EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES žemės ūkis – finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės

ES žemės ūkis – finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šis reglamentas yra vienas iš kertinių ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) aktų, jame nustatomos finansavimo, valdymo ir stebėsenos taisyklės, taikomos dviem pagrindiniams BŽŪP fondams.

Šis reglamentas buvo kelis kartus iš dalies pakeistas, paskutinis pakeitimas padarytas Reglamentu (ES) 2017/2393.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės šiose srityse:

 • BŽŪP išlaidų, įskaitant kaimo plėtros išlaidas, finansavimas;
 • ūkių konsultavimo sistema;
 • valdymo ir kontrolės sistemos, kurias turi įdiegti ES šalys;
 • kompleksinės paramos sistema;
 • sąskaitų patvirtinimas.

BŽŪP finansavimo fondai

Valdymo struktūra

 • Abu fondus pagal pasidalijamojo valdymo principą valdo ES ir ES šalys.
 • Mokėjimo agentūros:
  • ES šalių departamentai arba įstaigos.
  • Jos atsakingos už išlaidų valdymą ir kontrolę.
  • Jos turi laikytis Europos Komisijos nustatytų taisyklių.
 • Sertifikavimo įstaigos:
  • ES šalių paskirtos viešosios arba privačiosios audito įstaigos.
  • Jos teikia nuomonę, parengtą pagal tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus, šiais klausimais:
   • ar mokėjimo agentūros metinės finansinės ataskaitos yra išsamios, tikslios ir teisingos;
   • ar tinkamai veikia jos vidaus kontrolės sistema;
   • ar išlaidos, kurias Komisijos prašyta kompensuoti, atitinka teisėtumo bei tvarkingumo reikalavimus.

Finansinis valdymas

Reglamentu nustatomos abiejų fondų finansinio valdymo taisyklės, įskaitant:

 • EŽŪGF
  • išlaidų finansavimas, įskaitant viršutinę biudžeto ribą ir išmokų tvarką
  • biudžetinę drausmę – įskaitant mėnesinę išankstinio perspėjimo ir stebėsenos sistemą;
 • EŽŪFKP
  • kaimo plėtros programų finansavimas, įskaitant EŽŪFKP finansinius įnašus ir biudžetinius įsipareigojimus
  • finansinį įnašą remiant kaimo plėtros programas – įskaitant išankstinio finansavimo tvarką ir tarpines išmokas;
 • priemonės Komisijai, kuriomis užtikrinama, kad išlaidos atitinka ES taisykles, įskaitant įgaliojimus sumažinti išmokas arba sustabdyti jų mokėjimą.

Sąskaitų patvirtinimas

 • Patikrinimai vietoje, kuriuos Komisija atlieka ES šalyse, be kita ko, patikrinant:
  • ar administracinės praktikos taikomos laikantis ES teisės;
  • ar turimi būtini patvirtinamieji dokumentai ir ar jie susiję su fondų lėšomis finansuojamais veiksmais;
  • ar laikomasi EŽŪGF arba EŽŪFKP finansavimo sąlygų ir ar tai buvo patikrinta.
  • mokėjimo agentūrų akreditavimą.
 • Galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais – ES šalys turi pateikti Komisijai visą būtiną informaciją ir dokumentus.
 • Sąskaitų patvirtinimo procedūra – Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuose pateikiamas jos sprendimas dėl akredituotų mokėjimo agentūrų metinių finansinių ataskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo patvirtinimo.
 • Atitikties patvirtinimas – jei išlaidos neatitinka taikomos ES ir nacionalinės teisės, Komisija nustato sumą, kuriai neskiriamas ES finansavimas.
 • Pažeidimai – kai dėl pažeidimo arba aplaidumo nepagrįstai išmokamos lėšos, ES šalys turi pateikti reikalavimą paramos gavėjui jas sugrąžinti per 18 mėnesių nuo to laiko, kai gaunama ataskaita, kurioje nurodyta, kad padarytas pažeidimas.

Kontrolė

 • Siekiant užtikrinti, kad parama yra tinkamai paskirta paramos gavėjams, ES šalys turi sukurti veiksmingas kontrolės sistemas. Tam tikrų išmokų atveju ES šalys turi sukurti sistemą, skirtą išmokoms ūkininkams tvarkyti ir kontroliuoti, integruotą administravimo ir kontrolės sistemą.
 • Kontrolės reikalavimai bus sušvelninti regionuose, kuriuose anksčiau atlikus patikrą nustatyti geri rezultatai, ir sugriežtinti regionuose, kuriuose kilo problemų.
 • Sandorių tikrinimas. Reglamentu nustatomos specialios taisyklės dėl mokėjimo agentūrų ar gavėjų (ar jų atstovų), tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su EŽŪGF finansavimo sistema, komercinių dokumentų tikrinimo, kad būtų galima patikrinti, ar sandoriai sistemoje buvo tinkamai atlikti ir įvykdyti.

Nuobaudos

Šiuo reglamentu nustatyta, kad ES šalys gali ne tik nemokėti išmokos arba ją atšaukti, bet ir turi skirti administracines nuobaudas gavėjams, kurie nesilaiko atitikties kriterijų, įsipareigojimų ar kitų pareigų.

Kompleksinė parama

Visos tiesioginės išmokos, tam tikros išmokos kaimo plėtrai ir tam tikros vyno sektoriaus išmokos siejamas su minimalių teisinių reikalavimų laikymusi šiose srityse:

 • aplinka;
 • klimato kaita;
 • gera agrarinė žemės būklė;
 • žmonių, gyvūnų ir augalų sveikatos standartai; ir
 • gyvūnų gerovė.

Ūkių konsultavimo sistema

Siekdamos konsultuoti paramos gavėjus žemės valdymo ir ūkio valdymo klausimais ES šalys turi sukurti ūkio konsultavimo sistemą.

Sistema apima kelis elementus, be kita ko:

 • kompleksinės paramos reikalavimai ir standartai;
 • klimatui ir aplinkai naudinga žemės ūkio praktika, ir žemės ūkio paskirties žemės laikymas;
 • priemonės ūkių lygiu, numatytos pagal kaimo plėtros programas, kuriomis siekiama ūkio modernizavimo, konkurencingumo didinimo, sektorių integravimo, inovacijų, rinkos orientavimo ir verslumo skatinimo;
 • užtikrinimas, kad konsultantai būtų tinkamos kvalifikacijos ir reguliariai mokomi.

Bendrosios taisyklės

Reglamentu taip pat nustatomos bendrosios taisyklės, taikomos šiose srityse:

 • ES šalių Komisijai pateikta informacija ir kaip ji naudojama;
 • euro ir keitimo kurso naudojimas;
 • nustatyta stebėsenos ir vertinimo sistema siekiant įvertinti BŽŪP rezultatus;
 • skaidrumo reikalavimas visiems gavėjams, išskyrus ūkius, kurios atitinka reikalavimus smulkiųjų ūkininkų sistemai taikyti.

COVID-19 pandemija

Kilus COVID-19 pandemijai Reglamentu (ES) 2020/531 ES šalims leidžiama 2020 m. paramos gavėjams išmokėti didesnę išankstinių išmokų dalį. Taip siekiama kompensuoti galimą pagalbos išmokų vėlavimą dėl išimtinių administracinių sunkumų, dėl kurių vėluoja patikrinimai.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549–607)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2020/760, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013 papildomas licencinių importo ir eksporto tarifinių kvotų administravimo taisyklėmis, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 papildomas nuostatomis dėl užstato teikimo administruojant tarifines kvotas (OL L 185, 2020 6 12, p. 1–23)

2019 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2020/761, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1308/2013 ir (ES) Nr. 510/2014 taikymo taisyklės, susijusios su licencinių tarifinių kvotų valdymo sistema (OL L 185, 2020 6 12, p. 24–252)

2020 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/531, kuriuo 2020 m. dėl tiesioginių išmokų išankstinių išmokų dydžio ir dėl su plotu bei gyvuliais susijusių kaimo plėtros priemonių taikymo nukrypstama nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 75 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos ir dėl tiesioginių išmokų mokėjimo nukrypstama nuo to reglamento 75 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos (OL L 119, 2020 4 17, p. 1–2)

2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL L 255, 2014 8 28, p. 59–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48–73)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18–58)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL L 347, 2013 12 20, p. 608–670)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671–854)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 906/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl valstybės intervencijos išlaidų (OL L 255, 2014 8 28, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 907/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų, finansų valdymo, sąskaitų patvirtinimo, užstatų ir dėl euro naudojimo (OL L 255, 2014 8 28, p. 18–58)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 14.08.2020

Top