EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Daugiametis ES biudžetas (2014–2020 m.)

Daugiametis ES biudžetas (2014–2020 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013. 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo nustatomos maksimalios sumos, kurios gali būti skirtos įvairioms ES politikos sritims 2014–2020 m.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2013 m. gruodžio mėn. ES priėmė 7 metų planą 2014–2020 m. laikotarpiui. Daugiametę finansinę programą (DFP) sudaro 960 mlrd. EUR įsipareigojimams (teisiškai pagrįstas pažadas suteikti finansavimą, jei įvykdomos tam tikros sąlygos) ir 908,4 mlrd. EUR mokėjimams (faktiniai pervedimai gavėjams) 7 metų laikotarpiu, išreikšti 2011 m. palyginamosiomis kainomis.

DFP reglamentu nustatomos viršutinės ribos (maksimalios sumos) kiekvienai ES išlaidų kategorijai tuo laikotarpiu. Į jas reikia atsižvelgti tariantis dėl ES metinio biudžeto.

2014–2020 m. DFP yra suskirstyta į šias išlaidų kategorijas.

  • 1 išlaidų kategorija. Pažangus ir integracinis augimas: 450,763 mlrd. EUR (iš jų 325,149 mlrd. EUR skirta ekonominei, socialinei ir teritorinei sanglaudai).
  • 2 išlaidų kategorija. Tvarus augimas. Gamtos ištekliai: 373,179 mlrd. EUR.
  • 3 išlaidų kategorija. Saugumas ir pilietybė: 15,686 mlrd. EUR.
  • 4 išlaidų kategorija. Europos vaidmuo pasaulyje: 58,704 mlrd. EUR.
  • 5 išlaidų kategorija. Administravimas: 61,629 mlrd. EUR.

piechart

Pagrindinis 2014–2020 m. DFP dėmesys tenka augimui ir užimtumui. 1a pakategorės, skirtos „konkurencingumui“ skatinti, sumos išaugo daugiau kaip 37 % palyginti su ankstesne 2007–2013 m. DFP, atspindėdamos šio politikos prioriteto reikšmę. Tačiau naujoji DFP yra mažesnė už jos pirmtakę, nes daugelis ES valstybių narių susiduria su spaudimu mažinti biudžeto išlaidas.

DFP reglamentu taip pat numatomos specialios priemonės, kurios leis ES reaguoti į konkrečias nenumatytas aplinkybes. Be to, juo bus leidžiama finansuoti aiškiai apibrėžtas išlaidas, kurios negali būti finansuojamos atsižvelgiant į viršutines ribas, nustatytas vienai ar daugiau išlaidų kategorijų:

Europos Parlamentas, Taryba ir Europos Komisija taip pat susitarė dėl tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo. Juo turėtų būti racionalizuojama metinė biudžeto procedūra ir papildomas DFP reglamentas.

2014 m. nepanaudotų įsipareigojimų perskirstymas

DFP reglamentu nustatoma, kad jei programos, skirtos struktūriniams ir investiciniams fondams, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui, Prieglobsčio ir migracijos fondui ir Vidaus saugumo fondui, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, patvirtinamos po 2014 m. sausio 1 d., DFP tikslinama siekiant 2014 m. nepanaudotus asignavimus perkelti į vėlesnius metus.

Todėl DFP reglamentas buvo patikslintas siekiant perkelti šiuos nepanaudotus 2014 m. įsipareigojimus: 16,5 mlrd. EUR į 2015 m., 4,5 mlrd. EUR į 2016 m. ir 0,1 mlrd. EUR į 2017 m. Taip reikėjo padaryti vėlai priėmus 300 iš 645 ES programų tose srityse, kurioms taikomi minėti ES fondai.

ES DFP tikslinimas padeda išlaikyti nepakeistas bendras išlaidų viršutines ribas ir apsieinama be papildomų lėšų.

Peržiūra

DFP turėjo būti peržiūrėta ne vėliau kaip 2016 m., kad Europos Parlamentas (išrinktas 2014 m.), Taryba ir Komisija (paskirta 2014 m.) galėtų iš naujo įvertinti likusių metų programos prioritetus. Šis vertinimas buvo atliktas atsižvelgiant į ekonominę situaciją tuo metu ir į naujausias makroekonomines prognozes.

Po laikotarpio vidurio peržiūrosReglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 2017 m. buvo iš dalies pakeistas Reglamentu (ES, Euratomas) 2017/1123. Patikslinta DFP ištekliai, skirti ES pagrindiniams prioritetams, 2017–2020 m. padidinami 6,01 mlrd. EUR:

  • 2,08 mlrd. EUR augimui skatinti ir darbo vietoms kurti tokiomis programomis, kaip antai jaunimo užimtumo iniciatyva (+ 1,2 mlrd. EUR), „Horizontas 2020“ (+ 200 mln. EUR) ir „Erasmus+“ (+ 100 mln. EUR);
  • 2,55 mlrd. EUR skirti migracijos klausimams spręsti, saugumo ir išorės sienų kontrolei stiprinti;
  • 1,39 mlrd. EUR migracijos priežastims šalinti.

Kiekvienais metais Komisija, prieš pradėdama kitų metų biudžeto procedūrą, atlieka DFP techninius patikslinimus atsižvelgdama į ES bendrųjų nacionalinių pajamų ir kainų pokyčius. Šio tikslinimo rezultatai, skirti 2018 m., Europos Parlamentui ir Tarybai buvo pirmą kartą perduoti 2017 m. gegužės mėn. Tačiau šie rezultatai buvo vėliau patikslinti siekiant atsižvelgti į 2017 m. Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 pakeitimus ir buvo pateikti Europos Parlamentui bei Tarybai 2017 m. rugsėjo mėn.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884–891)

Vėlesni Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui – 2018 m. finansinės programos techninis patikslinimas pagal BNP pokyčius (2010 m. ESS) (Tarybos reglamento Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 6 straipsnis), kuriuo atnaujinamas ir pakeičiamas Komunikatas COM(2017) 220 final (COM(2017) 473 final, 2017 9 15)

2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 29.11.2017

Top