Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ne kariniam naudojimui skirtų sprogmenų saugumo užtikrinimas

Ne kariniam naudojimui skirtų sprogmenų saugumo užtikrinimas

Europos Sąjungos (ES) politika dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų turi tris pagrindinius tikslus: i) sukurti vieningą ES rinką prekybai civiliniam naudojimui skirtais sprogmenimis; ii) suderinti jų saugos reikalavimus dėl aukšto apsaugo lygio; iii) nustatyti administracinę sistemą sprogmenų ir šaudmenų gabenimui prižiūrėti.

DOKUMENTAS

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/28/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija).

SANTRAUKA

Europos Sąjungos (ES) politika dėl civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų turi tris pagrindinius tikslus: i) sukurti vieningą ES rinką prekybai civiliniam naudojimui skirtais sprogmenimis; ii) suderinti jų saugos reikalavimus dėl aukšto apsaugo lygio; iii) nustatyti administracinę sistemą sprogmenų ir šaudmenų gabenimui prižiūrėti.

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimo rinkai ir priežiūros ES taisyklės. Direktyva netaikoma:

 • sprogmenims, skirtiems ginkluotosioms pajėgoms ir policijai naudoti;
 • pirotechnikos gaminiams;
 • šaudmenims (išskyrus tam tikras išimtis).

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva nustatomos gamintojų, importuotojų ir platintojų pareigos dėl prekybos komerciniais sprogmenimis:

 • visi ES rinkai patiekiami sprogmenys turi būti pažymėti CE atitikties ženklu, kuriuo parodoma, kad sprogmuo atitinka visus pagal ES teisę numatytus saugos reikalavimus;
 • tam, kad būtų suteiktas CE ženklas, gamintojas turi atlikti atitikties vertinimą, parengti išsamius techninius dokumentus gaminiams ir užtikrinti jų atsekamumą;
 • importuotojai turi patikrinti, ar gamintojai teisingai atliko atitikties vertinimo procedūras, ir informuoti už saugos stebėseną atsakingą nacionalinę instituciją, jei mano, kad sprogmuo kelia pavojų;
 • visi reikalingi dokumentai turi būti registruojami ir saugojami 10 metų;
 • dokumentai ir saugos informacija turi būti pateikiami raštu, galutiniams naudotojams lengvai suprantama kalba;
 • gamintojai ir importuotojai turi nurodyti ant sprogmenų savo pašto adresą;
 • platintojai turi patikrinti, ar sprogmuo turi CE ženklą ir prie jo pridėti reikalingi dokumentai bei instrukcijos galutiniams naudotojams paskirties šalyje lengvai suprantama kalba. Jei jie mano, kad sprogmenys kelia pavojų, jie turi apie tai informuoti už saugos stebėseną atsakingą nacionalinę instituciją.

Direktyva taip pat:

 • nustatomi reikalavimai atitikties vertinimo įstaigoms, kurios turi būti nepriklausomos ir nešališkos;
 • nurodoma, kaip nacionalinės rinkos priežiūros institucijos turi nustatyti reikalavimų neatitinkančius gaminius, neleisti pavojingų gaminių importuoti iš ne ES šalių ir imtis atitinkamų taisomųjų priemonių.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2016 m. balandžio 20 d. Ja nuo 2016 m. balandžio 20 d. keičiama Direktyva 93/18/EEB.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2014/28/ES

2014 4 18

2016 4 19

OL L 96, 2014 3 29, p. 1-44

paskutinis atnaujinimas 12.02.2015

Top