ir sukaupti žinias užsienyje, kad padidėtų jų įsidarbinimo galimybės;
 • pagerinti švietimo ir mokymo įstaigų mokymo kokybę bei inovacijas;
 • papildyti valstybių narių politines pastangas modernizuoti savo švietimo ir profesinio mokymo sistemas;
 • didinti švietimo ir mokymo tarptautinį matmenį, užtikrinant ES ir šalių partnerių aukštojo mokslo bei profesinio rengimo ir mokymo įstaigų partnerystes;
 • gerinti kalbų mokymą(si);
 • skatinti akademinės bendruomenės, studentų ir piliečių Europos integracijos studijų ir mokslinių tyrimų meistriškumą;
 • skatinti organizacijas, veikiančias mėgėjiško sporto srityje (daugiausia viešuosius subjektus ir klubus), kad jos išnaudotų sporto potencialą skatinant socialinę įtrauktį ir atkreiptų dėmesį į dopingo, susitarimų dėl varžybų baigties, rasizmo ir netolerancijos grėsmes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Atrankos kriterijus

„ERASMUS+“ programoje gali dalyvauti visos ES šalys, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Šveicarija, taip pat šalys, kurios kreipėsi dėl narystės ES, ir potencialios šalys kandidatės. Šalys partnerės, kurioms taikoma ES kaimynystės politika atitiks reikalavimus, keliamus studijoms ir mokymui, taip pat jaunimo veiklai.

Įgyvendinimas ir dalyvavimas

Pagal „Erasmus+“ programą atliekami veiksmai skirstomi į decentralizuotus (kuriuos kiekvienoje valstybėje valdo nacionalinės agentūros) arba centralizuotus, kuriuos valdo Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) Briuselyje.

Biudžetas

Visi biudžeto asignavimai 2014–2020 m. laikotarpiu siekia 14,775 mlrd. EUR.

Iš biudžeto skiriama:

 • 77,5 % švietimo ir mokymo veiklai;
 • 10 % su jaunimu susijusiai veiklai;
 • 3,5 % studentų paskolų garantijų sistemai (studentams, kurie siekia antrosios pakopos laipsnio, pvz., magistro);
 • 1,9 % „Jean Monnet“ veiklai (Europos integracijos mokymas ir moksliniai tyrimai);
 • 1,8 % sporto veiklai;
 • 3,4 % nacionalinių agentūrų veiklos dotacijoms;
 • 1,9 % administracinėms išlaidoms padengti.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50–73)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES (OL L 250, 2018 10 4, p. 1–20)

paskutinis atnaujinimas 25.06.2014

Top