EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ekonomikos ir finansų komitetas

Ekonomikos ir finansų komitetas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2012/245/ES dėl Ekonomikos ir finansų komiteto įstatų pakeitimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAIS ASPEKTAIS

EFK iš pradžių buvo įsteigtas 1992 m. pagal Mastrichto sutartį. Komitetas atlieka šias užduotis:

 • Tarybos ir Komisijos prašymu arba savo iniciatyva teikia nuomonę šioms institucijoms;
 • stebi ES šalių ir ES ekonominę bei finansinę padėtį, reguliariai teikia ataskaitas Tarybai ir Komisijai, visų pirma dėl finansinių ryšių su ne ES šalimis ir tarptautinėmis institucijomis;
 • prisideda rengiant ES ekonomikos ir finansų ministrų tarybos (vadinamosios ECOFIN) darbą ir vykdo kitas jai Tarybos skirtas patariamąsias bei parengiamąsias užduotis;
 • bent kartą per metus ištiria kapitalo judėjimo ir mokėjimų laisvės padėtį, susidarančią taikant Sutartis ir Tarybos patvirtintas priemones;
 • stebi tų ES šalių, kurioms taikoma išimtis (toms, kurių atžvilgiu Taryba nėra priėmusi sprendimo, kad jos tenkina būtinas sąlygas įvesti eurą), pinigų ir finansų padėtį, bendrąją mokėjimo sistemą bei apie tai reguliariai praneša Tarybai ir Komisijai.

Sudėtis

 • Komitetą sudaro nacionalinių administracijų ir centrinių bankų vyresnieji pareigūnai, ECB ir Komisija. Kiekviena ES šalis skiria du atstovus (vieną iš nacionalinės valstybės tarnybos ir vieną iš nacionalinio centrinio banko) bei du pakaitinius narius. Komisija ir ECB skiria po du pilnateisius narius ir du pakaitinius narius.
 • EFK renkasi dviejų sudėčių, t. y. su nacionalinių centrinių bankų nariais ir be jų, priklausomai nuo ECOFIN darbotvarkės klausimų.
 • EFK taip pat renkasi euro zonos sudėties kaip Euro grupės darbo grupė. Tokiu atveju tik euro zonos nariai susitinka su Komisija ir ECB, kad parengtų euro grupės darbą. Nacionalinių centrinių bankų atstovai tokiuose susitikimuose nedalyvauja.
 • Nuolatinis pirmininkas renkamas iš nacionalinių administracijų atstovų dvejų metų kadencijai, kuri gali būti atnaujinama. Pirmininkui padeda sekretoriatas, kuris taip pat teikia paramą Ekonominės politikos komitetui ir euro grupei.

Veikla

EFK nuomonės ir ataskaitos paprastai priimamos bendru sutarimu susirinkimuose arba taikant rašytinę procedūrą. Balsavimo metu kiekvienas pilnateisis narys (arba pakaitinis narys, jam nesant) turi vieną balsą. Jeigu EFK nuomonė teikiama klausimu, dėl kurio bus priimamas ECOFIN sprendimas, nacionalinių centrinių bankų ir Komisijos atstovai balsavime nedalyvauja.

Darbo grupės ir pakomitečiai

2013 m. gegužės mėn. buvo sukurta aukšto lygio ekspertų grupė, kuri teikia rekomendacijas, kaip didinti MVĮ galimybes patekti į kapitalo rinkas ir teikti ilgalaikį finansavimą Europos infrastruktūrai. EFK taip pat turi pakomitečių ir darbo grupių, kurie apima įvairias sritis nuolatiniu ir ad hoc pagrindu, įskaitant sritis kaip antai:

 • ES valstybės skolos rinkos (t. y. vertybinių popierių, obligacijų ir kitų priemonių, kurias vyriausybės parduoda, kad finansuotų savo įsiskolinimus, rinkos);
 • finansinis stabilumas ir finansinių paslaugų klausimai (kaip antai pokyčiai draudimo ir pensijų fondų sektoriuose);
 • Tarptautinis valiutos fondas ir susiję klausimai;
 • euro monetų cirkuliacija ir išdavimas;
 • statistika.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2012 m. gegužės 9 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. balandžio 26 d. Tarybos sprendimas 2012/245/ES dėl Ekonomikos ir finansų komiteto įstatų pakeitimo (OL L 121, 2012 5 8, p. 22–24)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas 98/743/EB dėl išsamių Ekonomikos ir finansų komiteto sudarymo nuostatų (OL L 358, 1998 12 31, p. 109–110).

1998 m. gruodžio 31 d. Tarybos sprendimas 1999/8/EB, priimantis Ekonomikos ir finansų komiteto įstatus (OL L 5, 1999 1 9, p. 71)

Paskesni Sprendimo 1999/8/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 29.03.2017

Top