EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES žemės ūkis – finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės

ES žemės ūkis – finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šis reglamentas yra vienas iš kertinių ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) aktų, jame nustatomos finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės, taikomos dviem pagrindiniams BŽŪP fondams.

Šis reglamentas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, paskutinis pakeitimas padarytas Reglamentu (ES) 2017/2393.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės šiose srityse:

 • BŽŪP išlaidų, įskaitant kaimo plėtros išlaidas, finansavimas;
 • ūkių konsultavimo sistema;
 • valdymo ir kontrolės sistemos, kurias turi įdiegti ES šalys;
 • kompleksinės paramos sistema;
 • sąskaitų patvirtinimas.

BŽŪP finansavimo fondai

Valdymo struktūra

 • Abu fondus pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo ES ir ES šalys.
 • Mokėjimo agentūros.
  • ES šalių departamentai arba įstaigos.
  • Jos atsakingos už išlaidų valdymą ir kontrolę.
  • Akredituota mokėjimo agentūra turi atitikti taisykles, kurias nustatė Europos Komisija.
 • Sertifikavimo įstaigos.
  • ES šalies paskirta viešoji arba privačioji įstaiga.
  • Jos teikia nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus, ar mokėjimo agentūros metinės finansinės ataskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos, ar tinkamai veikia jos vidaus kontrolės sistema ir ar išlaidos, kurias Komisijos prašyta kompensuoti, atitinka teisėtumo bei tvarkingumo reikalavimus.

Finansinis valdymas

Reglamentu nustatomos abiejų fondų finansinio valdymo taisyklės, įskaitant:

 • EŽŪGF atveju:
  • išlaidų finansavimą – įskaitant viršutinę biudžeto ribą, mokėjimo procedūrą
  • biudžetinę drausmę – įskaitant mėnesinę išankstinio perspėjimo ir stebėsenos sistemą;
 • EŽŪFKP atveju:
  • kaimo plėtros programų finansavimą – įskaitant EŽŪFKP finansinius įnašus ir biudžetinius įsipareigojimus
  • finansinį įnašą remiant kaimo plėtros programas – įskaitant išankstinio finansavimo tvarką ir tarpines išmokas;
 • priemones, kuriomis Komisija užtikrina, kad išlaidos buvo patirtos laikantis ES taisyklių – įskaitant galią sumažinti ir sustabdyti mokėjimus.

Sąskaitų patvirtinimas

 • Komisija atlieka patikras vietoje ES šalyse, be kita ko, nustatydama:
  • kad administracinės praktikos būtų taikomos laikantis ES teisės;
  • kad turimi patvirtinamieji dokumentai ir kad jie susiję su fondų lėšomis finansuojamais veiksmais;
  • kad įvykdytos ir patikrintos sąlygos, kuriomis veiklą finansuoja EŽŪGF arba EŽŪFKP;
  • mokėjimo agentūrų akreditavimą.
 • Sąskaitų patvirtinimo procedūra – Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuose pateikiamas jos sprendimas dėl akredituotų mokėjimo agentūrų metinių finansinių ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo patvirtinimo.
 • Atitikties patvirtinimas – jei išlaidos neatitinka taikomos ES ir nacionalinės teisės, Komisija nustato sumą, kuriai neskiriamas ES finansavimas.
 • Pažeidimai – kai dėl pažeidimo arba aplaidumo nepagrįstai išmokamos lėšos, ES šalys turi pateikti reikalavimą paramos gavėjui jas sugrąžinti per 18 mėnesių nuo to laiko, kai gaunama ataskaita, kurioje nurodyta, kad padarytas pažeidimas.

Kontrolė

 • Siekiant užtikrinti, kad parama yra tinkamai paskirta paramos gavėjams, ES šalys turi sukurti veiksmingas kontrolės sistemas. Tam tikrų mokėjimų atveju ES šalys naudotis mokėjimų ūkininkams valdymo ir kontrolės sistema, integruota administravimo ir kontrolės sistema.
 • Kontrolės reikalavimai bus sušvelninti regionuose, kuriuose anksčiau atlikus patikrą nustatyti geri rezultatai, ir sugriežtinti regionuose, kuriuose kilo problemų.
 • Sandorių tikrinimas. Šiame reglamente nustatomos specialios taisyklės dėl subjektų, kurie gauna arba moka su EŽŪGF finansavimo sistema tiesiogiai arba netiesiogiai susijusias išmokas (arba jų atstovų) komercinių dokumentų tikrinimo siekiant išsiaiškinti, ar sandoriai, kurie yra sistemos dalis, buvo faktiškai atlikti ir ar jie buvo atlikti teisingai.

Nuobaudos

Reglamentu nustatyta, kad ES šalys gali ne tik neteikti paramos arba ją susigrąžinti, bet ir gali taikyti administracines nuobaudas paramos gavėjams, kurie nesilaiko atitikties kriterijų, įpareigojimų ar pareigų.

Kompleksinė parama

 • Visos tiesioginės išmokos, tam tikros išmokos kaimo plėtrai ir tam tikros vyno sektoriaus išmokos siejamas su minimalių teisinių reikalavimų laikymusi šiose srityse:
  • aplinka
  • klimato kaita
  • agrarinė žemės būklė
  • visuomenės sveikatos, gyvūnų ir augalų sveikatos standartai, ir
  • gyvūnų gerovė.

Ūkių konsultavimo sistema

Siekdamos konsultuoti paramos gavėjus žemės valdymo ir ūkio valdymo klausimais ES šalys turi sukurti ūkio konsultavimo sistemą.

Ūkių konsultavimo sistema apima nemažai elementų, be kita ko, šiuos:

 • klimatui ir aplinkai naudinga žemės ūkio praktika, ir žemės ūkio paskirties žemės laikymas;
 • priemonės ūkių lygiu, numatytos pagal kaimo plėtros programas, kuriomis siekiama ūkio modernizavimo, konkurencingumo didinimo, sektorių integravimo, inovacijų, rinkos orientavimo ir verslumo skatinimo;
 • užtikrinimas, kad konsultantai būtų tinkamos kvalifikacijos ir reguliariai mokomi.

Bendrosios taisyklės

Reglamentu taip pat nustatomos bendrosios taisyklės, taikomos šiose srityse:

 • ES šalių Komisijai teikiama informacija ir jos naudojimas;
 • euro ir taikomo valiutos kurso naudojimas;
 • stebėsenos ir vertinimo sistemos nustatymas, kad būtų galima įvertinti BŽŪP rezultatus;
 • reikalavimas dėl visų paramos gavėjų skaidrumo, išskyrus ūkius, kurie atitinka reikalavimus, taikomus smulkiųjų ūkininkų sistemai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608–670)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Žr. konsoliduotą versiją

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48–73)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18–58)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 16.04.2019

Top