EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų stiprinimas

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų stiprinimas

Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų remia ūkininkus ir vartotojus, stiprindamas, pritaikydamas ir vystydamas sistemas aukštos kokybės Europos produktams ir maisto produktams identifikuoti.

DOKUMENTAS

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų.

SANTRAUKA

Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 siekiama sustiprinti Europos žemės ūkio produktų kokybės politiką, labiau derinant įvairias kokybės sistemas. Šiame reglamente nustatytomis priemonėmis ketinama remti žemės ūkio ir perdirbimo veiklą, taip pat su aukštos kokybės produktais siejamas ūkininkavimo sistemas ir taip prisidėti prie kaimo plėtros politikos tikslų įgyvendinimo. Tačiau šis reglamentas netaikomas spiritiniams gėrimams, aromatizuotiems vynams ar vynuogių produktams.

Reglamento pagrindiniai aspektai:

  • Vienas reglamentas SKVN (saugomoms kilmės vietos nuorodoms), SGN (saugomoms geografinėms nuorodoms) ir GTG (garantuotiems tradiciniams gaminiams).
  • Vienas taisyklių rinkinys SKVN, SGN ir GTG dėl oficialios kontrolės, procedūrų ir gamintojų vaidmens.
  • SKVN, SGN ir GTG sistemos stiprinimas ir paprastinimas.
  • Įregistruotų pavadinimų ir bendrų ES simbolių apsaugos didinimas ir aiškinimas.
  • Pavadinimų (SKVN, SGN ir GTG) registravimo tvarkos trumpinimas ir paprastinimas.
  • Parduodamų ES gaminių, kurių pavadinimai šiame reglamente nustatyta tvarka įregistruoti kaip SKVN, SGN ar GTG, etiketėje turi būti pavaizduotas Sąjungos simbolis ir gaminio pavadinimas (ši nuostata galioja nuo2016 01 04) .
  • naujos sistemos neprivalomiems kokybės terminams kūrimas, suteikiant vartotojams papildomos informacijos. Tai taikoma ir naujam terminui kalnų produktas.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 1151/2012

2013 01 04Tam tikros nuostatos taikomos nuo 2016 01 04.

-

OL L 343, 2012 12 14

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuria siekiama užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos, augalų dauginamosios medžiagos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, reglamentai (ES) Nr. 1151/2012, [...]/2013 ir direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB, 2008/120/EB ir 2009/128/EB (Oficialios kontrolės reglamentas). [COM(2013) 265 galutinis 2013 5 6 - neskelbta Oficialiajame leidinyje].

Paskutinį kartą atnaujinta: 05.02.2014

Top